Viceintervenció General d'Auditories

Viceintervenció General d'Auditories

A la Viceintervenció General de Control de Fons Comunitaris i Subvencions li corresponen les funcions següents:

  • Elaboració de la proposta d'actuacions de control de fons comunitaris a incloure en el Pla Anual d'Auditories de Fons Comunitaris.

  • Elaboració de la proposta d'actuacions de control sobre les subvencions finançades amb càrrec als Pressupostos de la Generalitat a incloure en el Pla Anual de Control Financer de Subvencions.

  • Programació, coordinació, execució i seguiment de les actuacions de control anteriorment exposades aprovades en el Pla Anual d'Auditories de Fons Comunitaris i en el Pla Anual de Control Financer de Subvencions.

  • El control de qualitat de les actuacions de control realitzades tant en col·laboració amb firmes privades d'auditoria com les efectuades amb mitjans propis, en execució de les funcions assignades a esta Viceintervenció.

  • Emissió d'informes, dictàmens i certificats relatius al control financer de fons comunitaris i subvencions.

  • Estudi, elaboració i proposta d'aprovació d'ordes de servici i instruccions en l'àmbit de la seua competència.

La Viceintervenció General de Control de Fons Comunitaris i Subvencions comptarà amb un Servici de Control de Fons Europeus a què correspondrà l'estudi, planificació i desenrotllament de les actuacions preparatòries precises per a l'execució del pla anual de control de perceptors de fons europeus.