PROTECCIÓ DE DADES

PROTECCIÓ DE DADES

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

CONSELLERIA D'HISENDA, ECONOMIA I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

C/ Palau, 12

46003 - València

DELEGAT/ADA DE PROTECCIÓ DE DADES

En tot cas, els sol·licitants podran contactar amb el Delegat o Delegada de Protecció de Dades de la Generalitat a través del correu electrònic dpd@gva.es, o de l'adreça postal:

Presidència de la Generalitat

Delegació de Protecció de Dades de la Generalitat

Passeig Albereda, 16

46010 - València

Pot presentar reclamació davant del Delegat de Protecció de Dades a través de la sol·licitud que pot trobar en:  

https://sede.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=22094&version=amp

 

DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES

Podrà exercitar els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat de les seues dades de caràcter personal incloses en els tractaments d'aquesta Conselleria.

EXERCICI DE DRETS

Per a exercitar els drets haurà de presentar un escrit davant la Sotssecretaria de la Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública. Haurà d'especificar quin d'aquests drets sol·licita que siga satisfet i, si no autoritza l'obtenció de dades d'identitat del sol·licitant o, si escau, del representant legal, haurà d'aportar la corresponent documentació acreditativa de la identitat i representació. També podrà exercitar els seus drets de forma telemàtica a través del següent enllaç:

http://www.gva.es/va/proc19970

 

RECLAMACIÓ DAVANT L'AEPD

En cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades:

https://www.aepd.es/

 

 

Més informació sobre protecció de dades

Listado documentos

REGISTRE D'ACTIVITATS DE TRACTAMENT