Viceintervenció General de Control Financer

Viceintervenció General de Control Financer

 

A la Viceintervenció General de Control Financer i Auditories li corresponen les funcions següents:

  • Elaboració i proposta d'aprovació del Pla Anual d'Auditories del Sector Públic de la Generalitat i Universitats.

  • Elaboració i proposta d'aprovació del Pla Anual de Control Financer Permanent.

  • Elaboració i proposta de programació de controls financers a practicar sobre àrees específiques de l'activitat dels Òrgans de l'Administració de la Generalitat, i sobre les del sector públic de la Generalitat.

  • Direcció i revisió dels treballs d'auditoria i control financer realitzats en aplicació dels plans anteriorment exposats.

  • Elaboració i direcció d'informes i dictàmens que es deriven de l'exercici del control financer permanent i dels controls financers específics que es practiquen, per a la seua elevació al Consell a través del titular de la conselleria amb competències en matèria d'hisenda.

  • Avaluació de la qualitat dels informes de control financer permanent que emeten les intervencions delegades, amb l'extensió i abast que reglamentàriament es determine.

  • Aplicació dels controls de qualitat establits per la Intervenció General, tant per als treballs que es realitzen en col·laboració amb firmes privades d'auditoria com per als que s'efectuen per mitjans propis, en execució de les funcions assignades a esta Viceintervenció.

  • Estudi, elaboració i proposta d'aprovació d'ordes de servici i instruccions en l'àmbit de la seua competència.

La Viceintervenció General de Control Financer i Auditories comptarà amb un Servici de Control Financer a què correspondrà l'estudi, planificació i desenrotllament de les actuacions preparatòries que siguen necessàries per a l'exercici dels controls financers sobre àrees específiques de l'activitat dels òrgans de l'administració del Consell, entitats, empreses i fundacions.