Adhesions a la Central de Compres de la Generalitat

Adhesions a la Central de Compres de la Generalitat

El Decret 35/2018, de 23 de març, del Consell, pel qual es regula la Junta Superior de Contractació Administrativa, el Registre Oficial de Contractes de la Generalitat, el Registre de contractistes i empreses classificades de la Comunitat Valenciana i la Central de Compres de la Generalitat i s'adopten mesures respecte de la contractació centralitzada (DOGV núm. 8265, de 03.04.2018), permet gestionar un sistema d'adquisició centralitzada de béns i serveis d'ús comú, a excepció dels sanitaris, per mitjà de la Central de Compres de la Generalitat.

 

L'article 29 del citat Decret 35/2018 establix que voluntàriament poden adherir-se a la Central de Compres de la Generalitat:

  • Les diferents institucions que constituïxen la Generalitat i que es troben determinades en l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana i entitats adscrites o dependents d'institucions estatutàries.
  • Les universitats públiques de la Comunitat Valenciana i ens dependents d'elles.
  • Les entitats locals de la Comunitat Valenciana i els seus organismes autònoms i ens dependents d'elles.

 

El procediment que s'ha de seguir per estes entitats per a la seua adhesió a la central de Compres s'establix en dos fases i és el següent:

Primera fase: Adhesió Genèrica

  • S'omplirà una SOL·LICITUD dirigida a la Subsecretaria de la Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública segons model que s'indica a continuació.

Sol·licitud d'adhesió genèrica a la Central de Compres

Esta adhesió genèrica podrà efectuar-se per a la totalitat de les obres, serveis i subministraments centralitzats que figuren en l'annex del Decret 35/2018 o bé per a determinades categories dels mateixos, atenent a les seues pròpies necessitats.

  • Es formalitzarà l'adhesió mitjançant un ACORD D'ADHESIÓ GENÈRICA subscrit per les persones titulars de l'òrgan competent de l'entitat adherida i de la sotssecretaria de la Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública. El model d'acord d'adhesió genèrica s'indica a continuació.

Acord d'Adhesió Genèrica a la Central de Compres de la Generalitat

 

Segona fase: Adhesió específica

  • Requerirà de prèvia INVITACIÓ per la sotssecretaria de la Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública l'adhesió específica a un acord marc en concret.
  • L'entitat haurà de MANIFESTAR LA SEUA VOLUNTAT D'ADHESIÓ ESPECÍFICA a l'acord marc, amb expressió de les dades que en la dita invitació se sol·liciten.
  • Es formalitzarà l'adhesió mitjançant un ACORD D'ADHESIÓ ESPECÍFICA subscrit per les persones titulars de l'òrgan competent de l'entitat adherida i de la sotssecretaria de la Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública. El model d'acord d'adhesió genèrica s'indica a continuació.

Acord d'Adhesió Específica a la Central de Compres de la Generalitat

 

Esta adhesió específica a un acord marc implica l'obligació per a l'entitat adherida de realitzar totes les contractacions a través del mateix excepte quan les obres, els béns adjudicats o el règim de prestació dels serveis no reunisca les característiques indispensables per a satisfer les concretes necessitats de l'entitat adherida.

El període de vigència de l'acord específic d'adhesió serà equivalent al de l'acord marc de referència.