Nota de premsa

La Generalitat aporta 15,7 milions a la societat Circuit del Motor per al desenvolupament de la seua activitat

30/12/2020

- Es dota l'entitat d'una adequada solvència econòmica


El Ple del Consell ha aprovat dotar el Circuit del Motor i Promoció Esportiva, S.A de 15.713.953,70 euros a fi que l'entitat pública tinga una adequada solvència que li permeta afrontar amb garanties el desenvolupament de la seua activitat en compliment dels requeriments que estableix la Llei de societats de capital.

L'acord del Consell s'adopta per a incrementar el patrimoni net de Circuit del Motor i Promoció Esportiva, S.A. mitjançant l'aportació dels deutes esmentats a fons propis, amb l'objectiu d'evitar desembossaments en efectiu i per a compensar part del saldo negatiu que presenten els comptes de resultats d'exercicis i reserves, a 31 de desembre de 2019, que ascendeixen a un total de 16.544.707,45 euros.