Beneficis fiscals 2016

« Ves enrere

Beneficis fiscals en la quota autonòmica de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques

Beneficis fiscals en la quota autonòmica de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques

Aplicables a la campanya de la Renda 2016, que es va realitzar d'abril a juny de 2017. 

Deduccions per a la família i persones dependents 

 • Per fills. Aquestes deduccions són compatibles entre si:

 • Per contribuents majors amb discapacitat:

 • Per ascendents majors de 75 anys i majors de 65 amb discapacitat:

  • 179 € per ascendents majors de 65 anys amb discapacitat, o majors de 75 anys. Vegeu l'article 4.1.h

 • Per quantitats procedents d'ajudes públiques concedides per la Generalitat en el marc de la Llei 6/2009, de 30 de juny, de la Generalitat, de protecció a la maternitat.

 • Per quantitats destinades a l'adquisició de material escolar.

 • Per contribuents amb dos o més descendents.

  • El 10 % de l'import de la quota íntegra autonòmica, en tributació individual o conjunta, una vegada deduïdes d'aquesta les minoracions per a determinar la quota líquida autonòmica, exclosa aquesta deducció, a les quals es refereix la normativa estatal reguladora de l'IRPF. Vegeu l'article 4.1.t

Deduccions per a dones que traballen dins o fora de la llar 

 • Per despeses de guarderia:

  • El 15 % de les quantitats satisfetes, amb un máxim de 270 € per cada fill menor de 3 anys. Vegeu l'article 4.1.e

 • Per conciliació de la vida laboral i familiar de la dona traballadora:

 • Per tasques no remunerades a la llar per un dels cònjuges:

Deduccions per a l'accés a l'habitatge en propietat 

 • Per primera adquisició d'habitatge habitual per joves de fins a 35 anys:

 • Per adquisició d'habitatge habitual per discapacitats:

 • Per adquisició o rehabilitació de l'habitatge habitual amb ajudes públiques:

Deduccions per a l'accés a l'habitatge en lloguer 

 • Per lloguer d'habitatge habitual:

  • El 15 % de les quantitats satisfetes, amb el límit de 459 €. Vegeu l'article 4.1.n

  • El 20 % si l'arrendatari té fins a 35 anys o és discapacitat amb major grau de discapacitat, amb el límit de 612 €. Vegeu l'article 4.1.n

  • El 25 % si l'arrendatari és jove i té discapacitat (amb els mateixos requisits del paràgraf anterior), amb el límit de 765 €. Vegeu l'article 4.1.n

 • Per lloguer d'habitatge per l'exercici d'un treball o activitat econòmica en un municipi diferent d'aquell en què el contribuent residia amb anterioritat:

   El 10 % de les quantitats satisfetes, amb un máxim de 204 €. Vegeu l'article 4.1.ny

Deduccions per inversió en l'habitatge habitual 

 • Per inversions en l'habitatge habitual per a l'aprofitament d'energies renovables:

  5 %. Vegeu l'article 4.1.o

Deduccions per donacions 

Normativa

Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat Valenciana, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de la resta de tributs cedits (text actualitzat l'1 de gener de 2016).