Beneficis fiscals 2006

Beneficis fiscals 2006

Aplicables a la campanya de la Renda 2006, que es va realitzar en maig i juny de 2007.

Deduccions per a la família, majors i discapacitats

 • Deduccions per naixements o adopcions:
  • Per naixement o adopció, ampliable als dos exercicis posteriors al del naixement o a l'adopció:
   • Deducció de 255 €€ per cada fill.
  • Per naixement o adopció múltiples:
   • Deducció de 210 €€.
  • Per naixement o adopció de fill discapacitat, amb un grau de discapacitat igual o superior al 65 %:
   • Deducció de 210 €€ pel primer fill o de 260 €€ pel segon o posterior.
  • Per família nombrosa: deducció de 190 €€ en cas de família nombrosa de categoria general, i de 435 €€ en cas de família nombrosa de categoria especial.
 • Deduccions per custòdia en guarderies i centres de primer cicle d'Educació Infantil de fills menors de 3 anys:
  • El 15 % de les quantitats satisfetes, amb un màxim de 255 € per cada fill.
 • Deduccions per realització per un dels cònjuges de la unitat familiar de tasques no remunerades a la llar:
  • Deducció de 128 €.
 • Contribuents discapacitats, amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 %, d'edat igual o superior a 65 anys:
  • Deducció de 168 €€.
 • Per ascendents majors de 75 anys i ascendents majors de 65 anys discapacitats:
  • Deducció de 168 €.

Deduccions per a l'adquisició o arrendament d'habitatge

 • Per adquisició:
  • De primer habitatge habitual per joves de 35 anys o menys:
   • Deducció del 3 %.
  • D'habitatge habitual per discapacitats, amb un grau de discapacitat igual o superior al 65 %:
   • Deducció del 3 %.
  • Adquisició o rehabilitació d'habitatge habitual amb ajudes públiques:
   • Deducció de 94 €€.
 • Per arrendament:
  • D'habitatge habitual:
   • Deducció del 10 %, amb límit de 190 €€.
  • D'habitatge, com a conseqüència de la realització d'una activitat per compte propi o d'altri en un municipi diferent del municipi on es residia amb anterioritat:
   • Deducció del 10 %, amb un límit de 190 €€.

Per a la protecció del medi ambient

 • Per inversions realitzades per a l'aprofitament de fonts d'energia renovables en l'habitatge habitual:
  • Deducció del 5 %.
 • Per donacions amb finalitat ecològica a institucions públiques valencianes o entitats sense ànim de lucre:
  • Deducció del 20 %.

Per al foment de la nostra cultura

 • Per donacions relatives al patrimoni cultural valencià:
  • En casos de donació a entitats culturals, deducció del 10 % del valor dels béns culturals donats i del 5 % de les quantitas invertides.
  • En els casos de conservació, reparació o restauració dels béns culturals, el 5 % de les quantitats invertides.
 • Per donacions destinades al foment del valencià a institucions públiques valencianes o a entitats sense ànim de lucre: deducció del 10 %.