Nota de premsa

El Consell aprova un conveni amb el Col·legi de Registradors de la Propietat per a consultar la titularitat real de societats mercantils

26/02/2021

- Permetrà identificar les persones físiques que ostenten el control d'una empresa de manera directa o indirecta
- L'ATV podrà accedir a la informació mitjançant un servei web i un portal de titularitats reals, que oferirà tres classes de dadesEl Consell ha aprovat un conveni de col·laboració amb el Col·legi de Registradors de la Propietat i Mercantils d'Espanya per a consultar la titularitat real d'entitats inscrites en els registres mercantils.

Gràcies a aquest acord, l'Agència Tributària Valenciana (ATV) podrà accedir a la consulta de les dades del Col·legi de Registradors per a identificar els titulars reals, és a dir, les persones físiques que ostenten el control d'una empresa de manera directa o indirecta, la qual cosa és imprescindible en la lluita contra el blanqueig de capitals i constitueix una eina fonamental en la detecció del frau i l'evasió fiscal.

El Col·legi de Registradors ha desenvolupat dos sistemes alternatius per a la consulta, un servei web i un portal de titularitats reals, que l'ATV pot usar en funció de les seues necessitats.

El servei web permet la comunicació de les aplicacions de gestió de l'Agència Tributària Valenciana amb els registres mercantils per a accedir de manera centralitzada a la consulta de titularitats reals.

També s'ha desenvolupat com a alternativa un portal web per a formular consultes individuals de manera més senzilla i àgil, amb la prèvia identificació mitjançant un certificat digital.

Informació disponible en el portal

Aquest portal de consulta de titularitats reals permetrà a l'Agència Tributària Valenciana realitzar tres classes de consultes, sense perjudici de les que es puguen programar en el futur.

D'una banda, es disposarà d'un servei de sol·licitud d'informació de titulars reals d'una societat. Mitjançant la introducció del NIF d'una societat mercantil, que haurà facilitat l'Agència Tributària Valenciana, i indicant l'any a què se circumscriu la consulta. El servei tornarà la informació de la titularitat real que conste en el registre mercantil competent.

La persona usuària pot configurar la consulta perquè en el cas que la titularitat real amb un percentatge superior al 25 % tinga una participació indirecta, es torne la informació de les societats intervinents en la cadena de control.

D'altra banda, es disposarà també d'un servei de sol·licitud d'informació sobre societats de què una persona física és titular real, que informa de la titularitat real amb participació superior al 25 % o com a titular real assimilat.

Així mateix, l'ATV podrà fer ús d'un servei de sol·licitud d'informació sobre societats respecte a les quals una societat es troba en la cadena de control d'una titularitat real. En aquest cas, atesa una societat, s'informa de les societats en què figura com a societat intervinent en la cadena de control d'una titularitat real.

Conveni sense obligacions econòmiques

La subscripció d'aquest conveni, que té una vigència de quatre anys renovables per quatre més, no comporta cap obligació econòmica per a la Generalitat.

L'Agència Tributària Valenciana serà responsable d'escometre totes aquelles adaptacions i desenvolupaments necessaris en els seus sistemes i equips, per a connectar-se al servei en les condicions definides pel Col·legi de Registradors, a l'efecte de garantir el funcionament correcte del servei i la seguretat de les comunicacions.