TOM IV. SECTOR PÚBLIC INSTRUMENTAL DE LA GENERALITAT
Organismes autònoms Ent. Dret Públ. i Societats Mercantils Fundacions Consorcis

Ent. Dret Públ. i Societats Mercantils de la Generalitat