Entitats promotores

Entitats promotores

Les entitats promotores queden definides en l'article 6 de les especificacions:

"1. Podran ser entitats promotores del Pla, l'Administració de la Generalitat i els seus organismes autònoms, així com qualssevol altres organismes amb personalitat jurídica pròpia, societats mercantils, consorcis i altres entitats administratives en què participe majoritàriament la Generalitat.

2. Inicialment, les entitats promotores del Pla són l'Administració de la Generalitat i els seus organismes autònoms, així com les entitats de dret públic de la Generalitat que compten en les seues plantilles amb personal que reunisca la condició de funcionari en actiu. Totes aquestes entitats figuren relacionades en l'addenda de les especificacions.

3. Correspon a les entitats promotores instar la creació del Pla i participar en el seu desenvolupament, segons s'incorporen al Pla, des del seu inici, o posteriorment.

4. En cas de creació o refosa de persones jurídiques que formen part del sector públic instrumental de  la Generalitat, les noves entitats s'incorporaran automàticament a l'addenda com a promotors del Pla".

Els drets i les obligacions de les entitats promotores queden recollits en els articles 9 i 10 de les especificacions.