Visualització de contingut web

Procediment per a utilitzar el sistema JOC-ER i alta en el sistema

1.- Per a accedir a la plataforma JOC-ER cal:

1.1.- Obtindre el certificat digital amb el qual podreu accedir al sistema:

  • Si sou representant d'empresa operadora, d'empresa fabricant i importadora de màquines recreatives i d'atzar i de material de joc, d'empresa comercial i distribuïdora de material de joc o d'establiment autoritzat, heu de ser titular d'un certificat reconegut de ciutadà emés per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica de la Generalitat o d'un DNI electrònic, indistintament.
  • No obstant això, si sou representant d'establiments autoritzats que no estan inscrits en el  Registre d'Empreses Operadores, només podreu operar amb el DNI electrònic

1.2.- Estar autoritzat com a usuari del sistema JOC-ER, per mitjà de la presentació de la credencial.

1.3.- Abans que qualsevol usuari d'una empresa operadora puga tramitar un expedient, ha de consultar les dades existents en la Plataforma referents a les seues autoritzacions d'explotació/instal·lació.

Si les dades no són considerades correctes, les incidències s’hauran de comunicar als Servicis Territorials corresponents.

Una vegada es consideren correctes les dades, això s'haurà de comunicar realitzant l'expedient de "Regularització de Dades" dins del sistema.

Se li comunicarà a l'empresa operadora, a través del compte de correu o del telèfon amb què heu completat la vostra sol·licitud d'autorització, que ja sou usuari autoritzat i que podeu accedir a la tramitació de la resta d'expedients.

2. Per a accedir als servicis web de generació de la guia de circulació per part del fabricant cal:

2.1. Obtindre el certificat digital amb què es pot accedir al sistema:

2.2. Estar autoritzat com a usuari del sistema JOC-ER.

3.- Per a obtindre eixa autorització heu de presentar la documentació següent en els registres que s'indiquen més avall.

Documentació:

  1. Model de credencial degudament emplenat
  2. Una còpia de la documentació vàlida en dret que deixe constància fidedigna de la vostra representació per a actuar en nom de l'empresa representada.
  3. Així mateix, i a fi d'evitar errors de transcripció, s'ha d'adjuntar la impressió de la pantalla en què figura el número de sèrie del certificat d'aplicació sol•licitat emés per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica de la Generalitat. L'obtenció d'esta impressió està explicada en la "Guia del servici web de la guia de circulació. Annex III".

Registres:

Els registres per a presentar la documentació seran preferentment els següents:

El ciutadà, així mateix, podrà dirigir-se a qualsevol altre dels habilitats per a la Generalitat per l'article 38.4 de la Llei 30/199, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú.

Quan la Sotssecretaria de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública autoritze la vostra sol·licitud per a ser usuari del sistema JOC-ER, la Subdirecció General de Joc vos ho comunicarà a través del compte de correu o del telèfon amb què hàgeu completat la vostra sol·licitud d’autorització.

Després d'obtindre l'autorització i el certificat digital corresponent, ja podreu accedir al sistema a través d'esta adreça electrònica.