Nota de premsa

El Consell dona el vistiplau al conveni pel qual es posa en marxa el Fons Valencià de Resiliència amb un import inicial de 10,1 milions d'euros

26/02/2021

- És el marc jurídic per a la línia Préstecs Participatius del Pla Resistir, dotada amb 50 milions d'euros
- Està adscrit al Fons FININVAL i cofinançat per fons europeus, per la qual cosa la dotació que té s'ampliarà segons avancen les operacionsEl Ple del Consell ha autoritzat la signatura del conveni de les conselleries d'Hisenda i Model Econòmic; d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, i de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat amb l'Institut Valencià de Finances (IVF) mitjançant el qual es posa en marxa el nou Fons Valencià de Resiliència, com a instrument financer adscrit al Fons FININVAL.

El Fons Valencià de Resiliència té com a finalitat cobrir les necessitats de finançament de les companyies de grandària reduïda i mitjana que formen part dels sectors de l'oci, l'hostaleria, la restauració, el transport i la indústria en general, així com aquelles altres que siguen estratègiques per a la Comunitat Valenciana.

Es consideren com a tals aquelles que són tractores o transversals per al conjunt de sectors d'activitat; les que representen un percentatge elevat de l'activitat econòmica i de l'ocupació en una demarcació geogràfica concreta, o les que incorporen al procés de producció actius intangibles no reemplaçables a curt termini.

Atesa la naturalesa dels sectors afectats per la pandèmia, la governança d'aquest fons compta amb la participació de les conselleries que ostenten les competències en matèria de transport de passatgers, indústria i model econòmic, les àrees més indicades per a identificar les empreses i els sectors estratègics sobre els quals actuarà el Fons Valencià de Resiliència.

Per això, les conselleries signants de l'acord, mitjançant el qual es posa en marxa aquest nou Fons de Resiliència, són la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic; la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, i la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.

Junt amb aquestes, l'Institut Valencià de Finances (IVF), com a principal instrument de la política financera del Consell i gestor del fons, també subscriu l'acord.

Finançament de 10,1 milions

El Fons Valencià de Resiliència, emmarcat dins de FININVAL, comptarà amb finançament directe del Consell i una dotació de recursos del Programa operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional-FEDER 2014-2020.

En concret, el finançament inicial ascendirà a 10,1 milions d'euros, que es podran incrementar segons ho requerisca la demanda de finançament durant l'exercici 2021.

El fons és, a més, el marc jurídic en què ?per les característiques d'aquest instrument financer? s'emmarca la línia de Préstecs Participatius del Pla Resistir, dotada amb 50 milions i trams no reembossables que arriben al 30 %.

En concret, aquest programa té per objectiu reforçar el capital de les companyies després de les pèrdues acumulades en el 2020 i el 2021 en sectors especialment afectats per la crisi, com ara l'hostaleria, la restauració, les cafeteries i els sectors connexos.

Aquest programa només serà accessible per a empreses que es troben en dificultats greus, però que comptaren amb resultats EBITDA (per les sigles en anglés) positius en el 2018 i el 2019 i el nivell de deute actual de les quals siga inferior a 15 vegades l'EBITDA d'aquells dos anys.

L'objectiu és que la banca privada mantinga oberta la liquiditat a les empreses acollides a la línia de Préstecs Participatius per un import mínim de com a mínim el 40 % de la quantitat que haja aportat l'Institut Valencià de Finances, després que l'Institut sanege els comptes i el balanç de les empreses a través d'aquesta línia de finançament.

Característiques del finançament

Per mitjà del Fons Valencià de Resiliència s'oferiran tant productes financers ordinaris, a tipus d'interés baix, com préstecs participatius dirigits a reforçar la solvència de les empreses.

En el cas dels préstecs ordinaris, l'operació podrà cobrir tant necessitats d'inversió com de capital circulant, l'import nominal de les operacions oscil·larà entre els 25.000 euros i els 25 milions d'euros i el termini podrà ser d'un màxim de sis anys.

El tipus d'interés aplicat serà reduït i serà el resultat de la suma de l'euríbor més un interés que dependrà de la grandària de l'empresa i del termini de l'operació.

Per a les operacions articulades com a préstecs participatius, l'import nominal de les inversions que realitze conjuntament l'FVR per a donar suport a la solvència del beneficiari no podrà ser superior a 25 milions d'euros.

De la mateixa manera que en les operacions ordinàries, el tipus d'interés serà d'euríbor més un marge reduït que estarà determinat tant pel risc de crèdit del beneficiari com pel termini de l'operació.