Dictàmens, acords, instruccions i guies

Dictàmens, acords, instruccions i guies

NOVETAT:
Guia per a l'aplicació de les mesures excepcionals en matèria de Revisió de Preus en els Contractes Públics d'obres contemplades en l'RDL 3/2022 aprovada per acord del Ple de la Junta Superior de Contractació Administrativa de 16 de desembre de 2022.