Introducció

Introducció

 

Adscrita orgànicament a la conselleria amb competències en matèria d'hisenda, i amb plena independència funcional, la Intervenció General, al titular de la qual se li reconeix el rang de secretari/a autonòmic/a, exercirà les funcions establides en la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat, i, en concret, el control de tots els actes de l'administració de la Generalitat, les seues entitats autònomes i empreses públiques, que donen lloc al reconeixement de drets i obligacions de contingut econòmic, així com dels ingressos i pagaments que d'ells se deriven, i de la recaptació, inversió o aplicació en general dels seus cabals, a fi d'assegurar que l'administració de la seua hisenda s'ajuste a les disposicions aplicables en cada cas.

 

La Intervenció General de la Generalitat s'estructura en els següents òrgans i unitats administratives:

  • Interventor/a General

  • Direcció General de la Intervenció

  • Viceintervenció General de Control Financer i Auditories

  • Viceintervenció General de Control de Fons Comunitaris y Subvencions

  • Viceintervenció General de Comptabilitat

  • Viceintervenció General per a l'Administració Sanitària.

  • Intervencions delegades

  • Intervencions delegades adjuntes

El Decret 72/2005, de 8 d'abril, del Consell de la Generalitat regula l'estructura orgànica de la Intervenció General.