Depòsit sobre fiances d'arrendament urbanes

Una vegada l'Administració n'ha comprovat l'incompliment, si escau, s'iniciarà un expedient en el qual es girarà liquidació amb el recàrrec del 20 % sobre l'import de la fiança més els interessos de demora generats des de la fi del període voluntari d'ingrés.

Sí, però amb limitacions, en els arrendaments d'habitatge formalitzats a partir del dia 6/03/2019, en contractes de fins a cinc anys de duració, o de fins a set anys si la persona arrendadora és persona jurídica, el valor d'aquesta garantia addicional no pot excedir de dues mensualitats de renda. Per tant, juntament amb la fiança legal d'un mes prevista per a contractes d'arrendament d'habitatge, només es pot demanar dos mesos més de garantia addicional (fiança, aval, etc.).
 
En els contractes d'habitatge de duració superior a cinc anys, o superior a set anys si la persona arrendadora és persona jurídica i en els contractes d'ús diferent del d'habitatge, les parts podran pactar lliurement les garanties addicionals que lliurement estimen.
 

Les adreces operatives de correu electrònic on pot enviar les seues consultes, són:
 
fianzastelematicas@gva.es per als depòsits i devolucions telemàtiques
fianarren@gva.es per a les consultes de la resta de fiances 
 
 

Una vegada s'haja generat el model corresponent, ja no es pot modificar. En cas d'error, ha de gravar de nou les dades, generar un nou model i no tindre en compte l'anterior.
 
En el supòsit que haja generat i ingressat el model corresponent amb una dada errònia, comunique la modificació per correu electrònic a fianzastelematicas@gva.es i aporte (en format PDF) el document erroni i la documentació que acredita la dada correcta.
 

Emplena l'autoliquidació i el sistema calcularà automàticament, en un model 818 o 808, segons l'opció triada, l'import que pertoque com a recàrrec si deposita la fiança, una vegada transcorregut el termini voluntari d'ingrés d'un mes des de la signatura del contracte. Segons l'article 22 de la Llei 8/2004, de l'habitatge de la Comunitat Valenciana, s'apliquen els recàrrecs següents sobre l'import de la fiança legal:
  • el 5 %, si no se superen els 3 mesos de demora des de la data voluntària d'ingrés
  • el 10 %, si la demora és entre 3 i 6 mesos des de la data voluntària d'ingrés
  • el 15 %, si la demora és entre 6 i 12 mesos des de la data voluntària d'ingrés
  • el 20 %, si la demora supera els 12 mesos des de la data voluntària d'ingrés 
En els supòsits en què el recàrrec per ingrés extemporani, i sense requeriment previ, no s'abone simultàniament amb l'ingrés del principal, es practicarà l'oportuna liquidació, en la qual s'aplicarà el recàrrec únic del 20 per cent, amb inclusió dels interessos de demora reportats a comptar des del termini establit per a depositar la fiança.
 

Si opta pel DEPÒSIT TELEMÀTIC, haurà de fer el pagament del depòsit de la fiança amb TARGETA, que podrà ser de qualsevol entitat, siga de crèdit o dèbit, Visa, MasterCard o 6000. El límit de càrrec serà el que tinga targeta.

Si opta pel DEPÒSIT PRESENCIAL, haurà de fer el pagament del depòsit en metàl·lic, en una de les entitats bancàries col·laboradores amb la Generalitat en el depòsit de fiances, i adjuntar com a documentació annexa, la còpia del contracte.

 

El Registre de Fiances de la Generalitat té caràcter administratiu, però no és públic. Qualssevol de les parts signants del contracte d'arrendament pot sol·licitar aquesta informació a fianarren@gva.es, aportant còpies del seu document d'identificació i del contracte d'arrendament.

Sí. En aquest cas ha d'optar pel depòsit telemàtic, ja que el model 816 si accepta un número de passaport.

A la firma del contracte, serà obligatòria l'exigència per part de la persona arrendadora i la prestació per part la persona arrendatària, de fiança, tant si es tracta d'un arrendament d'habitatge com si és per a ús diferent d'habitatge.

Les persones arrendadores en els contractes d'arrendament subscrits en el territori de la Comunitat Valenciana, tenen l'obligació de depositar la fiança davant de la Generalitat Valenciana, on quedarà depositada fins a la finalització del contracte d'arrendament.

 

No, perquè la fiança té una finalitat específica, i és la de respondre dels possibles desperfectes que la persona arrendatària haja pogut causar en l'immoble. La persona arrendatària no pot deixar de pagar amb el pretext que hi ha compensació de quantia de rendes amb la fiança, perquè deixa la persona propietària sense garantia quant a la possible cobertura de danys en l'habitatge.

La persona propietària d'una finca urbana, adquirida per compra, herència, donació, etc., que se subroga en la posició la persona arrendadora, no ha de fer res amb la fiança depositada. Quan haja de recuperar-la, justificarà la propietat de l'immoble per a recuperar la fiança.

Ha de sol·licitar la devolució de la fiança del contracte que acaba i depositar la fiança del nou contracte.

El depòsit de cada fiança correspon a un arrendament concret. La incorporació d'una nova persona arrendatària suposa una modificació contractual, per la qual cosa haurà de sol·licitar la devolució de la fiança inicialment depositada i al mateix temps depositar la nova fiança, incloent-hi les dades de la nova persona arrendatària juntament amb la resta.

La fiança s'ha de depositar en el termini màxim d'UN MES, a comptar des de la data d'inici del contracte. 
 
No es tenen en compte ni carències ni acords entre les parts en què es demora el lliurament de la fiança per part de l'arrendatari.
 
 

La fiança en un arrendament d'habitatge ascendeix a una mensualitat de renda, i a dues mensualitats en el cas que l'arrendament siga d'ús diferent del d'habitatge (locals, naus industrials i trasters o garatges independents).

No és obligatori, encara que pot ser depositada juntament amb la fiança.

La persona arrendatària ha de comunicar l'incompliment de la persona arrendadora de l'obligació de depòsit de la fiança, davant de la Direcció Territorial de València de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, i aportar còpia del contracte d'arrendament.

El Registre de fiances no permet, en cap cas, les compensacions dels imports de les diferents fiances que es constitueixen en els contractes.
 
Per tant, no es pot ingressar la diferència, sinó que s'ha de sol·licitar la devolució de la fiança del contracte d'arrendament extingit i tramitar el depòsit de la fiança corresponent al nou contracte d'arrendament.
 
 

En emplenar el model corresponent, haurà d'indicar una ADREÇA DE CORREU ELECTRÒNIC on li arribaran els documents de depòsit, pagament i registre generats en el tràmit realitzat.

No. Els documents generats i aportats en emplenar el model corresponent, queden guardats en el procés i no ha de presentar-los ni enviar-los a cap registre.