Beneficis fiscals 2016

« Ves enrere

Beneficis fiscals en l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats

Beneficis fiscals en l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats

Aplicables als fets imposables produïts en 2016.

Transmissions patrimonials oneroses (TPO)

Tipus reduït del 8 % per a béns immobles

 • Adquisició d'habitatges de protecció pública de règim general (inclosos els garatges i els annexos que s'adquirisquen conjuntament). Vegeu l'article 13.2.1.

 • Adquisició de l'habitatge que constituïsca el primer habitatge habitual de joves menors de 35 anys (inclosos els garatges i els annexos que s'adquirisquen conjuntament) que complisquen els requisits. Vegeu l'article 13.2.2.

 • Adquisició de béns immobles inclosos en la transmissió de la totalitat d'un patrimoni empresarial o professional o d'una branca d'activitat, quan la transmissió d'aquest patrimoni no quede subjecta a l'IVA i es complisquen els requisits. Vegeu l'article 13.2.3.

 • Adquisició de béns immobles per joves menors de 35 anys que siguen empresaris o professionals o per societats mercantils participades directament i íntegrament per joves menors de 35 anys. Vegeu l'article 13.2.4.

Tipus reduït del 4 % per a béns immobles

 • Adquisició d'habitatges de protecció oficial de règim especial (inclosos els garatges i els annexos que s'adquirisquen conjuntament). Vegeu l'article 13.4.1.

 • Adquisició de l'habitatge que consituïsca l'habitatge habitual d'una família nombrosa (inclosos els garatges i els annexos que s'adquirisquen conjuntament) que complisca els requisits. Vegeu l'article 13.4.2.

 • Adquisicions d'habitatges (inclosos els garatges i els annexos que s'adquirisquen conjuntament) que constituïsquen l'habitatge habitual d'un discapacitat físic o sensorial, amb un grau de discapacitat igual o superior al 65 %, o psíquic, amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 %. Vegeu l'article 13.4.3.

Tipus reduït del 2 %

 • Adquisició de vehicles i embarcacions de qualsevol classe adquirits al final de la seua vida útil per a valoritzar-los i eliminar-los, en aplicació de la normativa en matèria de residus. Vegeu l'article 13.3.3.

Actes jurídics documentats (AJD)

Tipus reduït del 0,1 %

 

 • Les primeres còpies d'escriptures públiques que documenten adquisicions d'habitatge habitual. Vegeu l'article 14.1.1.

 • Les primeres còpies d'escriptures públiques que documenten la constitució de préstecs hipotecaris per a l'adquisició de l'habitatge habitual d'una família nombrosa. Vegeu l'article 14.1.2.

 • Les primeres còpies d'escriptures públiques que documenten la constitució de préstecs hipotecaris per a l'adquisició del seu habitatge habitual per un discapacitat físic o sensorial amb un grau de discapacitat igual o superior al 65 %, o psíquic amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 %. Vegeu l'article 14.1.3.

Bonificacions

 • 100 % de la quota tributària en les escriptures públiques de novació modificativa de crèdits amb garantia hipotecària pactats de comú acord entre creditor i deutor, sempre que el creditor siga una de les entitats a què es refereix l'article 1 de la Llei 2/1994, de 30 de març, sobre subrogació i modificació de préstecs hipotecaris, i la modificació es referisca a les condicions del tipus d'interés inicialment pactat o vigent, a l'alteració del termini o a les dues. Vegeu l'article 14 bis.

Normativa

Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat Valenciana, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de la resta de tributs cedits (text actualitzat l'1 de gener de 2016).