Normativa

Normativa

  • Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenrotlla la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, previstos en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (BOE núm. 184, de 30 de juliol de 2014),

 

  • Reial Decret 1040/2017, de 22 de desembre, que modifica el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenrotlla la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, previstos en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (BOE núm. 311, de 23 de desembre de 2017).