Llei de pressupostos de la Generalitat per al 2017

 • LLEI 14/2016, de 30 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2017
 • Correcció errors de l'article 2 i dels quadres d'ingressos i despeses de la Llei 14/2016, de 30 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2017
 • DECRET LLEI 4/2017, de 8 de setembre, del Consell, pel qual es modifica la Llei 14/2016, de 30 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a 2017
 • DECRET LLEI 2/2017, de 14 de juliol, del Consell, pel qual es modifica la Llei 14/2016, de 30 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a 2017
 • Estat d'ingressos
 • Resum de Despeses per Seccions
 • Resum de Despeses per Grups Funcionals
 • Finançament d'Entitats Autònomes i Empreses de la Generalitat
 • Pressupost Consolidat de Despeses per Capítols
 • Pressupost consolidat de Despeses per Seccions
 • Pressupost consolidat d'Ingressos per Capítols

 • 1. Informe Econòmic i Financer

  1.1. El context econòmic
  1.1.1.- L'Entorn de l'Economia Valenciana
  1.1.1.1.- Economia Mundial
  1.1.1.2.- Economia europea
  1.1.1.3.- Economia espanyola

  1.1.2.- Economia valenciana
  1.1.2.1.- Comerç exterior
  1.1.2.2.- Preus i salaris
  1.1.2.3.- Mercat de treball

  1.1.3.- Estructura Productiva Valenciana
  1.1.3.1.- Agricultura
  1.1.3.2.- Indústria i Energia
  1.1.3.3.- Construcció
  1.1.3.4.- Serveis

  1.1.4.- Previsions Macroeconòmiques Valencianes
  1.1.5.-Sèries estadístiques


  1.2. La Programació Econòmica i els Objectius de la Política Pressupostària
  1.2.1.- Objectius
  1.2.2.- El pressupost de despeses
  1.2.3.- El compte financer
  1.2.4.- Compliment de l'objectiu d'estabilitat
  1.2.5.- El pressupost consolidat


  1.3. El pressupost d'ingressos de la Generalitat per a l'exercici 2017
  1.3.1.- Les fonts de finançament i la seua classificació econòmica
  1.3.2.- Els ingressos tributaris
  1.3.3.- Taxes i preu públics
  1.3.4.- Les transferències corrents i de capital
  1.3.5.- Transferències de la Unió Europea
  1.3.6.- Operacions financeres
  1.3.7.- Els beneficis fiscals.


  1.4. Detall del pressupost de despeses de la G.V. per a l'exercici 2017 per Conselleries
  - Presidència de la Generalitat
  - Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
  - Hisenda i Model Econòmic
  - Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques
  - Educació, Investigació, Cultura i Esport
  - Sanitat Universal i Salut Pública
  - Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
  - Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural
  - Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori
  - Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació