Nota de premsa

Soler: 'La Sindicatura certifica l'impuls del Consell des de 2015 per a augmentar la captació de fons europeus, estratègia essencial davant de la COVID'

30/12/2020

- L'informe del Síndic de 2019 desvela que la Generalitat va captar de la UE 157,6 milions, mentre que en 2014, últim exercici de l'anterior Consell, no sols no es va ingressar res, sinó que es van tornar a Europa 9,9 milions
- El conseller d'Hisenda subratlla que l'auditoria "acredita que la Generalitat està preparada per a assumir el major volum d'ajudes europees de la història que permetran reactivar l'economia"
- L'auditoria avala la permanent reivindicació del Consell d'escometre de manera urgent una reforma del sistema de finançament autonòmic i de garantir la despesa en serveis essencials als valencians
- El Síndic recull en el seu informe anual l'aval de la Inspecció General del Ministeri d'Hisenda a la gestió de l'Agència Tributària Valenciana, que ha donat un impuls a la lluita contra el frau fiscalEl conseller d'Hisenda i Model Econòmic, Vicent Soler, ha incidit en "l'esforç que ha fet la Generalitat en els últims anys en matèria de gestió de fons europeus", tal com posa de manifest l'informe anual de la Sindicatura de Comptes de l'exercici 2019 i que el síndic major de Comptes, Vicent Cucarella, ha entregat a les Corts.

L'informe inclou entre les seues conclusions "la consolidació de la recuperació dels fons provinents de la Unió Europea, iniciada en 2015, després de la minoració continuada de les transferències que s'observava des de 2011", i detalla l'evolució de drets reconeguts de fons de la Unió Europea des dels 9,9 milions de 2014 fins als 157,6 milions d'euros de 2019.

"La Generalitat ha recuperat la confiança de la Comissió Europea, la qual cosa ha permés passar d'haver de tornar diners, com va ocórrer en el 2014, en el saldo net global, a ingressar quasi 158 milions d'euros", ha ressaltat Soler. El conseller d'Hisenda ha subratllat que l'auditoria "acredita que la Generalitat està preparada per a assumir el major volum d'ajudes europees de la història, que permetran reactivar l'economia".

"Aprofitar al màxim els fons europeus és una estratègia essencial per a superar la crisi provocada per la pandèmia de la COVID-19", ha recalcat el responsable d'Hisenda. De fet, el conseller ha indicat que "en a penes dos anys hem certificat ja més de la meitat dels recursos de l'actual Programa operatiu 2014-2020".

En aquesta línia, el conseller s'ha mostrat convençut que en els pròxims mesos augmentarà notablement la certificació de despesa per a destinar-la, tal com ha autoritzat la Comissió Europea, a la lluita contra la COVID i a l'adquisició de material sanitari, així com a la decisió de la UE de cofinançar al 100 % les actuacions dels fons FEDER, FSE i del Programa operatiu d'ocupació juvenil (POEJ) fins a juny de 2021.

"Tot i que en l'actual programa operatiu regeix la regla n+3, que implica que disposem de marge per a certificar les actuacions fins a desembre de 2023, les previsions de la Conselleria d'Hisenda són les de concloure la certificació de la despesa del Fons Social i del Programa operatiu Garantia Juvenil (POEJ) en el primer semestre de 2021", ha apuntat Vicent Soler, que, a més, ha recordat que precisament en aquest últim programa la Generalitat va rebre 50,47 milions addicionals d'ajuda europea "pel nostre elevat grau de compliment i execució en la lluita contra la desocupació juvenil".

L'informe destaca el maltractament del sistema de finançament

D'altra banda, l'informe de la Sindicatura de Comptes avala, segons el conseller d'Hisenda, la "reiterada i permanent reivindicació del Consell de la urgent necessitat d'escometre una reforma del sistema de finançament autonòmic, caducat des de 2014 i que maltracta injustament cinc milions de valencianes i valencians".

En aquest sentit, el conseller destaca el fet que el síndic reconega que la sistemàtica discriminació financera de la Comunitat Valenciana "compromet l'accés dels valencians a serveis bàsics com la sanitat, l'educació o la dependència en condicions d'igualtat amb la resta de comunitats autònomes".

"Fins i tot el mateix síndic es mostra convençut que, malgrat l'infrafinançament, no podem deixar de garantir els serveis essencials als valencians i valencianes per a igualar-los a la mitjana espanyola", ha reiterat Soler després d'incidir en el fet que "a la Comunitat Valenciana no tenim un problema d'excés de despesa, sinó de falta d'ingressos", ha afegit Vicent Soler

Respecte d'això, l'informe de la Sindicatura assenyala que "urgeix més que mai resoldre la situació de l'infrafinançament autonòmic que pateix la Generalitat Valenciana des de fa molts anys amb la negociació d'un nou model de finançament que ha sigut ajornat novament amb el pretext de la pandèmia", i afig que "l'inadequat finançament no sols està ara perjudicant l'acció del sector públic en moments difícils, sinó que eleva el deute públic valencià i condicionarà negativament el desenvolupament futur dels serveis públics valencians".

En el seu informe de control, la Sindicatura de Comptes assenyala que "els ingressos del Sistema de Finançament Autonòmic dels exercicis de 2015 a 2019 no han sigut suficients per a cobrir les obligacions reconegudes dels respectius pressupostos, ni per a cobrir la despesa pressupostària de naturalesa no financera".

L'informe fiscalitzador afig respecte d'això que, "tenint en compte que la resta d'ingressos no financers obtinguts per la Generalitat tan sols representa un 6,8 % del total, el dèficit pressupostari ha de cobrir-se mitjançant el recurs a l'endeutament".
Segons Vicent Soler, "les dades recollides per la Sindicatura posen de manifest la necessitat del Consell de disposar d'ingressos addicionals que permeten equiparar la despesa mitjana per habitant a la de la resta de les comunitats autònomes per a compensar la discriminació que pateix la Comunitat Valenciana per un model que la converteix en l'autonomia pitjor finançada".

Així i tot, l'informe de la Sindicatura de Comptes destaca que les transferències de l'Estat han augmentat dels 931,4 milions en 2018 als 1.161,9 en 2019. En el mateix apartat dels drets reconeguts, l'informe del síndic major assenyala que els tributs cedits per l'Estat són la principal font d'ingressos, que representen el 52,5 % del total.

El Consell que més prompte paga als proveïdors

Vicent Soler ha posat en valor que, malgrat l'infrafinançament que perjudica la gestió financera de la Generalitat, el Consell ha sigut capaç de reduir a mínims històrics el període mitjà de pagament a proveïdors (PMP). El conseller d'Hisenda destaca que "la tendència del PMP ha sigut a la baixa des de 2015 i si el març d'aquell mateix any se situava en 99 dies, el desembre de 2019 es va registrar, amb 25 dies, el PMP més baix de la Generalitat Valenciana des que es registren aquestes dades".
Compliment dels principis comptables
L'informe de fiscalització de la Sindicatura de Comptes certifica que "els comptes de la Generalitat compleixen els principis comptables i la normativa aplicable" i en la seua anàlisi remarca que "els auditors no han trobat situacions en què pogueren concórrer les característiques de la responsabilitat comptable".
Així mateix, respecte al compte del resultat economicopatrimonial, l'estat de canvis en el patrimoni net i l'estat de fluxos d'efectiu, l'informe de fiscalització de la Sindicatura assenyala que "no s'han observat incidències o aspectes significatius que calga assenyalar" després de la revisió efectuada de l'elaboració i presentació dels comptes anuals.
"El compte de l'Administració -incideix l'informe de la Sindicatura- expressa la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de l'Administració de la Generalitat, a 31 de desembre de 2019, així com dels seus resultats econòmics i pressupostaris".

Recomanació del Síndic complida

La Sindicatura de Comptes recull, així mateix, en el seu informe el compliment de la seua recomanació sobre que la memòria dels comptes de 2019 recollira informació sobre les mesures adoptades per a lluitar contra la pandèmia que afecten el pressupost, encara que la crisi sanitària, social i econòmica causada per la COVID-19 s'ha produït en 2020, "per a la prevalença del principi comptable d'imatge fidel en l'elaboració dels comptes públics que garantisca la transparència en la gestió".

A aquest efecte, en la memòria dels comptes de 2019 s'han inclòs les mesures amb efectes pressupostaris aprovades en el primer semestre de l'any, tant per decret llei com per decret del Consell sobre els contractes d'emergència, les modificacions pressupostàries i els recursos ingressats a través del Fons COVID habilitat pel Govern central per a atendre l'emergència sociosanitària i garantir la viabilitat de les empreses, encara que la factura supera actualment els mil milions d'euros.

Millora de la gestió economicofinancera

L'informe de control de la Sindicatura de Comptes fa referència als avanços en la implantació de NEFIS, el nou sistema de gestió economicofinancera de la Generalitat Valenciana i els seus organismes autònoms, que integrarà en un únic sistema tots els processos economicofinancers i la seua gestió documental.

NEFIS permetrà l'accessibilitat a la informació de manera immediata; homogeneïtzarà els processos en les diferents seccions pressupostàries; oferirà més flexibilitat d'adaptació als canvis normatius, així com un accés segur al sistema garantit amb la gestió de rols, protecció de dades i auditories, i millorarà la informació per a la presa de decisions i l'assignació eficient de recursos.

El conseller d'Hisenda ha assenyalat respecte d'això que "el procés de transformació digital de l'Administració valenciana constitueix un dels principals reptes del Consell del Botànic i la implantació de NEFIS permetrà millorar la informació per a la presa de decisions en la gestió pública, la qual cosa contribuirà a incrementar l'eficiència en l'assignació de recursos".

Execució pressupostària del 93,8 %

D'altra banda, el Síndic destaca en el seu informe que les modificacions pressupostàries de l'exercici de 2019 han incrementat els crèdits inicials en un 10,1 %, davant de l'augment del 7,6 % en 2018. Segons recull l'informe de control, els expedients de generació de crèdit constitueixen les modificacions més significatives, per un import de 1.548,8 milions d'euros, que representen el 69,2 % del total i han sigut finançats, principalment, mitjançant el Fons de Liquiditat Autonòmic (FLA).

Segons assenyala la Sindicatura, mitjançant l'expedient d'ampliació de crèdits s'ha finançat, principalment, el pagament de les prestacions farmacèutiques, per un total de 111,3 milions d'euros, i els pagaments derivats de les sentències fermes per al reconeixement de la carrera i el desenvolupament professional del personal sanitari temporal, per 61,8 milions.

L'informe de fiscalització dels comptes de 2019 realitzat per la Sindicatura de Comptes destaca que el grau d'execució pressupostària ha sigut del 93,8 %.

La inversió social, el major esforç de la Generalitat

El major percentatge de la despesa és en serveis públics essencials i, així, les Conselleries d'Educació, Sanitat, Igualtat i Habitatge concentren, segons constata el Síndic en el seu informe, el 66,2 % del total de les obligacions reconegudes de l'exercici, "amb un grau d'execució satisfactori".

Les àrees d'activitat que generen més despesa de personal són Sanitat i Educació, segons es destaca en l'informe de la Sindicatura, que afig que el Programa d'assistència sanitària, que inclou el personal del Departament de Salut de la Ribera des del mes d'abril, representa el 43,2 % de les obligacions reconegudes totals del capítol 1, mentre que els programes d'ensenyament primari i secundari signifiquen el 39,9 %.

Valoració positiva de la gestió tributària i de recaptació

En l'apartat del control de la gestió tributària i de recaptació, l'informe de la Sindicatura recull les conclusions de l'informe de la Inspecció General del Ministeri d'Hisenda, emés el juliol de 2020, en el qual fa una "valoració positiva" dels resultats de la gestió recaptatòria realitzada per l'Agència Tributària Valenciana.

L'actuació de l'ATV contra el frau fiscal va permetre recuperar en 2019 un total de 101,2 milions d'euros a la Comunitat Valenciana, dels quals 85,36 milions es corresponen amb les actuacions dels departaments de Gestió i Inspecció i 15,89 milions amb l'acció del Departament de Recaptació.

Quant a l'organització, l'informe del Ministeri d'Hisenda destaca les "modificacions substancials en els serveis tributaris de la Comunitat Valenciana competents per a la gestió, inspecció i recaptació dels tributs cedits". Així mateix, la Inspecció General del Ministeri valora que l'Estatut de l'ATV "conté importants disposicions en relació amb la planificació i programació de les activitats".

L'informe de la Inspecció General del Ministeri d'Hisenda remarca, d'altra banda, "la importància de l'elaboració del Pla plurianual de gestió 2020-2023 i el Programa anual d'actuació 2020, ambdós aprovats el gener de 2020, quant a la fixació d'objectius".

Baixa un 21,6 % el risc viu per avals de la Generalitat

L'informe de control de la Sindicatura de Comptes destaca que el risc viu per operacions avalades a Aerocas, CACSA, EVHA, EPSAR, Fira València, FGV, SPTCV i l'SGR, que ascendeix a 611,8 milions d'euros, s'ha reduït un 21,6 % respecte a l'exercici anterior.

Eficaç actuació en matèria de ciberseguretat durant la COVID-19

La Sindicatura de Comptes fa una reflexió en el seu informe de fiscalització sobre la "total dependència" dels sistemes d'informació i comunicació que hi ha en la funció pública i que provoca que les administracions siguen més vulnerables davant dels ciberatacs.

Respecte d'això, l'informe de control considera "destacable" que la Generalitat haja mantingut gran part de la seua activitat durant la crisi sanitària i socioeconòmica provocada per la COVID-19 "sense incidents de seguretat destacables que no hagen sigut detinguts pel sistema de seguretat de la Generalitat".

Arxius relacionats