Promocions

Anunci de la licitació expedient ENAA01/2017, alienació de les accions de la mercantil NISA (Nuevas Inversiones en Servicios, S A), mitjançant el procediment de subhasta

Anunci de la licitació expedient ENAA01/2017, alienació de les accions de la mercantil NISA (Nuevas Inversiones en Servicios, S A), mitjançant el procediment de subhasta

1.  Entitat adjudicadora:

  • Organisme: Generalitat Valenciana, Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic

  • Dependència que tramita l'expedient: Sotsdirecció General de Patrimoni. Servei de Gestió Econòmica del Patrimoni i del Parc Mòbil.

  • Nombre de l'expedient: ENAA01/2017

 

2.  Objecte de la subhasta i preu-tipus de licitació:

a. Els béns objecte de l'alienació són els valors mobiliaris, 42.639 accions, de titularitat de la Generalitat Valenciana, com a hereva abintestat del Sr. Emilio Claver Carbonel, en la societat mercantil NISA, Nuevas Inversiones en Servicios, SA.

b. El pressupost base de licitació es fixa en un import de 10,80.- euros per acció, la qual cosa suposa un preu mínim de licitació de QUATRE-CENTS SEIXANTA MIL CINC-CENTS UN EUROS AMB VINT CÈNTIMS (460.501,20.-euros)

c. Les ofertes hauran de comprendre la totalitat de les accions i s'efectuaran equivalent o a l'alça. Les que siguen inferiors al preu mínim de licitació seran automàticament rebutjades.

d. En el preu no està inclòs cap dels tributs ni despeses que puguen resultar aplicables segons el que estableix el plec de clàusules administratives particulars.

 

3.  Procediment d'alienació: Subhasta pública a l'alça, en sobre tancat i segellat.

 

4.  Lloc, data i hora de la realització de la subhasta:  l'acte públic de la subhasta començarà a les 10.00h del 30 de juny de 2017, en el saló d'actes de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, c/ Palau 12, 46003 València

 

5.  Obtenció de documentació i informació:

a. Presencialment el plec de clàusules administratives particulars estarà a la disposició dels interessats fins al dia anterior a la data de finalització del termini de presentació de proposicions en horari de 09.00h a 14.00h, en la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, c/Palau 12, 46003 València.

b. Telefònicament a través del 012 o del tel. 961 92 26 05

c.  Telemàticamentmitjançant la pàgina web de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic (https://hisenda.gva.es/web/subastas/acciones).

 

6.  Termini de presentació d'ofertes:  les ofertes hauran de presentar-se seguint les instruccions contingudes en el plec durant el termini de 15 dies explicats des de l'endemà de la publicació de l'anunci en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana en horari de 09.0h a 14.00h., en la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, carrer Palau 12, València.

 

València, 11 de maig de 2017

 La directora general del Sector Públic, Model Econòmic i Patrimoni

Empar Martínez Bonafé

 

Informació adicional