Multimedia

Jornada Economia Blava

Jornada Economia Blava

Ajudes en tràmit

Ajudes en tràmit

MESURES EXTRAORDINÀRIES DE SUPORT ALS COL·LECTIUS MÉS VULNERABLES AMB HIPOTECA A TIPUS D'INTERÉS VARIABLE

NORMATIVA

 

CONVOCATÒRIA

IMPORTANT.  Abans d'iniciar els tràmits per a sol·licitar la subvenció descarregue i llija detingudament els següents documents:

Informació sobre la tramitació de les ajudes.

Instruccions per a emplenar la sol·licitud.

Dubtes i preguntes freqüents.

NOU.  RESOLUCIONS:

Important: La no inclusió en les resolucions parcials d'un expedient, no implica la denegació de l'ajuda

Resolució per la qual es resol la primera concessió parcial de data 02/11/2023 - DOGV *Num. 9719 de 07/11/2023

 

 ALTRES DOCUMENTS

Formulari de Sol·licitud (únicament a l'efecte de consulta per a conéixer les dades que se li sol·licitaran en el tràmit electrònic).

Model de Representació. (Annex I)

Autoritzacions de la resta de l'unitat familiar. (Annex II)

Comprove si pot ser beneficiari de l'ajuda.

 

La presentació de les sol·licituds s'efectuarà realitzant:

PAS U - SOL·LICITUD CITA PRÈVIA

S'assignarà un període en el qual es podrà realitzar la presentació de la sol·licitud. En el cas que la presentació es realitze amb totes les dades necessàries per al seu càlcul i dins del període assignat, la presentació de la sol·licitud es retrotraurà a la data i hora de petició de la cita prèvia. En cas que el període assignat en la cita prèvia haja expirat haurà de realitzar una nova petició de cita prèvia.

PAS DOS – PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE LA SUBVENCIÓ.

Observació: per a realitzar el PAS DOS s'haurà de disposar d'un dels sistemes de signatura electrònica admesos per la seu electrònica de la Generalitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/sede_certificados).  A més haurà de tindre en compte que amb les versions més recents dels navegadors d'internet i quan s'utilitze el certificat electrònic com a sistema per a signar digitalment la presentació de la sol·licitud, serà necessari tindre instal·lada l'aplicació Autofirm@ desenvolupada pel Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques. Pot accedir a la descàrrega a través del següent enllaç (https://firmaelectronica.gob.es/home/descargas.html).

La presentació de sol·licituds mitjançant representant requerirà la prèvia autorització a través del Registre de representants de la Generalitat o a través del Registre Electrònic d'Apoderaments de l'Estat o en el cas de no estar registrat mitjançant l'aportació del formulari de representació que s'ha d'acompanyar al tràmit de sol·licitud (model en la pàgina del tràmit).

 

Per a poder realitzar el tràmit, accedisca a formular la sol·licitud a través del següent enllaç (punxant en l'enllaç accedirà al procediment telemàtic per a presentar la sol·licitud):  

Accés al procediment de presentació de la sol·licitud

 

APORTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA AMB ELS EXPEDIENTS DE MESURES EXTRAORDINÀRIES DE SUPORT ALS COL·LECTIUS MÉS VULNERABLES AMB HIPOTECA A TIPUS D'INTERÉS VARIABLE.

Una vegada presentada la sol·licitud i després que se li haja notificat el seu número d'expedient, si vosté haguera de respondre a un requeriment de documentació o necessitara annexar algun tipus de document haurà d'utilitzar el enllaç situat a l'apartat de "Alegacions / Aportació de documentació relacionada amb un expedient" del tràmite electrònic de la sol·licitud.

SUPORT I AJUDA.

Per a realitzar qualsevol consulta sobre l'ajuda, pot fer-ho a través de:

Correu electrònic: ajudes_hipoteques@gva.es

Telèfon d'atenció directa: 960 99 01 04

 

Disposa d'ajuda i preguntes freqüents sobre tramitació electrònica en el següent enllaç:

https://sede.gva.es/va/preguntes-frequents

 

 

 

 

PLA RESISTIR PLUS

SUBVENCIONS EXTRAORDINÀRIES PER AL SUPORT A LA SOLVÈNCIA EMPRESARIAL, EN LA COMUNITAT VALENCIANA, EN RESPOSTA A LA PANDÈMIA DE LA COVID-19

 

NORMATIVA

 

Ajudes finançades pel Govern d'Espanya d'acord amb el que es disposa en el Reial decret llei 5/2021, de 12 de març, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19 i en el Reial decret llei 6/2021, de 20 d'abril, pel qual s'adopten mesures complementàries de suport a empreses i autònoms afectats per la pandèmia de COVID-19.

 

CONVOCATÒRIA

 

NOU.  RESOLUCIONS:

Important: La no inclusió en les resolucions parcials d'un expedient, no implica la denegació de l'ajuda.

Aquestes ajudes es consideren ajudes d'Estat a l'efecte de l'article 107 i següents del Tractat de Funcionament de la Unió Europea.

 

En compliment de l'article 3.6 del Reglament (CE) Núm. 271/2008 de la comissió de 30 de gener de 2008 que modifica el Reglament (CE) Núm. 794/2004, pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament (CE) Núm. 659/1999 del Consell, pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació de l'article 93 del Tractat CE, s'informa que els números d'identificació d'ajuda estatal que la Comissió ha assignat a aquestes ajudes són SA. 56851 i SA.59723.

Resolució per la qual es resol la primera concessió parcial de data 09/07/2021

Resolució per la qual es resol la segona concessió parcial, denegacions i renúncies de data 22/07/2021

Correcció de data 06/08/2021, a la resolució per la qual es resol la segona concessió parcial, denegacions i renúncies

Resolució per la qual es resol la tercera concessió parcial de data 07/09/2021 - DOGV Num. 9179 de 22/9/2021

Resolució per la qual es resol la quarta concessió parcial de data 24/9/2021 - DOGV Num. 9184 de 29/9/2021

Resolució per la qual es resol la cinquena concessió parcial de data 14/10/2021 - DOGV Num. 9199 de 21/10/2021

Resolució per la qual es resol la sisena concessió parcial de data 28/10/2021 - DOGV Num. 9208 de 4/11/2021

Resolució per la qual es resol la setena concessió parcial de data 12/11/2021 - DOGV Num. 9219 de 19/11/2021

Resolució per la qual es resol la huitena concessió parcial de data 01/12/2021 - DOGV Num. 9230 de 07/12/2021

Correcció a la Resolució per la qual es resol la huitena concessió parcial de data 01/12/2021 - DOGV Num. 9235 de 14/12/2021

Resolució per la qual es resol la novena concessió parcial i última de data 28/12/2021 - DOGV Num. 9249 de 4/1/2022

 

IMPORTANT.  Abans d'iniciar els tràmits per a sol·licitar la subvenció descarregue i llija detingudament els següents documents:

Informació sobre la tramitació de les ajudes.

Instruccions per a emplenar la sol·licitud.

Dubtes i preguntes freqüents. Última actualització 03-12-2021.

 

 ALTRES DOCUMENTS

Formulari de Sol·licitud (únicament a l'efecte de consulta per a conéixer les dades que se li sol·licitaran en el tràmit electrònic).

Presentació sobre el Programa Pla Resistir Plus.. Última actualització 03-12-2021

 

La presentació de les sol·licituds s'efectuarà realitzant:

 

TRÀMIT – PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE LA SUBVENCIÓ.

Observació: per a realitzar el tràmit DOS s'haurà de disposar d'un dels sistemes de signatura electrònica admesos per la seu electrònica de la Generalitat Valenciana (https://sede.gva.es/es/sede_certificados).  A més haurà de tindre en compte que amb les versions més recents dels navegadors d'internet i quan s'utilitze el certificat electrònic com a sistema per a signar digitalment la presentació de la sol·licitud, serà necessari tindre instal·lada l'aplicació Autofirm@ desenvolupada pel Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques. Pot accedir a la descàrrega a través del següent enllaç (https://firmaelectronica.gob.es/home/descargas.html).

La presentació de sol·licituds mitjançant representant requerirà la prèvia autorització a través del Registre de representants de la Generalitat o a través del Registre Electrònic d'Apoderaments de l'Estat.

 

Per a poder realitzar el tràmit, accedisca a formular la sol·licitud a través del següent enllaç (punxant en l'enllaç accedirà al procediment telemàtic per a presentar la sol·licitud):  

Accés al procediment de presentació de la sol·licitud

 

APORTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA AMB ELS EXPEDIENTS DE SUBVENCIONS PLA RESISTIR PLUS.

Una vegada presentada la sol·licitud i després que se li haja notificat el seu número d'expedient, si vosté haguera de respondre a un requeriment de documentació o necessitara annexar algun tipus de document haurà d'utilitzar el següent enllaç:

Aportació de documentació relacionada amb un expedient Pla Resistir Plus (No utilitzar per a la justificació de la subvenció rebuda)

 

NOU.  JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS:

RESOLUCIÓ del conseller d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual s'estableix un nou termini de justificació de les ajudes del Pla Resistir Plus.

Instrucció 1/2022 relativa a la justificació.

Accés al procediment de justificació de la subvenció

Instruccions de justificació Última actualització 29-04-2022.

Model de full de càlcul per a la introducció de despeses no incloses per falta d'espai en els formularis electrònics del tràmit de justificació.

 

SUPORT I AJUDA.

Per a realitzar qualsevol consulta sobre l'ajuda Pla Resistir Plus, pot fer-ho a través de:

Correu electrònic: planresistirplus@gva.es

Telèfon d'atenció directa: 960 99 25 32

 

Disposa d'ajuda i preguntes freqüents sobre tramitació electrònica en el següent enllaç:

https://sede.gva.es/va/preguntes-frequents

 

 

 

 

 

DIFUSIÓ, PUBLICITAT I TRANSPARÈNCIA

Obligacions d'informació i publicitat de les empreses beneficiàries

 

LOGOS GVA + MÒDEC

Logo roig en castellà

Logo negre en castellà

Logo roig en valencià

Logo negre en valencià

Manual d'ús marca Mòdec

 

 

PROJECTES D'INVERSIÓ EMPRESARIAL QUE CONTRIBUÏSQUEN A la TRANSFORMACIÓ DEL MODEL ECONÒMIC

 

CONVOCATÒRIA

    [OBERTA]

>Accés al procediment i impresos associats (Convocatòria 2022)

>Accés al procediment d'aportació de documentació i justificació

Guia de Presentació de Sol·licituds 2022 (Actualitzada 02/05/2022)

Guia per a la Firma Electrònica de Documentació

Preguntes Freqüent

Guia de Justificació 2023 - Segona anualitat convocatòria 2022 (NOU 24/10/2023)

Convocatòria 2022

Llistat 1 d'empreses sol·licitants que han d'esmenar error o falta de documentació

Llistat 2 d'empreses sol·licitants que han d'esmenar error o falta de documentació (actualitzat 15/07/2022)

Llistat de sol·licituds concedides (publicat 04/11/2022 09.30)

 

DIFUSIÓ, PUBLICITAT I TRANSPARÈNCIA