Informació a remitir a Les Corts

Informació a remitir a Les Corts

Normativa

L'article 139.1 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions, després de la modificació operada per la Llei 8/2022, de 29 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat, disposa que, sense perjudici de la facultat de les Corts de sol·licitar de la conselleria competent en matèria d’hisenda la informació que estime oportuna, la Intervenció General de la Generalitat, amb periodicitat mensual i a través del seu portal d’internet, posarà a la disposició de les diputades, els diputats i les comissions parlamentàries, per a la seua informació i documentació, l’estat d’execució del pressupost de la Generalitat i de les seues modificacions, els moviments i la situació de tresoreria i els moviments del compte creditors per operacions efectuades, tot això referit al mes anterior.