Visualització de contingut web

Procediment per a utilitzar la consulta MECANO

  1. Sol·licitar l'alta en el sistema
  2. Ús del sistema:
    • Accés i identificació mitjançant certificat digital.
    • Este sistema permet la consulta, per part dels diferents ens i organismes públics de la Generalitat, de la informació que ells remeten relativa a les factures o documents acreditatius de l’obligació de pagament i que són susceptibles de ser atesos pel mecanisme de finançament per al pagament dels proveïdors de les Comunitats Autònomes i de l’Estat en què es troben les dites factures o documents acreditatius.