INCENTIUS REGIONALS

INCENTIUS REGIONALS

English version

Els Incentius Regionals són les ajudes financeres que concedeix l'Administració General de l'Estat a la inversió productiva per a fomentar l'activitat empresarial, orientant la seua localització cap a zones prèviament determinades. Consisteixen en subvencions a fons perdut i tenen com a objectiu pal·liar els desequilibris interterritorials.

La Comunitat Valenciana col·labora amb el Ministeri competent en matèria de Fons Europeus a través de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic.

La línia d'Incentius Regionals està cofinançada a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en el marc del Programa Pluriregional d´Espanya 2021-2027. Tots els projectes que s'acullen a aquesta ajuda estan obligats al compliment de la legislació de la Unió Europea, així com a col·laborar amb les administracions públiques implicades.

Beneficiaris:

 • Empreses que realitzen en la Comunitat Valenciana inversions en sectors considerats promocionables.

 • En el cas de les grans empreses, només es podran concedir ajudes per a inversions inicials que generen una nova activitat económica. 

Sectors promocionables: Als efectes previstos en l'article 7 del R.D. 166/2008, de 8 de febrer, seran sectors promocionables els següents:

 • Indústries transformadores i serveis de suport a la producció que, respectant els criteris sectorials establits pels organismes competents, incloguen tecnologia avançada, presten especial atenció a millores mediambientals i suposen una millora significativa en la qualitat o innovació de procés o producte i, especialment, els que afavorisquen la introducció de les noves tecnologies i la prestació de serveis en els subsectors de les tecnologies de la informació i les comunicacions i els que milloren significativament les estructures comercials.

 • Establiments turístics i instal·lacions complementàries d'oci que, respectant els criteris sectorials establits pels organismes competents, posseïsquen caràcter innovador especialment quant a les millores mediambientals i que milloren significativament el potencial endogen de la zona.

Tipus de projectes incentivables: Són promocionables els projectes de creació de nous establiments, ampliació d'una activitat ja establida o iniciació d'una nova per l'empresa sol·licitant, així com la modernització de les instal·lacions, sempre que no es tracte d'una mera inversió de reposició.

Inversions subvencionables: Els conceptes d'inversió que podran incentivar-se seran els actius fixos nous o de primer ús, referits als següents elements d'inversió:

 • Obra Civil.

 • Béns d'Equip, exclosos els elements de transport exterior.

 • En el cas de les petites i mitjanes empreses, fins al 50 per cent dels costos derivats dels estudis previs del projecte, entre els quals poden incloure's: treballs de planificació, enginyeria de projecte i de direcció facultativa dels projectes.

 • Actius immaterials, sempre que no excedisquen del 30 per cent del total de la inversió incentivable, s'utilitzen exclusivament en el centre on es realitze el projecte, siguen inventariables, amortitzables i s'adquirisquen en condicions de mercat a tercers no relacionats amb el comprador.

 • Altres conceptes, excepcionalment.

Requisits:

 • La inversió aprovada haurà de ser igual o superior als 900.000,00 €.

 • Els projectes hauran de complir entre altres, les condicions de no inici de la inversió abans de la presentació de la sol·licitud, l'ajuda ha de tindre un efecte incentivador, disposar d'un autofinançament mínim del 25%, comptar amb un nivell mínim de fons propis que serà fixat en la resolució individual de concessió i jutjar-se viables tècnica, econòmica i financerament.

Termini de sol·licitud: Fins al 31 de desembre de 2027 (R.D. 618/2022, de 26 de juliol).

Modalitat: Subvenció a fons perdut expressada en percentatge sobre els costos considerats elegibles.

Quantia:

 • Fins a un màxim respecte de la inversió aprovada del 15% per a grans empreses, del 25% per a mitjanes empreses i del 35% per a petites empreses. 

 • En les zones definides com a prioritàries, el percentatge de subvenció que correspondria al projecte per l'aplicació dels criteris anteriors, s'incrementarà en un 20 per cent, respectant sempre el límit màxim establit.

 • El percentatge de subvenció guardarà relació amb la quantia total de la inversió acceptada, amb el nombre de llocs de treball creats i amb la classe de projecte de què es tracte (de creació, d'ampliació o de modernització), entre altres aspectes.

 • Es valorarà especialment la incorporació al projecte de tecnologia avançada, la taxa de valor afegit o l'increment de productivitat, el caràcter dinamitzador del projecte i la utilització de recursos naturals de la zona.

 • En el cas de projectes amb una inversió aprovada superior a 50 milions d'euros aquest percentatge màxim es fixarà conforme al que s'estableix per als grans projectes d'inversió en les Directrius sobre les ajudes estatals amb finalitat regional per a 2022-2027.

Tramitació: Telemàtica a través de l'aplicació INREGCV (inclou tos els procediments de sol·licitud, aportació de documentació, justificació, subsanació, etc.).

Normativa:

Normativa incentius regionals

Contactes:

Secció d'Incentius Regionals - Servei d'Anàlisi, Ordenació i Suport Tècnic a Procediments dels Programes Operatius - Direcció General de Fons Europeus.

Secció d´Incentius Regionals

Plaça Nàpols i Sicília, núm. 10, 3r pis

46003 València

Teléfonos: 961207772, 961207773, 961207780, 961207787 y 961207793.

Email: incentiusregionalscv@gva.es

Més informació:

Direcció General de Fons Europeus del Ministeri d'Hisenda