Procedimiento de liquidación del PIP

Procedimiento de liquidación del PIP

Data de finalització i justificació de les inversions finançades a càrrec del pla especial inversió

 1. Les inversions el finançament de les quals haja sigut autoritzat en el marc del Pla Especial de Suport a la Inversió Productiva en Municipis de la Comunitat Valenciana hauran de quedar degudament acreditades i la corresponent acta de recepció haurà de ser presentada en la conselleria competent per raó de la matèria abans del 30 de juny de 2019.
 2. Les inversions que en la data assenyalada en l'apartat anterior no estigueren justificades en la seua totalitat, hauran de ser finalitzades a càrrec dels crèdits de l'Administració responsable de l'execució, ja siga directament o per delegació.
 3. Els saldos de romanents de crèdit a finals de juny de 2019 no seran objecte d'incorporació al pressupost de l'exercici següent.

Substitució de projectes

Els ajuntaments que hagen sol·licitat l'autorització de projectes a càrrec del Pla Especial de Suport a la Inversió Productiva en Municipis de la Comunitat Valenciana, haja sigut aprovat o no el seu finançament a càrrec de l'esmentat Pla, i les obres dels quals consideren que no han d'executar-se, bé per causes sobrevingudes que ho impedisquen, per raons d'interés públic o perquè han hagut modificacions en la necessitat d'infraestructures dels municipis, podran sol·licitar la substitució d'aquests projectes, per un altre o altres projectes, l'import total dels quals no siga superior a aquell que substitueix, deduïdes, si escau, les obligacions econòmiques pagades o pendents de pagament a càrrec del finançament del Pla Especial.

Procediment per a l'autorització de la substitució de projectes

 • Els ajuntaments, en el termini comprés entre el dia 01.06.2016 i el dia 26.07.2016, han de presentar, en qualsevol de les formes previstes en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, la documentació següent:

a) Sol·licitud d'autorització per a la substitució d'un determinat projecte.

b) Informe justificatiu de les causes que motiven que les obres no han d'executar-se.

c) Informe de les raons que fan necessària la presentació del nou o nous projectes, juntament amb la relació detallada dels que es volen presentar.

d) Acord del Ple de la corporació municipal sobre la sol·licitud de substitució del projecte.

En el termini de 30 dies des de la recepció de la sol·licitud, la persona titular de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic dictarà una resolució en què autoritzarà o denegarà la substitució del projecte.

Article 5. Presentació de nous projectes

En el termini de dos mesos des de la recepció de la resolució que autoritza la substitució d'un projecte, l'ajuntament ha de presentar, per via telemàtica, a través dels alcaldes o secretaris dels ajuntaments, el nou o els nous projectes, l'import dels quals no podrà superar, en cap cas, l'import assenyalat en la resolució d'autorització de substitució d'un projecte.

Necessàriament haurà de presentar-se una sol·licitud per cada un dels projectes d'inversió. Aquesta presentació s'ha de realitzar a través de l'aplicació informàtica disponible en la seu electrònica de la conselleria competent en matèria d'hisenda, en la qual estarà, així mateix, disponible el formulari de sol·licitud.

En tot cas, per a accedir a l'aplicació informàtica es requerirà estar en possessió del certificat digital expedit per l'autoritat de certificació de la Comunitat Valenciana, o bé acreditar-se per mitjà d'usuari/contrasenya autoritzats per la Generalitat.

Requisits de les sol·licituds

Les sol·licituds electròniques s'han adreçar, a través de l'aplicació informàtica que gestiona el Pla Especial de Suport a la Inversió Productiva en Municipis de la Comunitat Valenciana, seu electrònica hisenda.gva.es, a la Sotssecretaria de la conselleria competent en matèria d'hisenda.

La sol·licitud haurà d'adjuntar els documents següents:

 • Memòria explicativa del projecte d'inversió, emplenada a través del model de sol·licitud electrònica, en la qual s'especifique:

a) Denominació del projecte.

b) Àrea d'actuació de l'obra finançable:

 • Infraestructures en xarxes de transport, en especial les viàries i d'urbanització que milloren l'accessibilitat a municipis.
 • Infraestructures i equipament de sòl industrial.
 • Infraestructures i equipament per a la millora de subministraments i consums hídrics i energètics.
 • Infraestructures i equipament per a la millora de l'accés a les xarxes de comunicació avançades.
 • Infraestructures i equipament dirigides al foment de la investigació, desenvolupament i innovació.
 • Infraestructures i inversió en la millora del capital humà.
 • Infraestructures turístiques, socioculturals, educatives i sanitàries.
 • Infraestructures dirigides a la conservació, protecció i millora dels espais rurals i mediambientals.
 • Reedificació o rehabilitació d'habitatges de titularitat municipal.

c) Pressupost total del projecte, desglossant, si escau, el cost de l'obra, el de redacció del projecte, el de direcció tècnica del projecte i el d'adquisició del sòl.

d) Durada de l'execució del projecte, tenint en compte que, en cap cas, la realització de la inversió considerant totes les fases, incloent-hi la tramesa de la documentació que justifique la inversió, podrà sobrepassar el límit indicat en l'article 2, per a la justificació de la inversió.

e) Import de cada una de les anualitats.

f) Naturalesa de l'obra, als efectes indicats en l'article 4.3 del Decret Llei 1/2009, de 20 de febrer, del Consell.

g) Si es tracta d'un projecte cofinançat, s'haurà d'especificar l'import del cofinançament i l'origen d'aquest.

 • Certificat expedit pel secretari de l'ajuntament de l'acord del Ple de la corporació municipal, en el qual s'acorde sol·licitar autorització per al finançament de tots i cada un dels projectes.
 • Projecte bàsic, si escau.

Els documents indicats en els apartats 2 i 3 s'han d'incorporar a l'expedient, a través de l'aplicació informàtica, per mitjà de còpies digitalitzades dels documents originals.

Contingut de la resolució d'autorització de projectes

La resolució d'autorització de cada un dels projectes ha de contindre els punts següents:

a) Entitat local autoritzada.

b) Denominació del projecte.

c) Import finançable.

d) Termini d'execució.

e) Import de cada una de les anualitats.

f) Conselleria competent per raó de la matèria i responsable de la gestió del projecte.

g) Crèdit que donarà cobertura a l'efectiva execució del projecte.

Denegació del finançament d'un projecte

Als ajuntaments que els siga denegat el finançament, a càrrec del Pla Especial de Suport a la Inversió Productiva en Municipis de la Comunitat Valenciana, d'un projecte, per no ajustar-se l'obra presentada a algun dels requisits que en determinen la viabilitat, se'ls concedirà, per una sola vegada i amb el límit de l'import del projecte rebutjat, un nou termini de 30 dies comptador des de la recepció de la notificació de la resolució de denegació per a presentar un nou projecte.

Subjecte responsable de l'execució dels nous projectes

Els nous projectes que siguen aprovats a l'empara del que disposa el Decret Llei 3/2016, de 27 de maig, del Consell, seran executats, en tot cas, pels ajuntaments.

La Generalitat pagarà l'import finançable d'acord amb el que preveu el Decret Llei 3/2016, de 26 de març, del Consell, i de conformitat amb el règim regulador de les transferències de capital.

Vigència del Decret Llei 1/2009, de 20 de febrer, del Consell, pel qual es constitueixen i doten tres plans especials de suport destinats a l'impuls dels sectors productius, l'ocupació i la inversió productiva en municipis, i s'aproven crèdits extraordinaris per a atendre el seu finançament.

El que disposa el Decret Llei 1/2009, de 20 de febrer, del Consell, pel qual es constitueixen i doten tres plans especials de suport destinats a l'impuls dels sectors productius, l'ocupació i la inversió productiva en municipis, i s'aproven crèdits extraordinaris per a atendre el seu finançament, manté la seua vigència en tot allò que no s'opose al que disposa el Decret Llei 3/2016, de 27 de maig.