Nota de premsa

El Consell autoritza la subscripció de les accions emeses com a conseqüència de l'ampliació de capital de la Societat de Projectes Temàtics

30/07/2021

- La Generalitat, com a únic soci de la mercantil, subscriu el total de les accions emeses per un import de 24.919.937,72 euros
- Per a fer-ho s'han emés 67.618 accions noves de 368,54 euros de valor nominal cada unaEl Ple del Consell ha autoritzat la subscripció per la Generalitat d'accions emeses com a conseqüència de l'ampliació de capital de la mercantil Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana (SPTCV) SA, per un import total de 24.919.937,72 euros. Es fa mitjançant l'emissió de 67.618 accions nominatives noves de 368,54 euros de valor nominal cada una, de la mateixa sèrie i classe de les ja existents.

La Generalitat desemborsarà 6.229.984,43 euros mitjançant aportació dinerària en efectiu, en el moment de l'adopció de l'acord, i els 18.689.953,29 euros restants es desemborsaran abans del 31 de desembre de 2021.

D'aquesta manera, el capital social que té queda fixat en 128.249.340,22 milions d'euros, representat per 347.993 accions nominatives de 368,54 euros cada una.

Amb l'acord s'autoritza que la Generalitat, com a soci únic de la mercantil, subscriga totes les accions emeses i duga a terme el desemborsament mitjançant aportacions dineràries en efectiu, amb càrrec al projecte financer 'Aportacions de capital SPTCV'.

Així mateix, l'acord autoritza la persona titular de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital a la realització dels actes i l'atorgament dels documents, tant públics com privats, que siguen necessaris per a l'efectivitat i el compliment d'aquest acord.