Deduccions
Autonòmiques

Renda
2022

5%

del cost de compra del teu primer habitatge si tens 35 anys o menys.

5%

del cost de compra del teu habitatge si eres una persona amb discapacitat física, psíquica o sensorial.

112€

per l'adquisició o rehabilitació d'habitatge habitual amb recursos procedents d'ajudes públiques de la Generalitat.

20%

per lloguer d'habitatge habitual, amb un màxim de 800€ per a majors de 35 anys.

25%

per lloguer d'habitatge habitual, amb un màxim de 950€ si tens 35 anys o menys; tens reconegut un grau de discapacitat física, psíquica o sensorial; o tens la consideració de víctima de violència de gènere. Si reuneixes dos o més condicions, la teua deducció serà el 30% amb el màxim de 1.100€.

5%

si tens un habitatge en lloguer i cobres per ella un preu mensual assequible, que no supere els preus de referència fixats per a la Comunitat Valenciana, fins a una base màxima de 3.300€.

10%

dels costos del lloguer si el teu treball per compte propi o alié t'obliga a instal·lar-te en un altre municipi a més de 50 km de distància del teu habitatge habitual, fins a un límit de 224€. A més, serà compatible amb la deducció de lloguer d'habitatge habitual.

40%

de les instal·lacions que dugues a terme en el teu habitatge habitual o en el teu edifici, sempre que es destinen a autoconsum energètic o altres formes d'energia renovable, o un 20% si les instal·lacions energètiques les realitzes en segones residències, amb una base màxima de 8.800€ per habitatge i exercici.

20%

de les obres que realitzes per a conservació i millora d'accessibilitat i sostenibilitat, amb una base màxima de 5.500€. Si realitzes obres d'accessibilitat perquè tens un grau de discapacitat, la deducció serà del 50%.

Fins a 100€

per l'increment dels interessos que pagues per la hipoteca del teu habitatge o pels préstecs per a rehabilitació o obres d'accessibilitat.

330€

per residir habitualment en un municipi en risc de despoblació, que poden elevar-se fins als 594€ per fills/es al teu càrrec.

100€

si tens entre 40 i 45 anys i t'has realitzat un tractament de fertilitat no cobert per la Seguretat Social.

Fills/es

(deduccions compatibles entre si)

 • 300€ per cada fill/a nascut, adoptat o en acolliment.
 • 246€ per naixement o adopció múltiples.
 • 246€ o 303€ euros per naixement o adopció de fill/a amb discapacitat física (igual o superior al 65%) o amb discapacitat psíquica (igual o superior al 33%).
 • 330€ o 660€ per a famílies nombroses o monoparentals.
 • El 15% per pagament de guarderies i centres de primer cicle d'educació infantil, amb un límit de 297€ per fill/a.
 • 460€ per conciliació del treball amb la vida familiar per fills/es amb edats entre els 3-5 anys.
 • 110€ per fill/a o menor en acolliment permanent per quantitats destinades a l'adquisició de material escolar.

197€

per a persones amb discapacitat igual o superior al 33%, de 65 anys o més, o amb persones a càrrec majors de 75 anys o majors de 65 anys amb discapacitat física igual o superior al 65%, o discapacitat psíquica igual o superior al 33%.

50%

en les quotes de cotització per contractar de manera indefinida a empleats/des en atur per a la cura dels teus fills menors de 5 anys amb el límit de 1.100€ o majors dependents al teu càrrec, amb el límit de 550€.

10%

si adquireixes un vehicle elèctric com a bicicletes urbanes o vehicles elèctrics de mobilitat personal per als teus desplaçaments urbans.

20%

per als primers 150€ i 25% per a la resta, per les donacions que realitzes amb finalitat ecològica en favor de determinades entitats, per donacions relatives al patrimoni cultural valencià o al foment de la llengua valenciana.

21%

pels recursos que destines a l'adquisició de qualsevol abonament cultural, amb una base màxima de 165€.

25%

de les quanties en què es valoren les donacions a projectes o activitats culturals, científiques o esportives no professionals declarats o considerats d'interés social.

Deduccions
Autonòmiques

Renda
2022

5%

del cost de compra del teu primer habitatge si tens 35 anys o menys.

5%

del cost de compra del teu habitatge si eres una persona amb discapacitat física, psíquica o sensorial.

112€

per l'adquisició o rehabilitació d'habitatge habitual amb recursos procedents d'ajudes públiques de la Generalitat.

20%

per lloguer d'habitatge habitual, amb un màxim de 800€ per a majors de 35 anys.

25%

per lloguer d'habitatge habitual, amb un màxim de 950€ si tens 35 anys o menys; tens reconegut un grau de discapacitat física, psíquica o sensorial; o tens la consideració de víctima de violència de gènere. Si reuneixes dos o més condicions, la teua deducció serà el 30% amb el màxim de 1.100€.

5%

si tens un habitatge en lloguer i cobres per ella un preu mensual assequible, que no supere els preus de referència fixats per a la Comunitat Valenciana, fins a una base màxima de 3.300€.

10%

dels costos del lloguer si el teu treball per compte propi o alié t'obliga a instal·lar-te en un altre municipi a més de 50 km de distància del teu habitatge habitual, fins a un límit de 224€. A més, serà compatible amb la deducció de lloguer d'habitatge habitual.

40%

de les instal·lacions que dugues a terme en el teu habitatge habitual o en el teu edifici, sempre que es destinen a autoconsum energètic o altres formes d'energia renovable, o un 20% si les instal·lacions energètiques les realitzes en segones residències, amb una base màxima de 8.800€ per habitatge i exercici.

20%

de les obres que realitzes per a conservació i millora d'accessibilitat i sostenibilitat, amb una base màxima de 5.500€. Si realitzes obres d'accessibilitat perquè tens un grau de discapacitat, la deducció serà del 50%.

Fins a 100€

per l'increment dels interessos que pagues per la hipoteca del teu habitatge o pels préstecs per a rehabilitació o obres d'accessibilitat.

330€

per residir habitualment en un municipi en risc de despoblació, que poden elevar-se fins als 594€ per fills/es al teu càrrec.

100€

si tens entre 40 i 45 anys i t'has realitzat un tractament de fertilitat no cobert per la Seguretat Social.

Fills/es

(deduccions compatibles entre si)

 • 300€ per cada fill/a nascut, adoptat o en acolliment.
 • 246€ per naixement o adopció múltiples.
 • 246€ o 303€ euros per naixement o adopció de fill/a amb discapacitat física (igual o superior al 65%) o amb discapacitat psíquica (igual o superior al 33%).
 • 330€ o 660€ per a famílies nombroses o monoparentals.
 • El 15% per pagament de guarderies i centres de primer cicle d'educació infantil, amb un límit de 297€ per fill/a.
 • 460€ per conciliació del treball amb la vida familiar per fills/es amb edats entre els 3-5 anys.
 • 110€ per fill/a o menor en acolliment permanent per quantitats destinades a l'adquisició de material escolar.

197€

per a persones amb discapacitat igual o superior al 33%, de 65 anys o més, o amb persones a càrrec majors de 75 anys o majors de 65 anys amb discapacitat física igual o superior al 65%, o discapacitat psíquica igual o superior al 33%.

50%

en les quotes de cotització per contractar de manera indefinida a empleats/des en atur per a la cura dels teus fills menors de 5 anys amb el límit de 1.100€ o majors dependents al teu càrrec, amb el límit de 550€.

10%

si adquireixes un vehicle elèctric com a bicicletes urbanes o vehicles elèctrics de mobilitat personal per als teus desplaçaments urbans.

20%

per als primers 150€ i 25% per a la resta, per les donacions que realitzes amb finalitat ecològica en favor de determinades entitats, per donacions relatives al patrimoni cultural valencià o al foment de la llengua valenciana.

21%

pels recursos que destines a l'adquisició de qualsevol abonament cultural, amb una base màxima de 165€.

25%

de les quanties en què es valoren les donacions a projectes o activitats culturals, científiques o esportives no professionals declarats o considerats d'interés social.