BUTLLETÍ Nº 43 – NOVEMBRE 2022

xTixMí

 

 

 

EN CLAU FEMENINA

 

 

 

EL PAPER DE LES DONES EUROMEDITERRÀNIES

 

Declaració per a reforçar el paper de les dones euromediterrànies en la societat en resposta a les crisis regionals

La Unió pel Mediterrani (UpM) és una organització intergovernamental que actua com a mecanisme de coordinació internacional entre tots els països del Mediterrani. Ara, els 42 països de la UpM han aprovat una Declaració Ministerial per a accelerar l'enfortiment del paper de la dona a la regió euromediterrània.

S'ha adoptat aquesta Declaració amb recomanacions, accions i mesures concretes en quatre àrees principals. Per a això, s'ha acordat reforçar els marcs jurídicos, promoure l'accés de les dones al lideratge en la vida pública i la presa de decisions, augmentar la seua participació en la vida econòmica i previndre i combatre la violència contra les xiquetes i dones.

|| Tota la info ací ||

 

 

 

GÈNERE EN L'AGRICULTURA I EL DESENVOLUPAMENT RURAL

 

DIFERÈNCIES DE GÈNERE ENTRE DONES I HOMES EN L’AGRICULTURA I EL DESENVOLUPAMENT RURAL

L'agricultura és una de les activitats més esteses en el món i té un paper crucial en la producció d'aliments, la protecció del medi ambient, la conservació del paisatge, l'ocupació rural i la seguretat alimentària. Des del punt de vista del gènere, existeixen importants diferències entre dones i homes.

Les dones aporten una gran proporció de la mà d'obra de la producció agrícola, encara que les estadístiques oficials, basades en cens i les enquestes, solen subestimar el treball de les dones i la seua contribució a la riquesa nacional. Els problemes persisteixen en la recopilació de dades fiables i exhaustives sobre el treball de les dones rurals en l'agricultura i altres sectors productius a causa de: 1) la invisibilitat del treball de les dones; 2) el caràcter estacional i a temps parcial del treball de les dones; i 3) el treball familiar no remunerat.

La participació de les dones en l'ocupació i el creixement és crucial per a aconseguir els objectius de l'estratègia UE 2020 d'aconseguir una taxa d'ocupació del 75% de la població de 20 a 64 anys.

|| Enllaç a la publicació ||

 

 

 

INFOMED

 

 

 

PROGRAMA ENI CBC MED: PROJECTE CRE@CTIVE

 

Innovació pER A aportar creativiTaT pER A activar ELS sectors tradicionals en l’Àrea MED

El tèxtil, el calçat i el cuir són sectors tradicionals del Mediterrani, amb una facturació global estimada en més de 280.000 milions d'euros anuals i 2,7 milions d'empleats que treballen principalment en microempreses (MIPYMES) que representen el 90% de la indústria. En les últimes dècades, aquests sectors s'han vist afectats per la desacceleració econòmica i una competència molt forta d'Àsia. Aquests sectors tradicionals mediterranis estan amenaçats si no renoven ràpidament els seus models de negoci.

Els principals reptes per als sectors tradicionals estan relacionats amb la innovació de productes i processos, l'establiment de nous models de negoci i la creació d'aliances empresarials sostenibles per a enfortir les cadenes de valor. Per a fer front a aquests reptes, el projecte CRE@CTIVE liderat per AITEX en la Comunitat Valenciana, i inclòs en el Programa ENI CBC Med, intrument de la UE per a la cooperación en la conca mediterrània oest, impulsarà la creativitat com a aspecte clau per a augmentar les oportunitats econòmiques de les MIPYMES, creant vincles entre els sectors tradicionals i les indústries creatives (artesania, disseny, cultura, etc.) i reforçant les xarxes transnacionals d'innovació i les agrupacions. Crearà nous llocs de treball, impulsarà l'ús eficient dels recursos i accelerarà el procés de generació, difusió i aplicació d'idees, i models empresarials innovadors. S'oferiran solucions tangibles per als grups destinataris, en particular per als joves i les dones, però també per a la societat en general.

|| Informació del projecte ||

 

 

 

CONVOCATÒRIES

 

 

 

PREMIS CASSINI: Fins 3 maig 2023

 

APLICACIONS DIGITALS MARINES O MARÍTIMES DE DADES DE COPERNICUS I/O GALILEU

Amb el Premi CASSINI per a aplicacions espacials digitals, amb un pressupost de 2,85 milions d'euros, la UE pretén incentivar a les principals PIME innovadores que aporten solucions d'alta tecnologia basades en el Programa Espacial de la UE, Copernicus, Galileu i EGNOS d'observació, posicionament i navegació, per a detectar, vigilar i rastrejar la contaminació per plàstics en rius, llacs i zones costaneres per a contribuir a la seua eliminació.

Cada any es generen a Europa quasi 26 milions de tones de residus plàstics i al voltant del 80% del fem marí és de plàstic. És un dels problemes mediambientals més apressants, ja que suposa una amenaça per a la vida aquàtica, els ecosistemes i la salut humana a causa de la contaminació dels aliments i l'aigua potable.

|| Accés a la convocatòria ||

 

 

 

MECANISME CONNECTAR EUROPA (MCE): Fins 18 gener 2023

 

MODERNIZACIÓ DE LES INFRAESTRUCTURES DE TRANSPORT EN LES XARXES BÀSIQUES GLOBALS DE LAS RTE-T

Aquesta convocatòria, amb un pressupost de 400 milions d'euros, s'emmarca en el Mecanisme "Connectar Europa" 2021-2027 programa de treball pluriennal per al sector del transport. El programa té com a objectiu general la modernització de les infraestructures de transport en les xarxes bàsiques i globals de les Xarxes Transeuropees de Transport (RTE-T), tenint en compte els compromisos de descarbonització a llarg termini de la Unió, i contribuir així al creixement intel·ligent, sostenible i integrador i a millorar la cohesió territorial, social i econòmica, amb la finalitat d'aconseguir la neutralitat climàtica de la UE i l'objectiu de contaminació zero de la UE per a 2050.

Se secundaran, entre altres, els estudis relacionats amb projectes que donen suport a les noves tecnologies i la innovació, inclosa l'automatització, la capacitat integrada de la infraestructura i la gestió del trànsit, la millora dels serveis de transport, la integració modal inclosos els aspectes del desenvolupament de la Mobilitat com a Servei (MaaS), com el bitllet combinat i el bitllet electrònic per als passatgers o les funcions de seguiment i localització per a les mercaderies.

|| Accés a la convocatòria ||

 

 

 

PROGRAMA MOBILISESME

 

MOVILITAT I INTERCANVI PER AL DESENVOLUPAMENT DE LES COMPETENCIES I CAPACITATS DEL PERSONAL DE LES PYMES

MobiliseSME és un programa llançat per la Unió Europea (EURES, EASI) amb el propòsit d'ajudar al desenvolupament de les competències i capacitats del personal de les PIMES (empleats, directius i propietaris o copropietaris) d'un país de la UE a una PIME d'un altre país de la UE, donant suport a la mobilitat empresarial transfronterera entre Pimes europees, per un període mínim d'un mes a un màxim de sis mesos, mantenint el vincle contractual amb la seua Empresa d'Enviament, tant en salari com en despeses ocasionades. El programa funciona de manera contínua sense dates límit de participació.

|| Informació sobre el programa ||

 

 

 

DIGITAL EUROPE PROGRAMME: Fins 24 gener 2023

 

PROGRAMA EUROPA DIGITAL PER A REFORÇAR LES CAPACITATS EN MATÈRIA DE INTELIGÈNCIA ARTIFICIAL (IA)

El Programa Europa Digital pretén reforçar les capacitats bàsiques de la UE en matèria d'Intel·ligència Artificial (IA) com a motor crucial per a la transformació digital dels sectors públic i privat.

El pressupost per als temes inclosos en aquest capítol és de 548 milions d'euros, distribuïts de la següent manera: 204 milions d'euros per a temes que donen suport al desplegament de la infraestructura i els serveis de núvol a vora, inclosa la Instal·lació de Proves i Experimentació per a Edge-AI; 206 milions d'euros per a temes que despleguen els espais de dades sectorials i les activitats de suport relacionades, inclosos els conjunts de dades d'alt valor; 139 milions d'euros per a temes d'implementació de les instal·lacions de prova i experimentació sectorials i la plataforma de IA a la carta.

|| Accés a la convocatòria ||

 

 

 

INFRAESTRUCTURES ENERGÈTIQUES: Fins 15 desembre 2022