Beneficis fiscals 2020

Aplicables a la campanya de la Renda 2020, que s'ha de realitzar d'abril a juny de 2021. 

Deduccions per circumstàncies personals i familiars

 • Per fills. Aquestes deduccions són compatibles entre si:

270 € per naixement, adopció o acolliment familiar. Vegeu l'article 4.1.a Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat Valenciana, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i la resta de tributs cedits

224 € per naixement o adopció múltiples. Vegeu l'article 4.1.b Llei 13/1997.

224 € o 275 €, segons els casos, per naixement o adopció d'un fill discapacitat. Vegeu l'article 4.1.c Llei 13/1997.

300 € o 600 € per família nombrosa o monoparental, segons la seua categoria. Vegeu l'article 4.1.d Llei 13/1997.

 • Per contribuents amb discapacitat:

179 € per contribuents discapacitats d'edat igual o superior a 65 anys. Vegeu l'article 4.1.g Llei 13/1997.

 • Per ascendents majors de 75 anys o majors de 65 amb discapacitat:

179 € per ascendents majors de 65 anys amb discapacitat, o majors de 75 anys. Vegeu l'article 4.1.h Llei 13/1997

 • Per despeses de guarderia:

El 15 % de les quantitats satisfetes, amb un màxim de 270 € per cada fill menor de 3 anys. Vegeu l'article 4.1.e Llei 13/1997.

 • Per conciliació de la vida laboral i familiar de la dona treballadora:

418 € per cada fill major de 3 anys i menor de 5 anys. Vegeu l'article 4.1.f Llei 13/1997.

 • Per tasques no remunerades a la llar per un dels cònjuges:

153 €Vegeu l'article 4.1.i Llei 13/1997.

 • Per contribuents amb dos o més descendents:

El 10 % de l'import de la quota íntegra autonòmica, en tributació individual o conjunta, una vegada deduïdes d'aquesta les minoracions per a determinar la quota líquida autonòmica, exclosa aquesta deducció, a les quals es refereix la normativa estatal reguladora de l'IRPF. Vegeu l'article 4.1.t Llei 13/1997.

Deduccions relatives a l'habitatge 

 • Per primera adquisició d'habitatge habitual per joves d'edat menor o igual a 35 anys:

El 5 % de les quantitats satisfetes. Vegeu l'article 4.1.k Llei 13/1997.

 • Per adquisició d'habitage habitual per discapacitats:

El 5 % de les quantitats satisfetes. Vegeu l'article 4.1.l llei 13/1997.

 • Per adquisició o rehabilitació de l'habitatge habitual amb ajudes públiques:

102 € o la quantitat resultant d'aplicar el tipus mitjà de gravamen general autonòmic a la quantia de l'ajuda pública Vegeu l'article 4.1.m Llei 13/1997.

El 15 % de les quantitats satisfetes, amb el límit de 550 €

El 20 % si l'arrendatari té fins a 35 anys o és discapacitat amb major grau de dicapacitat, amb el límit de 700 €

El 25 % si l'arrendatari és jove i té discapacitat (amb els mateixos requisits del paràgraf anterior), amb el límit de 850 €

 • Per arrendament d'habitatge per l'exercici d'un treball o activitat econòmica en un municipi diferent d'aquell en què el contribuent residia amb anterioritat:

 10 % de les quantitats satisfetes, amb un màxim de 204 €. Vegeu l'article 4.1.ny Llei 13/1997.

 • Per inversions en qualsevol tipus d'habitatge (habitual i segona residència) situada en el territori de la Comunitat Valenciana (instal·lacions d'autoconsum energia elèctrica o per a aprofitament de fonts d'energia renovable en l'habitatge o edifici on se situe):

 20 %Vegeu l'article 4.1.o Llei 13/1997.

 • Per obres de conservació o millora de la qualitat, sostenibilitat i accessibilitat en l'habitatge habitual:

 20 %Vegeu l'article 4.1.w Llei 13/1997.

 • Per arrendadors. Per rendes derivades d'arrendaments d'habitatge que no superen el preu de referència de lloguers privats:

5 %Vegeu l'article 4.1.j Llei 13/1997

Deduccions per donatius i donacions

 • Per donacions amb finalitat ecològica:

 20 %Vegeu l'article 4.1.p Llei 13/1997.

 • Per donacions relacionades amb el patrimoni cultural valencià:

 25 %, complint requisits. Vegeu l'article 4.1.q Llei 13/1997.

 • Per donacions destinades al foment del valencià: 

25 %, complint requisits. Vegeu l'article 4.1.r Llei 13/1997.

 • Per donacions a altres finalitats culturals: 

25 %, complint requisits. Vegeu l'article 4.1.s Llei 13/1997.

Altres conceptes deduïbles

 • Per quantitats destinades a l'adquisició de material escolar:

100 € per cada fill escolaritzat. Vegeu l'article 4.1.v Llei 13/1997.

 • Per quantitats destinades a abonaments culturals:

21 % de les quantitats satisfetes per l'adquisició. Vegeu l'article 4.1.x Llei 13/1997.

270 € per cada contribuent. Vegeu l'article 4.1.u Llei 13/1997.

Altres deduccions temporals de caràcter excepcional relacionades amb la crisi sanitària derivada de la pandèmia COVID-19, amb efectes des de l'1 de gener de 2020. (Disposició addicional 17)

 • Els contribuents podran deduir la quantitat que resulte d'aplicar el tipus mitjà de gravamen general autonòmic sobre la quantia de les quantitats procedents de les ajudes següents:

 • Ajudes públiques concedides per la Generalitat en virtut del Decret llei 3/2020, de 10 d'abril, a treballadores i treballadors afectats per un ERTO i als quals han reduït la jornada laboral per conciliació familiar amb motiu de la declaració de l'estat d'alarma per la crisi sanitària provocada per la COVID-19.

 • Ajudes públiques concedides per la Generalitat en virtut de l'Ordre 5/2020, de 8 de juny, per a l'adquisició o electrificació de bicicletes urbanes i vehicles elèctrics de mobilitat personal.

 • Deducció del 20 % per als primers 150 € i el 25 % del valor restant per a les donacions d'imports dineraris efectuades durant el període impositiu dirigides a finançar programes d'investigació, innovació i desenvolupament científic o tecnològic en el camp del tractament i la prevenció de les infeccions produïdes pela COVID-19 que siguen efectuades a favor de determinades entitats.

 • Deducció del 20 % per als primers 150 € i el 25 % del valor restant per a les donacions efectuades durant el període impositiu, siga en metàl·lic o en espècie, per a contribuir al finançament de les despeses ocasionades per la crisi sanitària produïda per la COVID-19.

Aplicables als fets imposables produïts el 2020

Mínim exempt 

Art. 8. Llei 13/1997

 • S'estableix un mínim exempt de 600.000 € per als subjectes passius per obligació personal de l'impost que residisquen habitualment a la Comunitat Valenciana. 

 • S'estableix un mínim exempt de 1.000.000 € per a contribuents amb discapacitat psíquica, amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 % i, per a contribuents amb discapacitat física o sensorial, amb un grau de discapacitat igual o superior al 65 %.

 

Aplicables a les herències i donacions produïdes el 2020, excepte indicacions específiques.

Adquisicions per herència o llegat 

Per parentiu 

Per a discapacitats

Per adquisició de l'habitatge habitual del causant

Per transmissió d'empresa o participacions en determinades entitats

Per transmissió de béns del patrimoni historicoartístic, sempre que siguen cedits per a ser exposats, amb les condicions que determina la llei

Per adquisició d'explotacions agràries situades en la Comunitat Valenciana o elements afectes a l'explotació. Defuncions produïdes des del 7 de març de 2019

Per adquisició de finques rústiques situades en la Comunitat Valenciana. Defuncions produïdes des del 7 de març de 2019

 • Reducció del 99 % del valor sempre que l'adquirent mortis causa transmeta en el termini d'1 any a un agricultor professional, que siga també soci de SAT, cooperativa, societat civil o agrupació registrada com a Iniciativa de Gestió Comuna (IGC). Període de manteniment: 5 anys des de meritació de l'impost  (art. 80 Llei 5/2019).

Per adquisició autoritzada en els processos de reestructuració parcel·lària pública i privada previstos en la llei 5/2019. Defuncions produïdes des del 7 de març de 2019

 • Bonificació del 99 % quota de l'impost sempre que no es produïsca una bonificació o exempció més favorable per la legislació sectorial  (art. 75.2 Llei 5/2019).

Adquisicions per donació

Per parentiu (entre pares i fills i entre iaios i néts, si el pare o la mare ha mort abans de la donació)

Els requisits exigits per a aplicar la reducció són:

 • Que el donatari tinga un patrimoni previ a la donació de fins a 600.000 euros.

 • Que la donació s'efectue en document públic (o es formalitze d'aquesta manera dins del termini de declaració).

 • Que, quan els béns donats consistisquen en metàl·lic o en qualsevol dels previstos en l'article 12 de la Llei 19/1991, de 6 de juny, de l'Impost sobre el Patrimoni, es justifique en el document públic la procedència dels béns que el donant transmet i els mitjans efectius en virtut dels quals es produïsca el lliurament del que dóna.

 • Que el lliurament dels imports dineraris derivat de l'acte o negoci jurídic que done dret a l'aplicació de la bonificació i la reducció s'efectue per mitjà de targeta de crèdit o dèbit, transferència bancària, xec nominatiu o ingrés en comptes en entitats de crèdit.

Per a discapacitats

 • Reduccions en la base imposable:

  • 120.000 € si es tracta de donacions entre pares i fills o, si el pare o mare ha mort abans de la donació, entre iaios i néts, sempre que el donatari patisca discapacitat física o sensorial major o igual al 33 %, però inferior al 65 %. Vegeu l'article (art. 10 bis.2n Llei 13/1997).

  • 240.000 € si el donatari té una discapacitat física o sensorial major o igual al 65 %, independentment de la relació de parentiu entre donant i donatari. Vegeu l'article (art. 10 bis.2n Llei 13/1997).

  • 240.000 € si el donatari té una discapacitat psíquica major o igual al 33 %, independentment de la relació de parentiu entre donant i donatari. Vegeu l'article (art. 10 bis.2n Llei 13/1997).

Per transmissió d'empresa o participacions en determinades entitats

Per transmissió d'import dinerari per a desenvolupament d'activitat empresarial o professional

Per transmissió de participacions inter vivos d'explotacions agràries finques rústiques situades en la Comunitat Valenciana. Donacions formalitzades des del 7 de març de 2019

 • Reducció del 99 % del del valor d'adquisició, sempre que el donant tinga:65 o més anys o es trobe en situació de de incapacitat permanent en grau d'absoluta o gran invalidesa. Adquirent fins al tercer grau de parentiu col·lateral, amb la condició d'agricultor professional i altres requisits legals.(art. 81 Llei 5/2019, d'estructures agràries de la Comunitat Valenciana).

Per donació autoritzada en els processos de reestructuració parcel·lària pública i privada previstos en la Llei 5/2019. Formalitzada des del 7 de març de 2019

 • Bonificació del 99 % quota de l'impost sempre que no es produïsca una bonificació o exempció més favorable per la legislació sectorial (art. 75.2 Llei 5/2019).

 

Aplicables als fets imposables produïts des de l'1 de gener de 2020, excepte indicació expressa.

Transmissions patrimonials oneroses (TPO) 

Tipus reduït del 8 % per a béns immobles 

 • Adquisició d'habitatges de protecció pública de règim general (inclosos els garatges i els annexos que s'adquirisquen conjuntament). Vegeu l'article 13.Dos.1 Llei 13/1997.
 • Adquisició de l'habitatge que haja de constituir el primer habitatge habitual de joves menors de 35 anys (inclosos els garatges i annexos que s'adquirisquen conjuntament) que complisquen els requisits legals. Vegeu l'article 13.Dos.2 Llei 13/1997.
 • Adquisició de béns immobles inclosos en la transmissió de la totalitat d'un patrimoni empresarial o professional o d'una branca d'activitat, quan la transmissió d'aquest patrimoni no quede subjecta a l'IVAi es complisquen determinats requisits. Vegeu l'article 13.Dos.3 Llei 13/1997.
 • Adquisició de béns immobles per joves menors de 35 anys que siguen empresaris o professionals o per societats mercantils participades directament i íntegrament per joves menors de 35 anys conforme determinats requisits. Vegeu l'article 13.Dos.4 Llei 13/1997.

Tipus reduït del 4 % per a béns immobles 

 • Adquisició d'habitatges de protecció oficial de règim especial (inclosos els garatges i annexos que s'adquirisquen conjuntament). Vegeu l'article 13.4.1. Llei 13/1997.
 • Adquisició de l'habitatge que haja de constituir l'habitatge habitual d'una família nombrosa (inclosos els garatges i annexos que s'adquirisquen conjuntament) que complisca els requisits. Vegeu l'article 13.4.2. Llei 13/1997.
 • Adquisicions d'habitatges (inclosos els garatges i annexos que s'adquirisquen conjuntament) que hagen de constituir l'habitatge habitual d'un discapacitat físic o sensorial, amb un grau de discapacitat igual o superior al 65 %, o psíquic, amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 %. Vegeu l'article 13.4.3 Llei 13/1997.
 • Adquisicions de béns immobles situats en una zona declarada com a àrea industrial avançada. Vegeu l'article 13.4.4 Llei 13/1997.

Tipus reduït del 2 % 

 • Adquisició de vehicles i embarcacions de qualsevol classe adquirits al final de la seua vida útil per a valorar-los i eliminar-los, en aplicació de la normativa en matèria de residus. Vegeu l'article 13.3.4 Llei 13/1997.

Bonificacions

 • 50 % o 70 % de la quota tributària de l'impost de transmisions patrimonials oneroses, per transmisió d'habitatge habitual per a venda o arrendament posterior. Vegeu l'article 14 bis.3 Llei 13/1997.
 • 99% de a  quota tributària de l'impost per transmissions patrimonials oneroses i arrendaments de finques rústiques, situades en la Comunitat Valenciana, per part de determinats agricultors professionals Vegeu l'article 82 Llei 5/2019 d'Estructures Agràries de la Comunitat ValencianaPer a meritacions a partir del 7 de març de 2019.
 • 99% de la  quota tributària de l'impost per transmissions patrimonials oneroses per a procediments especials de reestructuració parcel·lària a través de permutes voluntàries. Vegeu article 71.5 Llei 5/2019Per a meritacions a partir del 7 de març de 2019.

Actes jurídics documentats (AJD) 

Tipus reduït del 0,1 %

 • Les primeres còpies d'escriptures públiques que documenten adquisicions d'habitatge habitual. Vegeu l'article 14.1.a Llei 13/1997.
 • Els documents que formalitzen la constitució i la modificació de drets reals de garantia a favor d'una societat de garantia recíproca amb domicili social en el territori de la Comunitat Valenciana del Institut Valencià de Finances i dels fons sense personalitat jurídica de dotació majoritària des dels pressupostos de la Generalitat (contemplats en la Llei d'Hisenda Pública Valenciana, article 2.4)  ( Vegeu l'article 14.Uno.1.b Llei 13/1997.

Bonificacions

 • 100 % de la quota tributària en les escriptures públiques de novació modificativa de crèdits amb garantia hipotecària pactats de comú acord entre creditor i deutor, sempre que el creditor siga una de les entitats a què es refereix l'article 1 de la Llei 2/1994, de 30 de març, sobre subrogació i modificació de préstecs hipotecaris, i la modificació es referisca a les condicions del tipus d'interés inicialment pactat o vigent, a l'alteració del termini o als dos. Vegeu l'article 14 bis.1 Llei 13/1997.
 • 100 % de la quota tributària en les escriptures públiques de novació modificativa, pactades de comú acord entre creditor i deutor, que canvien el mètode d'amortització i qualsevol altra condició financera d'aquells préstecs i crèdits amb garantia hipotecària que complisquen determinats requisitsVegeu l'article 14 bis.2 Llei 13/1997.
 • 30 % de la quota gradual de documents notarials de la modalitat actes jurídics documentats de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, en les escriptures públiques per les quals es formalitzen les adquisicions de béns immobles situats en una zona declarada àrea industrial avançadaVegeu l'article 14 bis.4 Llei 13/1997.
 • 99% dde la quota gradual de documents notarials de la modalitat actes jurídics documentats que recaiga sobre el sòl, en les agrupacions de parcel·les que continguen sòl rústic. Vegeu article 83 Llei 5/2019 de'Estructures Agràries de la Comunitat Valenciana . Per a meritacions a partir del 7 de març de 2019

Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (ITPAJD) 

 • 99% de la quota tributària n l'en ocasió de les transmissions de propietat o cessions de terrenys realitzades per mediació d'oficines gestores de la Xarxa de Terres. Vegeu article 32.5 Llei 5/2019Per a meritacions a partir del 7 de març de 2019.