BUTLLETÍ Nº 57 – GENER 2024

 

 

 

EN CLAU FEMENINA

 

 

 

INFORME DE POLÍTIQUES CLÚSTER

 

L'ECONOMIA BLAVA COM A OPORTUNITAT PER A MILLORAR L'ÚS DE LA JOVENTUT I LES DONES AL MEDITERRANI

L'informe subratlla el paper fonamental de la gestió sostenible dels recursos oceànics en la creació d'oportunitats d'ocupació, en particular per a la joventut i les dones de la regió. Les principals conclusions són: el potencial d'ocupació juvenil en sectors com l'aqüicultura, la pesca i el turisme; els obstacles són el finançament i el desenvolupament d'habilitats; dins de l'Economia Blava es presenten oportunitats per a l'ocupació juvenil; i, finalment, destacar que encara persistixen disparitats de gènere en els àmbits marítims.

L'informe de polítiques advoca per un pla d'acció dirigit als responsables polítics regionals per a implementar plans d'ocupació juvenil inclusius en els sectors de l'economia blava. Les estratègies clau inclouen una inversió substancial en carreres i habilitats blaves, l'aprofitament dels programes de finançament europeus i l'adaptació dels esquemes d'aprenentatge a les necessitats modernes.

|| Més informació en l’enllaç || || Descàrrega de l'informe ací ||

 

ASSETJAMENT SEXUAL EN LA UNIÓ I MOVIMENT #METOO

RESOLUCIÓ DEL PARLAMENT EUROPEU, D'1 DE JUNY DE 2023, SOBRE L'ASSETJAMENT SEXUAL EN LA UNIÓ I L'ANÀLISI DEL MOVIMENT #METOO (2022/2138(INI))

Entre molts altres punts, la Resolució el Parlament Europeu , d'1 de juny de 2023, sobre l'assetjament sexual en la Unió i l'anàlisi del moviment #MeToo, recorda que: la igualtat de gènere és un valor fonamental i ha d'estendre's a totes les polítiques, activitats i programes de la Unió; la violència de gènere és tant causa a conseqüència de la desigualtat de gènere, destacant la necessitat urgent de millorar i insistint que la Unió i els seus Estats membres es comprometen a accelerar el progrés implementant la perspectiva de gènere en totes les polítiques, activitats i programes de la Unió. Condemna enèrgicament totes les formes de violència de gènere, inclosa la violència sexual i totes les formes d'assetjament, en particular l'assetjament sexual. Destaca que l'assetjament i la violència sexuals no es definixen i penalitzen de manera uniforme en la Unió i demana als Estats membres que establisquen un conjunt complet de normes mínimes, que aborden els persistents problemes d'assetjament sexual i psicològic d'una forma integral i que tinga en consideració les necessitats específiques de les víctimes d'esta mena de violència.

|| Descàrrega la Resolució ací ||

 

 

 

PLA RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA

 

 

 

SEGUIMENT FONS NEXT EN LA COMUNITAT VALENCIANA

 

INFORME DE SITUACIÓ A DATA 30 DE JUNY DE 2023, DE L'EXECUCIÓ DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA EN LA COMUNITAT VALENCIANA

L'objectiu de l'informe és el seguiment de l'execució dels fons NEXT (Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència) en la Comunitat Valenciana fins al 30 de juny de 2023. El seguiment inclou tant els fons dels quals és responsable el sector públic estatal com els que gestiona directament el sector públic territorial, format per organismes públics autonòmics i locals.

L'anàlisi inclou les licitacions i subvencions, que són les dues vies per les quals arriben els fons a l'economia real. Per a això, s'ha bolcat i treballat la informació que oferix la Plataforma de Contractació del Sector Públic, en el cas de licitacions, i la Base de dades Nacional de Subvencions, identificant totes les convocatòries finançades amb càrrec als fons NEXT (MRR i REACT-EU) fins a finals de juny de 2023.

|| Més informació en l’enllaç || || Accés a l'informe ací ||

  

 

 

INFORMES D’EXECUCIÓ OCTUBRE 2023

 

INFORME GLOBAL D'EXECUCIÓ DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA EN LA COMUNITAT VALENCIANA A DATA 31 D'OCTUBRE I INFORME DE SEGUIMENT D'EXECUCIÓ DELS PERTES EN LA COMUNITAT VALENCIANA OCTUBRE DE 2023

L'objectiu de l'Informe global d'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència de la Comunitat Valenciana de 31 d'octubre de 2023 és exposar determinats aspectes relatius a la gestió i control del MRR que han de tindre's en compte a fi d'aconseguir un funcionament òptim del sistema. Es basen en les “Recomanacions de l'informe d'Auditoria operativa de les mesures adoptades per la Generalitat Valenciana per a implementar el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència”, efectuat per la Sindicatura de Comptes, així com en altres recomanacions efectuades per altres òrgans de control.

L'objectiu de l'Informe de seguiment de l'execució dels PERTES (Projectes Estratègics per a la Recuperació i Transformació Econòmica) en la Comunitat Valenciana d'octubre de 2023 és donar a conéixer els recursos destinats als PERTE, els recursos mobilitzats tant pel govern central com per la Generalitat Valenciana, definir les particularitats de cada PERTE i informar de les convocatòries actuals i futures.

|| Informe d'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència en la Comunitat Valenciana. Informe global a data 31 d'octubre de 2023 ||

|| Execució dels PERTES en la Comunitat Valenciana: informe de seguiment octubre 2023 ||

 

 

CONVOCATÒRIES PLA DE RECUPERACIÓ GVANEXT

Ací podràs consultar les diferents convocatòries d'ajudes i licitacions de contractes que fins a l'actualitat s'han publicat per part de les Conselleries i de les entitats del seu sector públic instrumental que són finançades per fons del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Hi ha tres categories: Convocatòries i licitacions que es troben actualment vigents (obertes), convocatòries i licitacions ja finalitzades (tancades), i convocatòries i licitacions que es publicaran pròximament.

·        Obertes https://presidencia.gva.es/es/web/gvanext/obertes

·        Tancades https://presidencia.gva.es/es/web/gvanext/tancades

·        Pròxima publicació https://presidencia.gva.es/es/web/gvanext/proximament

 

 

 

INFOMED

 

 

 

LA POLÍTICA DE COHESIÓ EN ELS REPTES MEDIAMBIENTALS DE LA CONCA MEDITERRÀNIA

 

RESOLUCIÓ DEL PARLAMENT EUROPEU, DE 9 DE MAIG DE 2023, SOBRE EL PAPER DE LA POLÍTICA DE COHESIÓ PER A FER FRONT ALS REPTES MEDIAMBIENTALS MULTIDIMENSIONALS EN LA CONCA MEDITERRÀNIA (2022/2059(INI))

La Resolució del Parlament Europeu, de 9 de maig de 2023, sobre el paper de la política de cohesió per a fer front als reptes mediambientals multidimensionals en la conca mediterrània recull, entre els seus punts, la importància de la política de cohesió de la Unió Europea per a abordar la problemàtica política, social, econòmica, demogràfica i mediambiental de la conca mediterrània. Destaca el potencial de les regions mediterrànies per al desenvolupament de fonts d'energia renovables per a una transició ecològica justa i inclusiva, a fi de contribuir a la transformació cap a una economia el més climàticament neutra possible. Considera que el Mediterrani representa una àrea geogràfica cohesionada que compartix un patrimoni històric i cultural únic i un clima mediterrani que es traduïx en uns trets mediambientals similars i que s'enfronta a riscos similars de catàstrofes naturals.

|| Descàrrega la Resolució ||

 

 

 

CONVOCATÒRIES

 

 

 

PROJECTES D'ORDENACIÓ DE L'ESPAI MARÍTIM. Fins a 27 febrer 2024

 

CONVOCATÒRIA PER AL DESENVOLUPAMENT DE RESPOSTES INNOVADORES ENFRONT DELS REPTES DELS PLANS D'ORDENACIÓ DE L'ESPAI MARÍTIM

L'objectiu de la present convocatòria, amb un pressupost de 4.000.000 €, és facilitar l'aplicació de l'ordenació de l'espai marítim a la UE, en particular mitjançant l'aplicació efectiva de la Directiva 2014/89/. L'objecte és finançar projectes que desenvolupen respostes innovadores per a fer front als reptes específics que els Estats membres de la UE puguen trobar a l'hora de posar en marxa, supervisar i/o revisar els seus plans d'ordenació de l'espai marítim.

Com que molts reptes són comuns als Estats membres riberencs, existix un interés compartit a desenvolupar respostes innovadores que puguen aplicar-se dins d'una conca marítima i/o entre conques marítimes. Això significa que els projectes han de reunir participants de diferents Estats membres, situats en una conca marítima o de diferents conques marítimes. La data límit per a presentar propostes finalitza el 27 de febrer de 2024.

|| Més informació en l’enllaç || || Accés a la convocatòria ||

 

 

 

PUNTS NACIONALS DE CONTACTES DEL POBLE GITANO. Fins a 7 març 2024

CONVOCATÒRIA DE PROPOSTES ALS PUNTS DE CONTACTE NACIONALS PER A LA IGUALTAT, LA INCLUSIÓ I LA PARTICIPACIÓ DE LA POBLACIÓ GITANA

L'objectiu d'esta convocatòria, amb una dotació d'1.600.000 EUR, és fomentar l'aplicació del marc estratègic de la UE per a la població gitana en matèria d'igualtat, inclusió i participació (EURSF), i de la Recomanació del Consell, en els Estats membres, així com promoure el desenvolupament institucional i la capacitat dels Punts Nacionals de Contacte per a la igualtat, la inclusió i la participació del poble gitano (PNCR) en el seu paper de facilitadors dels processos de consulta nacionals, en particular mitjançant la reforma i l'enfortiment de les seues Plataformes Nacionals Gitanes (PNR).

La convocatòria també contribuirà activament a promoure la igualtat i a previndre i combatre les desigualtats i la discriminació per motius de gènere, origen racial o ètnic, religió o conviccions, discapacitat, edat o orientació sexual, respectant el principi de no discriminació pels motius previstos en l'article 21 de la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea. Dirigida especialment a projectes presentats per consorcis formats per PNCR i organitzacions de la societat civil romanís i progitanes. El termini de presentació de propostes finalitzarà el 7 de març de 2024.

|| Enllaç a la convocatòria ací ||

 

 
 

CAPACITACIÓ DE LES PIME TURÍSTIQUES . Fins a 21 febrer 2024

 

TRANSICIÓ CAP A UN ECOSISTEMA MÉS SOSTENIBLE I RESILIENT: CAPACITACIÓ DE LES PIME TURÍSTIQUES

L'objecte de la present convocatòria de propostes és equipar i capacitar a les PIME per a la transició cap a pràctiques més sostenibles i resilients, contribuint a la transformació de l'ecosistema turístic europeu, proporcionant suport directe i indirecte, ja siga financer o consultiu, fins i tot amb la intermediació de consorcis d'organitzacions de les parts interessades pertinents de la indústria turística, a les PIME, incloses les noves empreses i els emprenedors, que desitgen desenvolupar conceptes i projectes innovadors que contribuïsquen al canvi del turisme de la UE.

Els resultats previstos són, entre altres: augment de la resiliència i la competitivitat de les PIME turístiques mitjançant una millor assimilació dels principis de sostenibilitat, accessibilitat i innovació; nous models de negoci en el turisme basats en la digitalització, les noves tecnologies, la sostenibilitat, l'accessibilitat, els servicis per a tota mena de clients, la circularitat, la participació de les comunitats locals i els visitants de llarga duració; i, la millora de la cooperació transnacional i transfronterera, la transferència de coneixements i l'aprenentatge.

|| Enllaç a la convocatòria ||

 

 

 

CONVOCATÒRIA PER A PROMOURE LA IGUALTAT DE GÈNERE. Fins a 29 febrer 2024

 

ABORDAR LA BRETXA DE GÈNERE, EL QÜESTIONAMENT D'ESTEREOTIPS DE GÈNERE I APLICACIÓ DE DISPOSICIONS SOBRE TRANSPARÈNCIA EN ELS SALARIS

L'objectiu de la convocatòria, amb un pressupost de 10.100.000 EUR, és secundar, impulsar i aplicar polítiques integrals per a promoure el ple gaudi dels drets de la dona, la igualtat de gènere, inclòs l'equilibri entre la vida laboral i familiar, la igualtat salarial entre dones i homes, la capacitació de la dona i la integració de la perspectiva de gènere.

La convocatòria se centra en dues prioritats: abordar les causes profundes de la bretxa de gènere en la cura de les persones mitjançant la promoció d'un enfocament transformador de gènere i el qüestionament dels estereotips de gènere; i, donar suport a l'aplicació de les disposicions de la Directiva sobre transparència dels salaris.

Les propostes podran presentar-se fins al 29 de febrer de 2024.

|| Accés a la convocatòria en l’enllaç ||

 

 

 

PREVENCIÓ DE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE I VIOLÈNCIA CONTRA LA INFÀNCIA. Fins a 24 febrer 2024

 

CONVOCATÒRIA DE PROPOSTES PER A PREVINDRE I COMBATRE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE I LA VIOLÈNCIA CONTRA LA INFÀNCIA

L'objectiu de la present convocatòria és lluitar contra la violència, inclosa la violència de gènere i la violència contra la infància a través de: Previndre i combatre, a tots els nivells, totes les formes de violència de gènere contra les dones i les xiquetes en tota la seua diversitat i violència domèstica, en particular promovent les normes establides en el Conveni del Consell d'Europa sobre prevenció i lluita contra la violència contra les dones i la violència domèstica; Previndre i combatre totes les formes de violència contra la infància, la joventut i altres grups en situació de risc, com les persones *LGBTQI i les persones amb discapacitat; Secundar i protegir a totes les víctimes directes i indirectes de les formes de violència com les víctimes de violència domèstica, incloses les xiquetes i xiquets orfes a conseqüència de delictes domèstics, i secundar i garantir el mateix nivell de protecció en tota la Unió a les víctimes de la violència de gènere.

La convocatòria, amb un pressupost de 24.800.000 EUR, està dividida en quatre prioritats de finançament de projectes que: donen suport al desenvolupament d'accions integrades a gran escala per a combatre la violència de gènere i aconseguir canvis estructurals i a llarg termini amb una àmplia cobertura geogràfica; protegisquen i facen costat a les víctimes i supervivents de la violència de gènere, inclosos els xiquets; previnguen la violència de gènere, en l'àmbit domèstic, en les relacions íntimes i en línia, fins i tot mitjançant accions específiques amb els agressors; facen que els sistemes integrats de protecció de la infància funcionen en la pràctica. El termini de presentació de propostes finalitza el 24 d'abril de 2024.

|| Enllaç a la convocatòria ací ||

 

 

 

INFORMES I ESTADÍSTIQUES

 

 

 

EUROBARÒMETRE DE DESEMBRE 2023

 

EUROBARÒMETRE ESTÀNDARD 100 DE TARDOR DE 2023. LA POBLACIÓ EUROPEA FA COSTAT FERMAMENT A UCRAÏNA

L'Eurobaròmetre estàndard 100 de tardor de 2023 posa en relleu que la població europea continua fent costat fermament a Ucraïna: el 89% de les respostes estan d'acord a prestar ajuda humanitària a les persones afectades per la guerra, el 72% està d'acord a donar suport financer a Ucraïna i el 57% mostren satisfacció per la resposta de la UE a la invasió russa d'Ucraïna.

A més, el 83% de les persones enquestades estan d'acord que la UE hauria d'invertir en energies renovables, i el 81% opina que és necessari reduir la dependència de la UE de les fonts d'energia russes. El 28% pensa que la immigració i la guerra d'Ucraïna es troben entre els dos problemes més importants als quals s'enfronta la UE; al 24% el preocupa la conjuntura internacional i al 20% el preocupa l'augment dels preus, la inflació i el cost de la vida.

|| Més informació ací || || Eurobaròmetre estàndard 100 ||

 

INFORME SOBRE LA CIUTADANIA DE LA UE DE 2023

LA COMISSIÓ PRESENTA UN CONJUNT DE MESURES PER A REFORÇAR ELS DRETS DE LA CIUTADANIA DE LA UE

L'informe sobre la Ciutadania de la UE de 2023, publicat per la Comissió Europea, assenyala els progressos registrats en la millora i el foment dels drets de la ciutadania, els valors comuns i la participació democràtica a la UE des de la publicació de l'últim en 2020. A més, la Comissió Europea presenta un paquet de mesures amb la finalitat de reforçar els drets de ciutadania de la UE en tota la Unió.

La Comissió proposa modificar les normes establides en virtut de la Directiva sobre protecció consular per a protegir i prestar ajuda de la ciutadania de la UE a l'estranger en època de crisi. Dins del paquet de mesures, també presenta noves orientacions sobre el dret a la lliure circulació, una guia de millors pràctiques electorals per a les persones amb discapacitat, un compendi de pràctiques de votació electrònica i una guia de la ciutadania de la UE.

|| Informació sobre les mesures en l'enllaç || || Informe Ciutadania UE 2023 ||

 

TAXES D'ABSORCIÓ DELS FONS DE LA POLÍTICA DE COHESIÓ 2014-2020

ESTUDI DEL PARLAMENT EUROPEU SOBRE LES TAXES D'ABSORCIÓ DELS FONS DE LA POLÍTICA DE COHESIÓ 2014-2020

Este estudi analitza les taxes d'absorció dels fons de la política de cohesió de la UE en el període 2014-2020 al llarg del temps en tots els fons (FEDER, FSE, CF i REACT-UE) i en tots els Estats membres i regions. També oferix una comparació amb el període de programació 2007-2013.

Les diferències en les taxes d'absorció són significatives entre països en 2014-2020. A la fi d'agost de 2023 la taxa mitjana d'absorció de la UE, sense incloure REACT-EU, era del 89%, 88% en FEDER i 91% en el FSE, en comparació amb la taxa d'absorció d'Espanya situada en el 81%, 80% en FEDER i 89% en FSE. Incloent REACT-EU, la taxa mitjana de la UE se situa en el 84%, 84% en FEDER i 80% en FSE; mentre que a Espanya la taxa mitjana va ser del 67%, 70% en FEDER i 60% en FSE.

La taxa d'absorció en 2014-2020 va ser sistemàticament inferior a la de 2007-2013, fins i tot sense tindre en compte REACT-UE. Les primeres informacions sobre la marxa del període de programació 2021-2027 mostren que l'absorció és encara menor en el cicle actual en comparació amb els anys inicials de 2014-2020.

|| Descàrrega l'estudi en l'enllaç ||

 

 

COHESION OPEN DATA

LA PLATAFORMA DE LA COMISSIÓ EUROPEA PUBLICA ELS ASSOLIMENTS ACUMULATS DELS PROGRAMES 2014-2020

Cohesion Open Data és la plataforma de la Comissió Europea que proporciona dades transparents sobre l'ús dels fons pressupostaris de la política de cohesió de la UE (Fons Europeu de Desenvolupament Regional, Fons de Cohesió, Fons Social Europeu i Iniciativa d'Ocupació Juvenil) tant del període de programació 2014-2020 com del 2021-2027.

La plataforma oferix informació dels assoliments acumulats dels programes 2014-2020 comunicats pels Estats membres fins a finals de 2022. Les dades es poden consultar per temàtica, país, fons, programa o projectes. La informació relativa als fons FEDER i FSE de la Comunitat Valenciana, durant este període de programació, es poden explorar en l'apartat dels programes, on s'oferix la informació relativa a les regions de la Unió Europea.

|| Accés a la plataforma ací ||

 

 

 

 

CERCADOR DE PROJECTES

 

 

 

EUROPARTNERSEARCH

 

CERCADOR DE SOCIS PER A PROJECTES ERASMUS +

Basada en les convocatòries d'Erasmus+, EUROPARTNERSEARCH és una plataforma per a fomentar l'intercanvi d'idees i informació amb l'objectiu de millorar la col·laboració entre entitats europees, públiques o privades, així com el desenvolupament de noves pràctiques per a la formació i l'educació.

Per a l'intercanvi d'informació sobre els projectes, la plataforma oferix la possibilitat de cerca de socis específics per país, programa, tipus d'organització i camp d'activitat.

|| Accés a la plataforma en l'enllaç||

 

 

 

NOTÍCIES

 

 

 

LA CARTA DRETS FONAMENTALS UE 2023

 

INFORME ANUAL DE 2023 SOBRE L'APLICACIÓ DE LA CARTA DELS DRETS FONAMENTALS DE LA UE

Informe de la Comissió al Parlament Europeu, al Consell, al Comité Econòmic i Social Europeu i al Comité de les Regions. Tutela judicial efectiva i accés a la justícia Informe anual de 2023 sobre l'aplicació de la Carta dels Drets Fonamentals de la UE.

|| Descàrrega de l'informe ací ||

 

 

 

EUROBARÒMETRE ESTÀNDARD ESPANYA

 

LA CIUTADANIA ESPANYOLA A FAVOR DE POLÍTIQUES COMUNES ENTRE ELS ESTATS MEMBRES DE LA UE

Els resultats de l'últim Eurobaròmetre estàndard per a Espanya, revelen que la inflació continua sent la principal preocupació de la ciutadania espanyola. Un 49% de les persones enquestades considera que el principal problema és la pujada de preus, el 24% la situació econòmica, i el 23% la desocupació.

Respecte a la Unió Europea, la gran majoria de les persones espanyoles enquestades (83%) se sent part de la Unió Europea i el 68% considera que, enfront de l'agitació mundial, la Unió Europea és un espai de tranquil·litat. La majoria és favorable a polítiques comunes entre els Estats membres de la UE per a la gestió de diferents problemàtiques com la seguretat i defensa (84%) i energia (81%), per damunt de la mitjana europea.

|| Descarregar l'informe complet de l'Eurobaròmetre per a Espanya ||

|| Descarregar la presentació de l'Eurobaròmetre per a Espanya ||

 

 

 

CONTROL JOVE EN L'ELABORACIÓ DE POLÍTIQUES DE LA UE