Registre de Contractistes i Empreses Classificades

Registre de Contractistes i Empreses Classificades

CONNECTAR PER CORREU ELECTRÒNIC

NOVA REGULACIÓ DE CLASSIFICACIÓ DE CONTRACTISTES

Llei 31/2022, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2023, en la seua Disposició final vintena setena ha modificat, entre altres l'article 80 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP). En primer lloc es regula l'eficàcia general davant tots els òrgans de contractació de la classificació empresarial atorgada per les Comissions clasificadoras autonòmiques. En segon lloc, s'incorpora la impossibilitat que una empresa dispose simultàniament de la classificació com a contractista d'obres o com a contractista de serveis atorgada per diferents Comissions de classificació empresarial, estatal o autonòmiques.(Enllaç al text.)

Registre de Contractistes i Empreses Classificades 

Si està inscrit en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic (ROLECE) el seu certificat té validesa en tot el territori nacional i no és necessari sol·licitar la inscripció en el Registre de Contractistes i Empreses Classificades de la Comunitat Valenciana.

Sentència 68/2021, de 18 de març de 2021. Recurs d'inconstitucionalitat 4261-2018. Interposat pel Govern d'Aragó en relació amb diversos preceptes de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 ( Fonament Jurídic Sisé)Es declara inconstitucional i nul l'incís destacat de l'apartat 2 de l'article 80 de la LCSP

Art. 80.2. Els òrgans competents de les Comunitats Autònomes podran adoptar decisions sobre classificació de les empreses que seran eficaces, únicament, a l'efecte de contractar amb la Comunitat Autònoma que les haja adoptades, amb les Entitats locals incloses en el seu àmbit territorial, i amb els ens, organismes i entitats del sector públic dependents de l'una i les altres. En l'adopció d'aquests acords, hauran de respectar-se, en tot cas, les regles i criteris establits en aquesta Llei i en les seues disposicions de desenvolupament.

Acreditació del manteniment de la solvència econòmica i financera

Acreditació del manteniment de la solvència econòmica i financera. COVID-19

Reial decret llei 20/2022, de 27 de desembre. Modifica l'art. 13 de la Llei 3/2020, de 18 de setembre. Ampliació mesures COVID.

Acreditació del manteniment de la solvència tècnica i professional

Acord de la Comissió de Classificació i Registres de data 22 de juliol de 2011.