Què és GAUDI i qui pot utilitzar-lo?

Què és GAUDI i qui pot utilitzar-lo?

La Intervenció General de la Generalitat Valenciana com a autoritat d’Auditoria del Fons Social Europeu i com a organisme col·laborador de l’autoritat d’Auditoria en el Fons Europeu de la Pesca i en el Fons Europeu de Desenrotllament Regional, ha de comprovar el funcionament eficaç del sistema de gestió i control del programa operatiu 2007-2013.

El principal objectiu de l’aplicació GAUDI és garantir un eficaç seguiment i control de les auditories d’operacions a fi de garantir que els gastos declarats s’ajusten a la normativa comunitària i nacional. En concret este sistema té com a objectius:

  • Crear un canal ràpid i eficaç que facilite la remissió d’informació des dels auditors a la Intervenció Genera i evitar duplicitats i redundàncies.
  • Facilitar l’anàlisi de dades sobre ajudes comunitàries per a la seua remissió a organitzacions superiors.

A estos efectes organitzatius d’informació i amb la finalitat d’arreplegar la totalitat de la documentació del PO 2007-2013, en l’aplicatiu GAUDI s’incorporarà la documentació essencial relativa als Plans de Fons Europeus 2010 i 2011 ja finalitzats i la gestió en la seua totalitat a partir del pròxim Pla FFEE 2012.

A este aplicatiu tindrà accés:

  • El personal intern de la Intervenció General adscrit a la Viceintervenció General d’Auditories en els seus diferents perfils de personal tramitador i administrador.
  • El personal auditor privat que resulte adjudicatari dels contractes derivats de l’Acord Marc (CNMY10/INTGE/28) per a la col·laboració en els treballs d’auditoria inclosos en els diferents plans del PO 2007-2013.