Nota de premsa

El Consell crea la comissió interdepartamental que coordinarà l'ús del complex logístic i de l'Arxiu intermedi de la Generalitat a Riba-roja

19/02/2021

- L'Arxiu albergarà documentació de departaments del Consell fins que s'elimine o es transferisca de manera definitiva a l'Arxiu històric
- La coordinació correspon a la Direcció General de Sector Públic i PatrimoniEl Ple del Consell ha aprovat la creació d'una comissió interdepartamental de coordinació del complex logístic i de l'Arxiu intermedi de la Generalitat a Riba-roja de Túria, amb l'objectiu de consensuar, entre totes les conselleries, l'ús que es donarà a aquest espai.

L'Arxiu intermedi albergarà documentació dels diversos departaments del Consell que puga ser objecte de consulta per part de les unitats de gestió i la ciutadania, fins que s'elimine o es transferisca de manera definitiva a l'Arxiu històric. La creació d'aquest arxiu intermedi es preveu en el Decret 50/2018, de 27 d'abril.

L'objectiu de la comissió interdepartamental serà impulsar una gestió documental adequada, un ús eficient de les instal·lacions i la màxima optimització dels espais disponibles.

La comissió interdepartamental estarà adscrita a la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic i la seua coordinació correspondrà a la Direcció General de Sector Públic i Patrimoni, que serà l'encarregada de redistribuir i assignar espais, així com del manteniment i l'adequació de les instal·lacions.

Aquesta direcció general també s'encarregarà de posar en comú les necessitats, els suggeriments i les propostes que eleven les diverses conselleries i departaments i dur a terme anàlisis de criteris per al desenvolupament, la promoció i la consolidació del complex logístic i de l'Arxiu.

La convocatòria, el règim de les sessions, l'adopció d'acords i, en general, el funcionament intern de la comissió s'ajustarà al que es disposa amb caràcter bàsic per als òrgans col·legiats de les diverses administracions públiques.

Comissió tècnica de coordinació

Per a millorar el desenvolupament de les seues funcions, la comissió interdepartamental comptarà amb el suport d'una comissió tècnica de coordinació que s'encarregarà de realitzar informes, estudis i propostes, tant en relació amb aquells temes sobre els quals haja sigut requerida, com per iniciativa pròpia en matèries relacionades amb les finalitats que té.

Aquesta comissió podrà sol·licitar a qualsevol dels departaments del Consell informació complementària que puga ser necessària per a pronunciar-se sobre un assumpte determinat en l'àmbit de les funcions que té atribuïdes.

La gestió documental i l'organització dels arxius és un element clau de la gestió administrativa i dels serveis que es presten a la ciutadania.

Des del Consell s'ha impulsat la democratització dels serveis públics i més transparència davant de la societat i les seues peticions d'informació, tal com recull la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana.