Visualització de contingut web

Introducció

El propòsit d'esta aplicació és servir d'ajuda i d'orientació als laboratoris d'assaig per als processos d'homologació de sistemes d'apostes, mitjançant la proposició d'un conjunt de controls i un model d'informe tècnic d'homologació.

Els controls proposats en esta guia s'han obtingut basant-se en l'anàlisi dels requeriments establits en el Reglament d'Apostes. Són controls orientatius, i no únics de manera que podria haver controls substitutius, complementaris, i diferents dels inclosos en este document que podrien garantir de la mateixa manera el compliment del que establix el Reglament d'Apostes de la Comunitat Valenciana.

Així mateix hi ha la possibilitat que depenent de l'abast de l'homologació i de la tipologia de sistemes a homologar hi haja controls proposats en esta guia que no s'apliquen.

A l'informe resultant s'han d'adjuntar referències externes que donen suport suficient i complementen les proves efectuades.

Per a la seua cumplimentación, la Generalitat ha desenvolupat un programa d'ajuda que permet que els laboratoris d'assaig homologats puguen realitzar un seguiment de les proves efectuades i del seu resultat.