Altra normativa tributaria autonòmica

Altra normativa tributaria autonòmica

Gestió tributària

 • Ordre 14/2023 de 2 de novembre de 2023, de la Conselleria d’Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual s’autoritzen els mitjans de pagament dels drets de naturalesa pública. (DOGV 9726 de 16/11/23).
 • Resolució de 9 de febrer de 2022, de la directora general de l'Agència Tributària Valenciana, per la qual s'inclou l'acció «Presentació i pagament, individual o per tercers, de l'Impost sobre Successions i Donacions, modalitat d'Adquisicions mortis causa, per la plataforma de tramitació electrònica de la GVA o pel sistema Sar@-5-650 mitjançant transmissió de dades, via web services» en la relació d'accions de l'annex I de l'Ordre de 21 de novembre de 2003, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual s'estableixen les condicions generals i el procediment per a la presentació telemàtica de declaracions i declaracions-liquidacions dels tributs la gestió dels quals competeix a la Generalitat Valenciana. (DOGV núm. 9285 de 24.02.2022).
 • Ordre 14/2021, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual es regula la publicació, dins de l'àmbit de competències de la Generalitat, del llistat que comprén els deutors amb la Hisenda Pública, d'acord amb el que disposa l'article 95.bis de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària. (DOGV núm. 9229 de 03.12.2021).
 • Ordre 10/2021, de 8 de setembre, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual s'estableixen obligacions formals de subministrament d'informació en relació amb l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats per part de les persones físiques i jurídiques que organitzen subhastes de béns moble.(DOGV núm. 9179 de 22.09.2021).
 • Decret 39/2021, de 12 de març, del Consell, de regulació de les notificacions i comunicacions administratives electròniques de l'Agència Tributària Valenciana. (DOGV núm. 9046 de 23.03.2021).
 • Ordre de 21 de novembre de 2003, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual s'estableixen les condicions generals i el procediment per a la presentació telemàtica de declaracions i declaracions-liquidacions dels tributs la gestió dels quals competeix a la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 4652, de 17/12/2003).
 • Resolució 1/2006, de 20 de Juliol de 2006, de la Directora General de Tributs, per la qual s'aproven els models de justificant tributari de presentació en les oficines gestores dels impostos sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i sobre successions i donacions.
 • Veure models dels Annexos.
 • Resolució 2/2006, de 28 de juliol de 2006, de la Directora General de Tributs, per la qual s'aproven els models normalitzats de representació voluntària previstos en l'article 46 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
 • Resolució d'11 d'abril de 2013, del director general de Tributs i Joc, per la qual s'autoritza les entitats col·laboradores en la gestió recaptatòria de la Generalitat al fet que efectuen l'ingrés de l'import de les autoliquidacions i liquidacions de l'impost sobre successions i donacions en els comptes restringits de la Generalitat obertes en aquestes entitats per al pagament de tributs, amb càrrec als comptes del causant obertes en tals entitats.
 • Resolució de 23 de maig de 2013, de la Direcció General de Tributs i Joc, per la qual resol incloure els models 641, 642, 643, 644 i 645, d'autoliquidació o pagament fraccionat de l'impost sobre activitats que incideixen en el medi ambient, i el model 646, d'autoliquidació de l'impost sobre eliminació de residus en abocadors, en l'acció «pague telemàtic genèric» de la relació d'accions de l'annex I de l'Ordre de 21 de novembre de 2003, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual s'estableixen les condicions generals i el procediment per a la presentació telemàtica de declaracions i declaracions-liquidacions dels tributs la gestió dels quals competeix a la Generalitat Valenciana.
 • Ordre 22/2013, de 13 de desembre, de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, per la qual es regulen les obligacions formals dels notaris en l'àmbit dels Impostos sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats i sobre Successions i Donacions.
 • Ordre 14/2014, de 30 de juliol, de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, per la qual s'estableixen els honoraris estandarditzats dels perits tercers en les taxacions pericials contradictòries relatives a béns immobles a l'efecte dels impostos sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, i sobre successions i donacions.
 • Ordre 10/2015, de 27 de maig, de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, per la qual se suprimeix l'obligació d'aportar determinada documentació complementària juntament amb la presentació de l'autoliquidació pels impostos sobre transmissions i actes jurídics documentats i sobre successions i donacions.
 • Resolució 15 de juny de 2015, del director general de Tributs i Joc, per la qual es desenvolupa el contingut de l'Ordre 10/2015, de 27 de maig, per la qual se suprimeix l'obligació d'aportar determinada documentació complementària juntament amb la presentació de l'autoliquidació pels impostos sobre transmissions i actes jurídics documentats i sobre successions i donacions, i es modifiquen les resolucions de 10 d'abril de 2007 i de 24 de gener de 2011, que regulen l'acció SAR@-5 del model 600, d'autoliquidació de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats.
 • Ordre 15/2013, de 9 de setembre, de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, per la qual s'aprova la targeta d'identificació del personal funcionari de la conselleria competent en matèria d'hisenda amb determinades funcions de caràcter tributari.
 • Decret 2/2014, de 3 de gener, del Consell, pel qual s'estableix l'òrgan competent per a la gestió i liquidació de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats en els supòsits de transmissions patrimonials oneroses en les quals el contribuent siga un empresari o professional i que tinguen per objecte béns mobles adquirits a particulars per a la seua revenda, excepte valors mobiliaris i mitjans de transport usats no destinats al seu achatarramiento.
 • Ordre 21/2013, de 13 de desembre de 2013, de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, per la qual es regula el model d'autoliquidació de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats en els supòsits de transmissions patrimonials oneroses en les quals el contribuent siga un empresari o professional i que tinguen per objecte béns mobles adquirits a particulars per a la seua revenda, excepte valors mobiliaris i mitjans de transport usats no destinats al seu achatarramiento.

Oficines Liquidadores de Districte Hipotecari

 • Correcció d'errors del Decret 72/2007, de 18 de maig, del Consell, pel qual s'estableix la demarcació territorial de les Oficines Liquidadores de Districte Hipotecari de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 5.517 de 22/05/2007).
 • Decret 72/2007, de 18 de maig, del Consell, pel qual s'estableix la demarcació territorial de les Oficines Liquidadores de Districte Hipotecari de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 5517, de 22/05/2007).
 • Decret 129/2006, de 29 de setembre, del Consell, pel qual es crea l'Oficina Liquidadora de Districte Hipotecari de Manises (DOGV núm, 5359 de 03/10/2006).
 • Decret 43/2001, de 27 de febrer, del Govern Valencià, pel qual es creen noves Oficines Liquidadores de Districte Hipotecari (DOGV núm. 3950, de 01/03/2001).
 • Decret 235/1994, de 22 de novembre, del Govern Valencià, pel qual es creen noves oficines liquidadores de districte hipotecari (DOGV núm. 2408, de 16/12/1994).
 • Ordre de 16 d'agost de 1994, de la Conselleria d'Economia i Hisenda, per la qual es modifica el sistema retributiu que han de percebre les oficines liquidadores de districte hipotecari, per la gestió i liquidació dels impostos sobre transmissions patrimonials, actes jurídics documentats i successions i donacions.
 • Ordre de 6 de maig de 1993, de la Conselleria d'Economia i Hisenda, per la qual estableix el sistema retributiu a percebre per les oficines liquidadores de districte hipotecari, per la gestió i liquidació dels impostos sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats i Successions i Donacions.
 • Ordre de 25 de maig de 1992, de la Conselleria d'Economia i Hisenda, per la qual dicta normes de funcionament de les oficines liquidadores dels impostos sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i sobre successions i donacions (DOGV núm. 1805, de 16/06/1992).
 • Decret 249/1991, de 23 de desembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s'atribueixen determinades competències per a la gestió i liquidació de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats a les oficines liquidadores de districte hipotecari (DOGV núm. 1695, de 02/01/1992).
 • Decret 209/1987, de 28 de desembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s'atribueixen determinades competències per a la gestió i recaptació de l'impost sobre Successions i Donacions a les Oficines Liquidadores del Districte Hipotecari (DOGV núm. 734, de 31/12/1987).
 • Ordre 5/2013, de 25 d'abril, del Conseller d'Hisenda i Administració Pública, per la qual s'estableixen mesures en relació amb el sistema retributiu a percebre en el període 1 de maig de 2013 a 30 d'abril de 2017, per les oficines liquidadores de districte hipotecari per la gestió i liquidació dels impostos sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i sobre successions i donacions.

 

Presentació telemàtica

 • Ordre 16/2023, de 18 de desembre, de la Conselleria d’Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual s’establix l’obligatorietat per a certs subjectes de la presentació per via telemàtica de determinats models d’autoliquidació de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, de l’Impost sobre Successions i Donacions i dels Tributs sobre el Joc.
 • Ordre 3/2021, de 24 de març, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual s'estableixen les condicions d'aportació de determinada documentació complementària no notarial juntament amb la presentació de l'autoliquidació pels impostos sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats i sobre Successions i Donacions, i es modifiquen determinats preceptes de l'Ordre de 21 de novembre de 2003, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual s'estableixen les condicions generals i el procediment per a la presentació telemàtica d'autoliquidacions dels tributs la gestió dels quals competeix a la Generalitat Valenciana. (DOGV núm. 9051 de 30.03.2021).
 • Ordre de 21 de novembre de 2003, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual s'estableixen les condicions generals i el procediment per a la presentació telemàtica de declaracions i declaracions-liquidacions dels tributs la gestió dels quals competeix a la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 4652, de 17/12/2003).
 • Resolució de 10 d'abril de 2007, de la directora general de Tributs, per la qual resol incloure l'acció SAR@-5 del model 600, d'autoliquidació de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, en la Relació d'Accions de l'annex I de l'Ordre de 21 de novembre de 2003, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual s'estableixen les condicions generals i el procediment per a la presentació telemàtica de declaracions i declaracions-liquidacions dels tributs la gestió dels quals competeix a la Generalitat (DOGV núm. 5523, de 30/05/2007).
 • Resolució de 15 de març de 2004, de la Direcció General de Tributs, per la qual es resol incloure l'acció SARA-5 del Model 045 de declaració-liquidació de la Taxa Fiscal sobre el Joc per Maquinas o Aparells Automàtics, en la Relació d'Accions de l'annex I de l'Ordre de 21 de novembre de 2003, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual s'estableixen les condicions generals i el procediment per a la presentació telemàtica de declaracions i declaracions-liquidacions dels tributs la gestió dels quals competeix a la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 5209, de 01/03/2006).
 • Resolució de 16 de juny de 2008, de la directora general de Tributs, per la qual es resol incloure l'acció SAR@- 2 del model 650, d'autoliquidació de l'Impost sobre Successions i Donacions, modalitat Successions, en la Relació d'Accions de l'annex I de l'Ordre de 21 de novembre de 2003, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual s'estableixen les condicions generals i el procediment per a la presentació telemàtica de declaracions i declaracions-liquidacions dels tributs la gestió dels quals competeix a la Generalitat.
 • Resolució de 21 d'abril de 2010, de la directora general de Tributs, per la qual resol incloure l'acció «pague telemàtic genèric» en la Relació d'Accions de l'annex I de l'Ordre de 21 de novembre de 2003, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual s'estableixen les condicions generals i el procediment per a la presentació telemàtica de declaracions i declaracions-liquidacions dels tributs la gestió dels quals competeix a la Generalitat Valenciana.
 • Resolució de 24 de gener de 2011, de la directora general de Tributs, per la qual s'amplien les utilitats incloses en l'acció SAR@-5 del model 600, d'autoliquidació de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats.
 • Resolució de 17 de novembre de 2011, de la directora general de Tributs, per la qual es resol incloure l'acció SAR@-2 del model 651, d'autoliquidació de l'impost sobre successions i donacions, modalitat adquisicions ínter vius, en la relació d'accions de l'annex I de l'Ordre de 21 de novembre de 2003, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual s'estableixen les condicions generals i el procediment per a la presentació telemàtica de declaracions i declaracions-liquidacions dels tributs la gestió dels quals competeix a la Generalitat.
 • Resolució de 19 de febrer de 2013, de la Direcció General de Tributs i Joc, per la qual es resol incloure l'acció Sol·licitud del certificat d'estar al corrent dels deutes tributaris amb la Generalitat, en la relació d'accions de l'annex I de l'Ordre de 21 de novembre de 2003, de la Conselleria d'Hisenda i Ocupació, per la qual s'estableixen les condicions generals i el procediment per a la presentació telemàtica de declaracions i declaracions-liquidacions dels tributs la gestió dels quals competeix a la Generalitat.