Mobles per a subhastar

Mobles per a subhastar

ALIENACIÓ DIRECTA MEDALLES 

Amb data 14 de juliol de 2022, es va celebrar l'acte de subhasta de monedes i medalles, ENA 1/2021, procedents de l'herència de Dª Gertrudis Sommer Fisher.

Havent quedat desert el lot núm. 1, amb núm. d'inventari 5664, MEDALLES, per aplicació de l'article 10.5 del Decret 20/2019, de 15 de febrer, del Consell, pel qual es regula el procediment per a la tramitació d'expedients d'herències intestades a favor de la Generalitat, s'acorda l'alienació directa d'aquestes, pel tipus de licitació de l'última subhasta, corresponent a 1.842,38 €.

Les propostes podran presentar-se en el termini d'un any, a comptar des de la publicació, en aquesta pàgina web, de la Resolució de la Directora General del Sector Públic i Patrimoni de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, com a òrgan de contractació, per la qual s'adjudica un conjunt de monedes procedents de l'Herència intestada de Dª Gertrudis Sommer Fisher, en el procediment d'alienació per subhasta ENA 1/2021.

Data de publicació: 16/09/2022

____________________________________________________________________________________________

Anunci subhasta DOGV

Licitación número ENA 1/2021. Enajenación de monedas y medallas mediante el procedimiento de subasta