Promocions

Glossari

 • Abintestat: Successió intestada, requerix procediment judicial per a l'adjudicació de béns de qui mor sense testar.
 • Adjudicatari: Participant o licitador a qui s'adjudica la subhasta perquè ha oferit el preu més alt i, en conseqüència, adquirix el bé subhastat.
 • Càrregues/Gravàmens: Són limitacions en la propietat d'un bé immoble: hipoteques, embargaments, servituds etc, que recauen sobre els béns i que no s'extingixen quan es produïx un canvi en la titularitat de l'immoble. Quan parlem d'una propietat lliure de càrregues ens referim que no té cap tipus de limitació quant a l'ús que farà el comprador de la propietat. Per a comprovar que una propietat està lliure de càrregues hem de dirigir-nos al Registre de la Propietat.
 • Fiança: És l'import que ha d'aportar la persona que vol participar en una subhasta i servix per a garantir el compliment de l'obligació de satisfer el preu i atorgar escriptura pública de compravenda en cas de resultar adjudicatari. L'import depositat es torna després de realitzada la subhasta a tots els licitadors que hi han participat i no han resultat adjudicataris i se li reté a l'adjudicatari fins a finalitzar la compravenda.
 • Licitació: És equivalent a subhasta.
 • Licitador: Persona que participa en la subhasta.
 • Lot: Conjunt de bé o béns que s'alienen per un preu global.
 • Plica: Sobre tancat que conté l'oferta o proposició econòmica que fa el licitador.
 • Postor: Licitador.
 • Postura: Equivalent a licitació.
 • Preu mínim/base de licitació: És l'import mínim que ha de figurar en l'oferta o proposició econòmica del licitador.
 • Preu d'adjudicació: Import que ha de pagar pel bé subhastat el més-dient.
 • Licitació: Quantitat que oferix el licitador.
 • Més-dient: Equivalent a millor postor o a licitador que ha oferit el preu més alt i al qual se li adjudica el bé.
 • Subhasta a l'alça: Es fixa un preu d'eixida, a partir del qual els licitadors durant la realització de la subhasta poden presentar licitacions que milloren (incrementen) este preu.
 • Subhasta pública: Procediment en què l'únic criteri per a adjudicar un bé és el preu oferit pels participants o licitadors. L'acte de realització de la subhasta en què es dóna lectura a les postures presentades i admeses és públic i pot accedir-hi qualsevol interessat.
 • Subhasta amb proposició econòmica en sobre tancat: Es fixa un preu mínim/base de subhasta i els licitadors presenten la seua oferta en una sola ocasió (no s'admeten licitacions successives llevat d'excepcions).
 • Taxació: És el valor/preu que se li dóna a un bé.
 • Tram: És l'import mínim en què es pot millorar la licitació respecte de l'anterior.