Seleccioneu província

Immobles en subhasta en la província seleccionada

« Ves enrere

EIN 234/2019

EIN 234/2019

no-foto

EIN 234/2019

Descripció no disponible

Preu base de licitació: Veure clàusula segona del plec.
Data prevista de subasta: .

Descripció detallada:

 • Expedient de subhasta: EIN 234/2019
 • Lloc de presentació d'ofertes: Preferentment en el Registre General de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic.
 • Data límit de presentació d'ofertes: Un mes comptat des de l'endemà a la publicació de l'anunci en el DOCV.
 • Import de la garantia: 5% del preu base de licitació.
 • Procediment i forma d'adjudicació: Subhasta pública amb proposició econòmica en sobre tancat.
 • Data i hora de les visites: A determinar
 • Ubicació: . , . . (Altres), Espanya
 • Referència catastral: Diverses referències. . Consulta de dades catastrals
 • Informació urbanística: A obtindre per l'interessat a l'Ajuntament
 • Inscripció:


  Consultar Plec de condicions particulars.


 • Carregues:

  A obtindre per l'interessat en el Registre de la Propietat.

 • Normativa que regix la subhasta:

  Consultar Plec de condicions particulars.

 • OBSERVACIONS:

   

   

  Les dades i la informació contingudes en esta pàgina web i en el plec de condicions particulars respecte a la situació física i jurídica de l'immoble poden no estar actualitzades, per la qual cosa es faciliten sense perjuí del deure de comprovació que té el licitador, el qual assumirà, en cas de resultar adjudicatari, l'estat jurídic, físic i constructiu de l'immoble.

Informació adicional