Nota de premsa

El Consell col·labora amb huit associacions professionals per a facilitar la tramitació telemàtica de documents de transcendència tributària

08/10/2021

- Aquests acords permetran reduir els desplaçaments dels contribuents a les oficines tributàries i facilitaran l'intercanvi de dades entre sistemes
- S'agilitzaran els tràmits d'autoliquidació de compravenda de vehicles usats i de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics DocumentatsEl Consell ha aprovat huit convenis de col·laboració amb associacions professionals per a facilitar la presentació i la tramitació telemàtica, per part de les persones que són sòcies d'aquestes entitats, de documents amb transcendència tributària davant de l'Agència Tributària Valenciana (ATV).

En concret, els acords es realitzen amb l'Il·lustre Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Galícia, l'Associació Empresarial d'Oficines i Despatxos de la Comunitat Valenciana, l'Agrupació d'Assessories d'Empreses (ADADE), l'Il·lustre Col·legi Oficial de Graduats Socials de Castelló i l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Castelló.

També amb l'Il·lustre Col·legi Oficial de Gestors Administratius d'Alacant, l'Il·lustre Col·legi de Procuradors d'Alacant i l'Il·lustre Col·legi Oficial de Titulars Mercantils i Empresarials de València.

D'aquesta manera, es facilitarà, gràcies a la mediació tècnica d'Istec (societat mercantil per a la prestació de serveis de comunicacions de la Generalitat), el compliment de les obligacions tributàries de la ciutadania, ja que els i les professionals que habitualment presten serveis de gestió en matèria tributària disposaran de mecanismes de comunicació i representació àgils, senzills, pràctics i eficaços.

Els convenis permetran agilitzar aquells tràmits relacionats amb l'autoliquidació de compravenda de vehicles usats, així com de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats.

Aquesta col·laboració evitarà en gran manera desplaçaments de la ciutadania a les oficines públiques, ja que, en el seu lloc, es realitzaran intercanvis de dades entre sistemes d'informació que, a més, compliran tots els requisits establits i comptaran amb totes les garanties jurídiques i tècniques.

Funcionament

Els col·legiats subscrits a aquests convenis hauran de presentar i ingressar les autoliquidacions tributàries generades mitjançant el Sistema d'ajuda a la recepció d'autoliquidacions (SAR@) i hauran d'omplir les declaracions i les autoliquidacions de manera correcta, així com aportar-hi tota la documentació annexa que siga necessària.

Així mateix, s'articularan els mecanismes necessaris per a la presentació i l'ingrés de declaracions i autoliquidacions, de manera agregada o per lots, i s'articularan mecanismes específics de custòdia i remissió de la documentació.

Per al Consell és de summa importància que la col·laboració social amb els col·lectius de grans presentadors davant de l'Agència Tributària Valenciana es desenvolupe a través de vies permanents i estables i amb unes pautes normalitzades i sistematitzades.

Aquestes associacions professionals, mitjançant la tasca d'interlocució que fan entre l'Administració i les persones associades i el seu suport tècnic, organitzatiu i material, contribueixen a posar en funcionament de manera eficaç actuacions específiques, com les recollides en aquests convenis, que redunden en benefici de la ciutadania.