Beneficis fiscals 2016

« Ves enrere

Beneficis fiscals en l'Impost sobre Successions i Donacions

Beneficis fiscals en l'Impost sobre Successions i Donacions

Aplicables a les herències i donacions produïdes el 2016.

Adquisicions per herència o llegat

Per parentiu

 • Reduccions en la base imposable. No es paga res fins a:

  • 156.000 €, segons edat, si es tracta de descendents menors de 21 anys. Vegeu l'article (article 10.1.a).
  • 100.000 € si es tracta de la resta de descendents, ascendents i cònjuge. Vegeu l'article (article 10.1.b).
 • Bonificació del 75 % de la part de la quota tributària que proporcionalment corresponga als béns i drets declarats. Vegeu l'article (art. 12 bis.1.a).

Per a discapacitats

 • Reduccions en la base imposable. No es paga res fins a 240.000 € o 120.000 €, segons el grau de discapacitat. Vegeu l'article (article 10.1.b).

 • Bonificació del 75 % de la part de la quota tributària que proporcionalment corresponga als béns i drets declarats. Vegeu l'article (art. 12 bis.1.b).

Per adquisició de l'habitatge habitual del causant

 • Reducció del 95 % del valor de l'habitatge amb el límit de 150.000 € sempre que l'adquisició es mantinga cinc anys. Vegeu l'article (article 10.1.c).

Per transmissió d'empresa o participacions en determinades entitats

 • Reducció del 95 % del valor de l'explotació agrícola, si es compleixen determinats requisits. Vegeu l'article (article 10.2.1r).

 • Reducció del 95 % del valor de l'empresa individual o negoci professional, si es compleixen determinats requisits. Vegeu l'article (article 10.2.3r).

 • Reducció del 95 % del valor de les participacions en determinades entitats, si es compleixen determinats requisits. Vegeu l'article (article 10.2.4t).

Per transmissió de béns del patrimoni historicoartístic, sempre que siguen cedits per a ser exposats, amb les condicions que determina la llei

 • Reducció del 95 %, 75 % o 50 % del valor del bé, en funció del període de cessió d'aquest. Vegeu l'article (article 10.2.2n).

Adquisicions per donació

Per parentiu (entre pares i fills i entre iaios i néts, si el pare o la mare ha mort abans de la donació)

 • Reduccions en la base imposable:

  • 156.000 €, segons edat, si es tracta de descendents menors de 21 anys i compleixen determinats requisits. Vegeu l'article (article 10 bis.1r).

  • 100.000 € si es tracta de la resta de casos i es compleixen determinats requisits. Vegeu l'article (article 10 bis.1r).

 • Bonificació del 75 % de la part de la quota tributària que proporcionalment corresponga als béns i drets declarats amb el límit de 150.000 €. Vegeu l'article (art. 12 bis.1.c).

Els requisits exigits per a aplicar tant la reducció com la bonificació són:

 • Que el donatari tinga un patrimoni previ a la donació de fins a 2 milions d'euros.

 • Que la donació s'efectue en document públic (o es formalitze d'aquesta manera dins del termini de declaració).

 • Que, quan els béns donats consistisquen en metàl·lic o en qualsevol dels previstos en l'article 12 de la Llei 19/1991, de 6 de juny, de l'Impost sobre el Patrimoni, es justifique en el document públic la procedència dels béns que el donant transmet i els mitjans efectius en virtut dels quals es produïsca el lliurament del que dóna.

 • Que el lliurament dels imports dineraris derivat de l'acte o negoci jurídic que done dret a l'aplicació de la reducció i la bonificació s'efectue amb targeta de crèdit o dèbit, transferència bancària, xec nominatiu o ingrés en comptes en entitats de crèdit.

Per a discapacitats

 • Reduccions en la base imposable:

  • 120.000 € si es tracta de donacions entre pares i fills o, si el pare o mare ha mort abans de la donació, entre iaios i néts, sempre que el donatari patisca discapacitat física o sensorial major o igual al 33 %, però inferior al 65 %. Vegeu l'article (art. 10 bis.2n).

  • 240.000 € si el donatari té una discapacitat física o sensorial major o igual al 65 %, independentment de la relació de parentiu entre donant i donatari.Vegeu l'article (art. 10 bis.2n).

  • 240.000 € si el donatari té una discapacitat psíquica major o igual al 33 %, independentment de la relació de parentiu entre donant i donatari. Vegeu l'article (art. 10 bis.2n).

 • Bonificació del 75 % de la part de la quota tributària que proporcionalment corresponga als béns i drets declarats, en donacions entre pares i fills o, si el pare o la mare ha mort abans de la donació, entre iaios i néts, sempre que el donatari patisca discapacitat física o sensorial major o igual al 65 % o psíquica major o igual al 33 %. Vegeu l'article (art. 12 bis.1.d).

L'aplicació d'aquesta bonificació queda condicionada al fet que el lliurament dels imports dineraris derivat de l'acte o negoci jurídic que done dret a l'aplicació d'aquesta es faça per mitjà de targeta de crèdit o dèbit, transferència bancària, xec nominatiu o ingrés en comptes en entitats de crèdit.

Per transmissió d'empresa o participacions en determinades entitats

 • Reducció del 95 % del valor de l'explotació agrícola, si es compleixen determinats requisits. Vegeu l'article (article 10 bis.3r).

 • Reducció del 95 % del valor de l'empresa individual o negoci professional, si es compleixen determinats requisits. Vegeu l'article (article 10 bis.4t).

 • Reducció del 95 % del valor de les participacions en determinades entitats, si es compleixen determinats requisits. Vegeu l'article (article 10 bis.5é).

Per transmissió import dinerari per a desenvolupament activitat empresarial o professional

Normativa

Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat Valenciana, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de la resta de tributs cedits (text actualitzat l'1 de gener de 2016).