Presentació

Presentació

La Central de Compres de la Generalitat és un òrgan interdepartamental creat pel Decret 16/2012, de 20 de gener, del Consell, adscrit a la conselleria amb competències en matèria d'hisenda, amb la finalitat de centralitzar amb caràcter obligatori la contractació dels subministraments i servicis de característiques homogènies, a excepció dels sanitaris, d'ús comú, que adquirisca l'administració de la Generalitat i les seues entitats autònomes, així com els ens del sector públic empresarial i fundacional de la Generalitat.