Subdirecció General de Sistemes d'Informació d'Hisenda (València)

Subdirecció General de Sistemes d'Informació d'Hisenda (València)

Presentació i descripció

L'edifici està situat en el recinte històric en l'àmbit d'una àrea afectada per la declaració de "Bé d'Interés Cultural" que queda inclòs en la delimitació de l'Entorn de Protecció dels Banys de l'Almirall.

La intervenció realitzada va tindre com a finalitat l'adequació de les condicions funcionals preexistents en l'edifici, d'acord amb el nou ús dotacional administratiu, preservant sense alteració la configuració exterior i restituint el sistema tipològic bàsic.

En l'actualitat ocupen l'edifici l'Institut Valencià d'Estadística i el Subdirecció General de Sistemes d'Informació d'Hisenda de la Conselleria d'Hisenda I Administració Pública.

El total de superfície construïda de l'edifici és de 2.168m2 i la inversió realitzada és de 319.664.837 pta (1.921.224,36 €).