Nota de premsa

El Consell acorda la cessió d'un immoble a l'Ajuntament de Novelda per a albergar un museu, l'Àrea de Desenvolupament Local i un espai 'coworking'

20/11/2020

- La cessió està prevista per a un termini de 30 anys i l'Ajuntament durà a terme el manteniment, la conservació, l'adequació i tota mena de reparacions de l'immoble


El Consell ha acordat cedir a l'Ajuntament de Novelda l'ús dels locals comercials situats al carrer de Pelayo, número 9, d'aquest municipi, que albergaran part de la col·lecció del Museu Històric-Artístic, el departament de Desenvolupament Local i un espai de cotreball, o 'coworking'.

La cessió d'aquests locals es farà per un termini de 30 anys i respon a la sol·licitud de l'Ajuntament de Novelda de disposar d'aquests locals per a destinar-los a albergar el depòsit permanent de peces arqueològiques de la col·lecció museogràfica del Museu Històric-Artístic, la qual cosa permetrà unificar la col·lecció ?que fins ara es troba en espais diferents? en un immoble amb condicions òptimes d'accés, dimensió i conservació.

Així mateix, l'immoble albergarà l'Àrea de Desenvolupament Local i un espai de cotreball, que esdevindrà un laboratori generador d'empreses amb un marcat caràcter innovador i que, a més, ajudarà a donar solucions als sectors productius tradicionals de la localitat.

Es considera que la posada en marxa d'aquest projecte redundarà en la millora socioeconòmica de Novelda, ciutat que històricament ha comptat amb un elevat matís emprenedor i que, com a conseqüència de l'estratègica situació territorial que té, pot ajudar a vertebrar el territori sud de la Comunitat Valenciana.

L'article 91 de la Llei 14/2003, de 10 d'abril, de patrimoni de la Generalitat estableix que el Consell podrà cedir gratuïtament l'ús dels béns patrimonials de la Generalitat a favor d'altres administracions públiques, entitats de dret públic o entitats sense ànim de lucre per un termini màxim de trenta anys, per a finalitats d'utilitat pública o interés social que redunden directament en benefici dels habitants de la Comunitat Valenciana.

El termini de cessió de trenta anys es computarà des de la data de recepció de l'acord del ple de la corporació d'acceptació de la cessió gratuïta d'ús, i quedarà subjecta a una sèrie de condicions a complir per l'Ajuntament, entre les quals es troba adoptar l'acord d'acceptació corresponent en el termini de dos mesos des de la notificació d'aquest acord del Consell.

Una altra de les condicions és la inscripció de l'immoble com a bé de domini públic en l'inventari municipal i destinar-lo exclusivament a les finalitats d'utilitat pública i d'interés social descrites anteriorment. A més, queda prohibit l'arrendament o la transmissió d'aquest per cap títol a favor d'un tercer.

Així mateix, l'Ajuntament es compromet a dur a terme el manteniment, la conservació, l'adequació i tota mena de reparacions de l'immoble durant tot el termini de la cessió, i es farà càrrec d'aquestes despeses, així com el pagament dels impostos i altres exaccions fiscals, entre aquests l'IBI, que es deriven de l'immoble.

També es compromet a assumir totes les responsabilitats inherents a l'adequació de l'immoble, la posada en funcionament, el manteniment, la conservació, les reparacions i l'explotació del construït.