Modificació sobre fiances d'arrendament urbanes

Les adreces operatives de correu electrònic on pot enviar les seues consultes, són:
 
fianzastelematicas@gva.es per als depòsits i devolucions telemàtiques
fianarren@gva.es per a les consultes de la resta de fiances 
 
 

Una vegada ha generat el model corresponent, no es pot modificar. En cas d'error, ha de gravar de nou les dades, generar un nou model i no tindre en compte l'anterior.
 
En el supòsit que haja generat i ingressat el model corresponent amb una dada errònia, comunique la modificació per correu electrònic a fianzastelematicas@gva.es i aporte (en format PDF) el document erroni i la documentació que acredita la dada correcta.
 

Emplena l'autoliquidació i el sistema calcularà automàticament, en un model 808 o 818, segons l'opció triada, l'import corresponent com a recàrrec si deposita la fiança, transcorregut el termini voluntari d'ingrés d'un mes des de la signatura del contracte. Segons l'article 22 de la Llei 8/2004, de l'habitatge de la Comunitat Valenciana, s'apliquen els recàrrecs següents sobre l'import de la fiança legal:
  • el 5 %, si no se superen els 3 mesos de demora des de la data voluntària d'ingrés
  • el 10 %, si la demora és entre 3 i 6 mesos des de la data voluntària d'ingrés
  • el 15 %, si la demora és entre 6 i 12 mesos des de la data voluntària d'ingrés
  • ell 20 %, si la demora supera els 12 mesos des de la data voluntària d'ingrés 
En els supòsits en què el recàrrec per ingrés extemporani, i sense requeriment previ, no s'abone simultàniament amb l'ingrés del principal, es practicarà la liquidació oportuna, en la qual s'aplicarà el recàrrec únic del 20 per cent, amb inclusió dels interessos de demora reportats a comptar des del termini establit per a depositar la fiança.
 
 

Si opta pel DEPÒSIT TELEMÀTIC, haurà de fer el pagament del depòsit de l'actualització de la fiança amb TARGETA, que podrà ser de qualsevol entitat, siga de crèdit o dèbit, Visa, MasterCard o 6000. El límit de càrrec és el que té la targeta.
 
Si opta pel DEPÒSIT PRESENCIAL, model 807, haurà de realitzar el pagament de l'actualització de la fiança en metàl·lic, EN LA MATEIXA entitat bancària on depósitó la fiança amb el model 806.
 
 

Una vegada les parts acorden l'actualització de la renda i la fiança, serà obligatòria l'exigència per part de la persona arrendadora i la prestació per part de la persona arrendatària, de la part corresponent a l'actualització de la fiança, tant si es tracta d'un arrendament d'habitatge com si és per a ús diferent d'habitatge. 
 
Les persones arrendadores en els contractes d'arrendament formalitzats en el territori de la Comunitat Valenciana, tenen l'obligació de depositar l'actualització de la fiança davant de la Generalitat Valenciana, on quedarà depositada fins que finalitze el contracte d'arrendament.
 
 

La nueva propiedad de una finca urbana, adquirida por compra, herencia, donación, etc., que se subroga en la posición de la persona arrendadora, no debe hacer nada con la fianza depositada.

En su momento, cuando tenga que recuperarla, justificará su condición de persona propietaria para recuperar la fianza.

Ha d'actualitzar la fiança del contracte i depositar-la davant de la Generalitat. En l'emplenament del model d'actualització, haurà d'indicar les dades de la persona arrendadora actual que, al seu torn, té la propietat de l'immoble.

La fiança s'ha de depositar en el termini màxim d'UN MES, a comptar des de la data de la modificació del contracte. 
 
No es tenen en compte ni carències ni acords entre les parts en què es demora el lliurament de l'actualització de la fiança per part de l'arrendatari.
 
 

Correspondrà amb l'actualització d'una mensualitat de renda, i a dues mensualitats en el cas que l'arrendament siga d'ús diferent del d'habitatge (locals, naus industrials i trasters o garatges independents).

Una vegada comprove l'Administració l'incompliment, si escau, s'iniciarà un expedient en el qual es girarà liquidació amb el recàrrec del 20 % sobre l'import de l'actualització de la fiança més els interessos de demora generats des de la fi del període voluntari d'ingrés.

En els arrendaments d'ús d'habitatge durant els cinc primers anys de duració del contracte, o durant els set primers anys si la persona arrendadora és persona jurídica, la fiança no estarà subjecta a actualització. Però cada vegada que l'arrendament es prorrogue, la persona arrendadora podrà exigir que la fiança siga incrementada, o la persona arrendatària que disminuïsca, fins a fer-se igual a una o dues mensualitats de la renda vigent, segons siga procedent, al temps de la pròrroga.
 
L'actualització de la fiança durant el període de temps en què el termini pactat per a l'arrendament excedisca els cinc anys, o set anys si la persona arrendadora és persona jurídica, es regirà pel que estipulen les parts a aquest efecte. Si no hi ha pacte específic, l'acord sobre actualització de la renda es presumirà volgut també per a l'actualització de la fiança.
 

En el tràmit establit, podrà triar l'opció d'actualitzar la fiança, on haurà d'aportar l'actualització del contracte que reflectisca la nova renda i la nova fiança. 
 
Podrà actualitzar telemàticament tant les fiances que van ser depositades de manera presencial en el banc com les que van ser depositades telemàticament.
 

La persona arrendatària ha de comunicar l'incompliment de la persona arrendadora de l'obligació de depòsit de l'actualització de la fiança, davant de la Direcció Territorial de València de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, i aportar-hi una còpia del contracte d'arrendament.
 
En els contractes d'habitatge de duració superior a cinc anys, o superior a set anys si la persona arrendadora és persona jurídica, i en els contractes d'ús diferent del d'habitatge, les parts podran pactar les garanties addicionals que lliurement estimen.
 
 

En emplenar el model corresponent, haurà d'indicar una ADREÇA DE CORREU ELECTRÒNIC on li arribaran els documents de depòsit, pagament i registre generats en el tràmit realitzat.

No. Els documents generats i aportats en emplenar el model corresponent, queden guardats en el procés i no ha de presentar-los ni enviar-los a cap registre.

Amb el nou procediment telemàtic d'autoliquidació de fiances, pot fer tot el procés en línia, sense desplaçar-se, sense remetre cap documentació i efectuant el pagament de l'actualització de la fiança amb targeta de crèdit o dèbit.