Direcció General de la Intervenció

Direcció General de la Intervenció

A la Direcció General de la Intervenció li corresponen les funcions següents:

 

  • La coordinació de l'activitat de les viceintervencions generals així com l'activitat fiscalitzadora de les distintes intervencions delegades.

  • La elaboració de les propostes d'informes sobre els expedients que, tenint transcendència en matèria de gasto, se sotmeten a l'aprovació del Consell.

  • La tramitació dels expedients sobre discrepàncies.

  • L'estudi, elaboració i proposta d'aprovació d'ordes de servici i instruccions.

  • Els assumptes interns i de personal de la Intervenció General.

  • L'estudi i elaboració de projectes normatius en matèries directament relacionades amb les funcions de control del gasto que té encomanades la Intervenció General.

  • Elevar les propostes de designació dels representants de la Intervenció que hagen d'assistir als actes de recepció de la inversió.

  • La coordinació de les actuacions d'auxili i col·laboració amb l'Administració de Justícia.