Multimedia

Jornada Economia Blava

Visualització de contingut web

Ayudas en trámite

 

PLA RESISTIR PLUS

SUBVENCIONS EXTRAORDINÀRIES PER AL SUPORT A LA SOLVÈNCIA EMPRESARIAL, EN LA COMUNITAT VALENCIANA, EN RESPOSTA A LA PANDÈMIA DE LA COVID-19

 

NORMATIVA

 

Ajudes finançades pel Govern d'Espanya d'acord amb el que es disposa en el Reial decret llei 5/2021, de 12 de març, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19 i en el Reial decret llei 6/2021, de 20 d'abril, pel qual s'adopten mesures complementàries de suport a empreses i autònoms afectats per la pandèmia de COVID-19.

 

CONVOCATÒRIA

 

NOU.  RESOLUCIONS:

Important: La no inclusió en les resolucions parcials d'un expedient, no implica la denegació de l'ajuda.

Aquestes ajudes es consideren ajudes d'Estat a l'efecte de l'article 107 i següents del Tractat de Funcionament de la Unió Europea.

 

En compliment de l'article 3.6 del Reglament (CE) Núm. 271/2008 de la comissió de 30 de gener de 2008 que modifica el Reglament (CE) Núm. 794/2004, pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament (CE) Núm. 659/1999 del Consell, pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació de l'article 93 del Tractat CE, s'informa que els números d'identificació d'ajuda estatal que la Comissió ha assignat a aquestes ajudes són SA. 56851 i SA.59723.

Resolució per la que es resol la primera concesió parcial de data 09/07/2021

Resolució per la que es resol la segona concesió parcial, denegacions i renuncies de data 22/07/2021

Correcció de data 06/08/2021, a la resolució per la que es resol la segona concesió parcial, denegacions i renuncies

Resolució per la qual es resol la tercera concessió parcial de data 07/09/2021 - DOGV Num. 9179 de 22/9/2021

Resolució per la qual es resol la quarta concessió parcial de data 24/9/2021 - DOGV Num. 9184 de 29/9/2021

Resolució per la qual es resol la quinta concessió parcial de data 14/10/2021 - DOGV Num. 9199 de 21/10/2021

 

IMPORTANT.  Abans d'iniciar els tràmits per a sol·licitar la subvenció descarregue i llija detingudament els següents documents:

Informació sobre la tramitació de les ajudes.

Instruccions per a emplenar la sol·licitud.

Dubtes i preguntes freqüents. Darrera actualització 02-08-2021.

 

 ALTRES DOCUMENTS

Formulari de Sol·licitud (únicament a l'efecte de consulta per a conéixer les dades que se li sol·licitaran en el tràmit electrònic).

Sessió Informativa Programa Resistir Plus 3 d'agost de 2021

• Presentació

• Video de la jornada

 

La presentació de les sol·licituds s'efectuarà realitzant dos tràmits:

 

TRÀMIT UN - SOL·LICITUD DE CITA PRÈVIA (DATA I FRANJA HORÀRIA) PER A PRESENTAR LA SOL·LICITUD DE LA SUBVENCIÓ.

Observació: per a realitzar aquest tràmit no és necessari disposar de signatura electrònica, en aquest tràmit només haurà d'introduir-se la identificació de l'empresa o persona treballadora autònoma per a la qual se sol·licita l'ajuda (no del seu representant), un correu electrònic i un telèfon de contacte.

El termini per a realitzar el tràmit U de cita prèvia s'iniciarà a les 9 hores del 28 de juliol de 2021 y finalitzará a las 23:59 hores del 20 d'agost de 2021.

Iniciat el termini per a realitzar el tràmit U, haurà d'accedir al seguent enllaç i omplir el formulari corresponent: 

Sol·licitud de cita previa (Termini finalitzat)

 

TRÀMIT DOS – PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE LA SUBVENCIÓ.

Observació: per a realitzar el tràmit DOS s'haurà de disposar d'un dels sistemes de signatura electrònica admesos per la seu electrònica de la Generalitat Valenciana (https://sede.gva.es/es/sede_certificados). A més haurà de tindre en compte que amb les versions més recents dels navegadors d'internet i quan s'utilitze el certificat electrònic com a sistema per a signar digitalment la presentació de la sol·licitud, serà necessari tindre instal·lada l'aplicació Autofirm@ desenvolupada pel Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques. Pot accedir a la descàrrega a través del següent enllaç (https://firmaelectronica.gob.es/home/descargas.html).

La presentació de sol·licituds mitjançant representant requerirà la prèvia autorització a través del Registre de representants de la Generalitat o a través del Registre Electrònic d'Apoderaments de l'Estat.

 

Important: el TRÀMIT DOS haurà de realitzar-se obligatòriament en la franja de temps assignada en la cita prèvia. Si no s'emplenara aquest segon tràmit s'entendrà per no presentada la sol·licitud

 

Una vegada iniciat el període assignat mitjançant el tràmit UN per a poder realitzar el tràmit DOS, accedisca a formular la sol·licitud a través del següent enllaç (punxant en l'enllaç accedirà al procediment telemàtic per a presentar la sol·licitud):  

Accés al procediment de presentació de la sol·licitud (Termini finalitzat)

 

APORTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA AMB ELS EXPEDIENTS DE SUBVENCIONS PLA RESISTIR PLUS.

Una vegada presentada la sol·licitud i després que se li haja notificat el seu número d'expedient, si vosté haguera de respondre a un requeriment de documentació o necessitara annexar algun tipus de document haurà d'utilitzar el següent enllaç:

Aportació de documentació relacionada amb un expedient Pla Resistir Plus (No utilitzar per a la justificació de la subvenció rebuda)

 

NOU.  JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS:

Accés al procedimient de justificació de la subvenció

Instruccions de justificació

 

SUPORT I AJUDA.

Per a realitzar qualsevol consulta sobre l'ajuda Pla Resistir Plus, pot fer-ho a través de:

Correu electrònic: planresistirplus@gva.es

Telèfon d'atenció directa: 960 99 25 32

 

Disposa d'ajuda i preguntes freqüents sobre tramitació electrònica en el següent enllaç:

https://www.gva.es/es/web/administracion-online/faqs-servicis-en-linia

 

 

PROJECTES D'INVERSIÓ PER A la REORIENTACIÓ DE LES CAPACITATS PRODUCTIVES DE LA INDÚSTRIA MANUFACTURERA VALENCIANA PER LA COVID-19

 

 

 

 

  •  

 

CONVOCATÒRIA

[TANCADA]

 

      MECVDA03

      MECVDA04

      MECVDA11

      MECVDA28

      MECVDA30

  • Noves concessions derivades de l'alliberament de crèdit per renúncies:

      MECVDA38

      MECVDA39

      MECVDA41

  • Recursos

 

 

DIFUSIÓ, PUBLICITAT I TRANSPARÈNCIA

 

Obligacions d'informació i publicitat de les empreses beneficiàries

 

LOGOS GVA + MÒDEC

Logo roig en castellanà

Logo negre en castellà

Logo roig en valencià

Logo negre en valencià

Manual d'us marca Mòdec