UNITAT D'IGUALTAT DE LA CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC. PRESENTACIÓ

UNITAT D'IGUALTAT DE LA CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC. PRESENTACIÓ

L'Art. 12.3 del Decret 119/2018, de 3 d'agost, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic. (DOGV núm. 8370 de 28.08.2018), estableix que la Subdirecció General del Gabinet Tècnic exercirà, en l'àmbit de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, com a unitat d'igualtat, amb les funcions establides per acord del Consell de 28 d'agost de 2015.

Segons el dit acord, les Unitats d'Igualtat tindran entre altres les funcions següents:

 • Vetlar per l'aplicació efectiva del principi d'igualtat entre dones i homes.
 • Dur a terme el seguiment, avaluació del desenvolupament i grau de compliment de la normativa vigent en matèria d'igualtat entre dones i homes.
 • Assessorar en l'elaboració d'informes sobre impacte per raó de gènere.
 • Supervisar i proposar per a la incorporació de la perspectiva de gènere en els contractes, subvencions, convenis, acords, gestió de recursos humans i qualsevol altra actuació que es duga a terme en l'àmbit de les seues competències, i també analitzar l'impacte dels resultats que la seua realització ha tingut respecte del gènere.
 • Fomentar i assegurar la utilització d'un llenguatge no sexista i no discriminatori en els documents i informes que s'elaboren.
 • Assistir tècnicament en l'elaboració de la publicitat institucional que des del seu departament es promoga, de manera que aquesta transmeta valors positius i igualitaris, evitant en tot cas estereotips de gènere.
 • Supervisar i proposar mesures per a la incorporació de la perspectiva de gènere en l'elaboració dels pressupostos.
 • Demanar la informació estadística generada per l'activitat del departament i assessorar en relació amb la seua elaboració i també realitzar l'anàlisi, seguiment i  control, des de la dimensió de gènere, de les estadístiques oficials relacionades amb el seu àmbit competencial.
 • Promoure l'elaboració d'estudis d'investigació i informes tècnics de diagnòstic de la situació de les dones, en relació amb les àrees d'activitat del departament, amb la finalitat de detectar i corregir possibles situacions de desigualtat entre dones i homes.
 • Assessorar en l'elaboració de plans d'igualtat, col.laborar en l'avaluació d'aquests i proposar l'adopció de mesures correctores.
 • Impulsar la formació i sensibilització del personal del seu departament en relació a l'abast i significat del principi d'igualtat d'oportunitats entres dones i homes, mitjançant la formulació de propostes d'accions formatives a la Direcció General de l'Institut Valencià de les Dones i per la Igualtat de Gènere.
 • Impulsar i proposar mesures específiques dirigides a corregir situacions de desigualtat social que afecten especialment dones en exclusió social, víctimes de violència o que pateixen discriminació múltiple.
 • Promoure i impulsar el desenvolupament de mesures de corresponsabilitat i conciliació de la vida personal, laboral i familiar que adopte la conselleria amb competències en funció pública.
 • I qualsevol altra que li siga encomanada en l'àmbit de les seues competències.