Nota de premsa

El Consell tanca 2020 amb un augment de la inversió social i en els sectors productius de 1.447 milions com a resposta a la pandèmia

26/02/2021

- El resultat pressupostari millora un 165 % i arriba als 552,1 milions; la despesa real, un 8,83 % amb 17.831,5 milions d'euros
- El Consell ha comptat amb una injecció econòmica del Govern que ha augmentat en 2.451 milions d'eurosEl Ple del Consell ha sigut informat aquest divendres de la liquidació del Pressupost de la Generalitat de l'any 2020, que ha elaborat la Intervenció General de la Generalitat.

El tancament pressupostari ha evidenciat la millora global de la major part dels indicadors comptables, fruit de l'eficient gestió pressupostària i de tresoreria de la Generalitat, així com de l'increment dels recursos que s`han rebut en 2020 del Govern d'Espanya per a fer front a la COVID-19.

En concret, el resultat pressupostari ajustat ha millorat un 165 % en passar dels -842,4 milions en 2019 als 552,1 milions en 2020. A més, el Consell ha tancat l'exercici amb un augment de la inversió social i de les línies destinades als sectors productius per a fer front a la pandèmia de més de 1.447 milions d'euros, la qual cosa ha suposat que la despesa real (capítols I a VII) haja assolit els 17.831 milions d'euros, un 8,83 % més que en 2019.

L'esforç del Consell per a impulsar la recuperació econòmica i augmentar l'escut social enfront de la COVID-19 s'ha vist també reforçat amb l'augment en més de 2.451 milions d'euros dels recursos procedents del Govern central en 2020, ja que han augmentat en 966,55 milions els ingressos del sistema respecte a 2019, així com els 1.485 milions no retornables del Fons COVID.

Aquests recursos han permés que el Consell haja pogut augmentar també la seua despesa social en Sanitat, Educació i Serveis Socials en més 14.800 milions d'euros, xifra que arriba als 15.150 milions en termes de comptabilitat nacional (despesa reportada) segons l'estimació de la Conselleria d'Hisenda a partir de la liquidació pressupostària de l'exercici.

Per la seua banda, el romanent de Tresoreria millora un 19 % en la liquidació del Pressupost de 2020, ja que passa de -3.139,7 milions a -2.542 milions, impulsat principalment per l'increment dels fons líquids (17,74 %) i la disminució tant dels drets pendents de cobrament (-11,2 %), com de les obligacions pendents de pagament (-19,2 %), en haver-se agilitzat significativament el pagament a proveïdors en els últims mesos.

Cal tindre en compte que la liquidació inclou únicament el pressupost de l'Administració de la Generalitat, per la qual cosa no inclou la dels organismes autònoms, ni els resultats de la resta d'entitats del sector públic de la Generalitat.

Resultat pressupostari ajustat

El resultat pressupostari ajustat reflecteix la diferència entre el total dels drets reconeguts nets en l'exercici i les obligacions reconegudes netes en el mateix període.

Pel que fa a les obligacions reconegudes netes, o pressupost de despeses, el Consell ha augmentat els recursos destinats a despesa real (capítols I a VII) de 16.384,5 milions en 2019 a 17.831,5 milions en 2020. És a dir, les línies destinades a la inversió en polítiques socials i al foment dels sectors productius han registrat un increment interanual del 8,83 %.

La xifra suposa que en 2020 el Consell ha augmentat l'esforç que fa per a garantir els serveis públics fonamentals i fer front a la pandèmia.

De fet, millora l'execució pressupostària de pràcticament tots els capítols, a excepció del capítol III, en incrementar-se l'execució definitiva en la fase d'obligacions reconegudes. En concret, el Consell ha tancat l'exercici pressupostari amb una execució total del 95,19 %, la qual cosa representa 1,35 punts més que en 2019.
Destaca, especialment, l'increment que experimenten les inversions reals (capítol VI), que augmenten un 18,12 % respecte a 2019 en termes percentuals i assoleixen els 487,63 milions d'euros en termes absoluts.

Així mateix, també és rellevant el grau elevat d'execució de prop d'un 63,5 % de les inversions directes i indirectes (capítols VI i VII), que milloren malgrat les restriccions derivades de la pandèmia. En conjunt, s'han executat 1.023,62 milions d'inversions en 2020, per damunt dels 944,83 milions de 2019.

Les transferències corrents (com les subvencions directes i aquelles destinades a pal·liar els efectes de la COVID-19, i també les ajudes socials) que s'inclouen en el capítol IV han assolit un grau d'execució del 96,51 % i, a més, n'han millorat l'execució respecte a 2019. En termes absoluts s'han assolit els 5.634 milions d'euros.

També és significatiu l'augment de les despeses de personal (capítol I), que durant l'any de la pandèmia s'ha incrementat en 510,7 milions, un 8,39 %, principalment per a Sanitat (ja que s'han reforçat les plantilles d'hospitals i centres de salut) i Educació (amb els reforços de professors per a atendre les necessitats de la pandèmia). En total, la despesa reconeguda en el capítol I ha assolit els 6.602 milions.

En aquesta mateixa línia, la despesa corrent (capítol II) creix un 14,61 % per a poder atendre les despeses de funcionament de l'Administració, especialment de centres sanitaris, en incloure's en aquest capítol la major part de les compres o el material sanitari no inventariable que s'ha adquirit per a la lluita contra la COVID-19.

Quant als drets reconeguts nets o el pressupost d'ingressos, s'aprecia un increment total en 2020 respecte a l'exercici 2019 de 2.097 milions, un 15,06 % de diferència, procedents, sobretot, dels fons transferits per l'Administració de l'Estat per a pal·liar els efectes de la COVID-19.

El suport del Govern central queda reflectit en l'increment de les transferències corrents (capítol IV), que assoleix una millora del 139 %, en passar de 1.164,2 milions en 2019 a 2.784,1 milions en 2020. En aquest capítol s'inclouen, per exemple, els 1.485 milions d'euros procedents del Fons COVID.

Pel que fa a les operacions financeres, les operacions amb actius financers (capítol VIII) han disminuït el saldo negatiu un 82,95 %, en passar de -143 milions a -24,38 milions.

Pel que fa als ingressos reconeguts, la liquidació recull 173 milions que procedeixen de reintegraments de pagaments que va fer en el seu moment la Generalitat amb càrrec al FLA corresponent a deute financer d'entitats sectoritzades i en concret 165,9 de l'EPSAR i 7,1 milions de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació.

Quant a les operacions amb passius financers (capítol IX), l'increment net de l'endeutament de la Generalitat en l'exercici 2020 es xifra en 2.439,26 milions, motivat principalment per l'infrafinançament crònic que té la Comunitat Valenciana que fa necessari recórrer a l'endeutament per a poder garantir els serveis públics dels ciutadans mentre que no s'actualitze el sistema de finançament.

Romanent de tresoreria

El romanent de tresoreria, per la seua banda, experimenta una millora de 596,7 milions (19 %) en 2020, en passar de -3.139,7 milions en 2019 a -2.542,9 milions en l'exercici passat. El motiu resideix, principalment, en què les obligacions pendents de pagament han descendit en 758,9 milions, un 19,2 %.

En concret, els fons líquids s'han vist incrementats en 80,52 milions en 2020 (un 17,74 %), mentre que els drets pendents de cobrament, un 11,2 % gràcies a l'esforç que ha dut a terme l'Agència Tributària Valenciana.

Cal assenyalar que l'import afectat del romanent de tresoreria, 326,93 milions, es correspon amb els saldos de crèdit susceptibles de ser incorporats en 2021, corresponents al Pla PIP (89,13 milions), la sentència de les torres bessones de Benidorm (70,78 milions) i les ajudes d'Habitatge (62,56 milions).

Així mateix, també hi ha altres despeses amb finançament afectat, com la iniciativa JESSICA (4,04 milions); els romanents de crèdits de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública procedents de recursos transferits amb càrrec al Fons COVID-19 i susceptibles de ser incorporats a 2021 (58,24 milions); el Pla estatal d'habitatge 2018-2021 (38 milions), i 4 milions de romanents de crèdits derivats de l'aportació addicional del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, mitjançant el qual s'adopten mesures urgents en l'àmbit social i econòmic per a fer front a la COVID-19.

Arxius relacionats