Beneficis fiscals 2022

TRIBUTS CEDITS

DEDUCCIONS AUTONÒMIQUES:

 Per circumstàncies personals i familiars.

Per fills. Aquestes deduccions són compatibles entre si:

 • 270 €.- Per cada fill nascut o adoptat o acolliment familiar, simple o permanent, administratiu o judicial, durant el període impositiu. (Art. 4.1.a, Llei 13/1997)

 • 224 €.- Per naixement o adopció múltiples, durant el període impositiu. (Art. 4.1.b, Llei 13/1997)

 • 224 € o 275 , segons els casos.- Per naixement o adopció d'un fill amb discapacitat física o sensorial, amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 65 %, o psíquica, amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33 %. (Art. 4.1.c, Llei 13/1997)

 • 300 € o 600 €.- Per tindre el títol de família nombrosa o el de família monoparental, segons la seua categoria. (Art.4.1.d, Llei 13/1997)

 • 15 %.- De les quantitats destinades a la custòdia no ocasional en guarderies i centres de primer cicle d'Educació Infantil, de fills o acollits en la modalitat d'acolliment permanent, menors de 3 anys. Límit 270  per cada fill menor de 3 anys. (Art.4.1.e, Llei 13/1997)

 • 418 €.- Per conciliació del treball amb la vida familiar: per cada fill o menor acollit en la modalitat d'acolliment permanent, major de 3 anys i menor de 5 anys. (Art.4.1.f, Llei 13/1997)

 • Per contribuents amb dos o més descendents, el 10 % de l'import de la quota íntegra autonòmica, en tributació individual o conjunta, una vegada deduïdes d'aquesta les minoracions per a determinar la quota líquida autonòmica, exclosa aquesta deducció, a les quals fa referència la normativa estatal reguladora de l'IRPF. (Art.4.1.t Llei 13/1997)  

 • 100 € per fill o menor acollit en la modalitat d'acolliment permanent.- Per quantitats destinades a l'adquisició de material, en el cas de trobar-se escolaritzat en Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria o en unitats d'Educació Especial en un centre públic o privat concertat. (Art.4.1.v Llei 13/1997

 • 300 .- Per residir habitualment en un municipi en risc de despoblament, que es podran incrementar en 120 , 180  o 240 , depenent del nombre de descendents sobre els quals el contribuent tinga dret a l'aplicació del mínim per descendents. (Art.4.1.aa, Llei 13/1997)

Per discapacitat:

 • 179 €.- Per a contribuents amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33 %, d'edat igual o superior a 65 anys. (Art.4.1.g, Llei 13/1997)

 • 179 €.- Per ascendents majors de 75 anys i per ascendents majors de 65 anys que tinguen una discapacitat física o sensorial, amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 65 %, o una discapacitat psíquica, amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33 %, quan convisquen amb el contribuent i no tinguen rendes anuals, excloses les exemptes, superiors a 8.000 €. (Art.4.1.h, Llei 13/1997)

Per cures de persones:

 • Per contractar de manera indefinida a persones afiliades en el Sistema Especial d'Empleats de Llar del Règim General de la Seguretat Social per a la cura de persones: 50% de les quotes satisfetes per les cotizacions efectuades durant el periode impositiu pels mesos en l'últim dia dels quals es complisquen els requisits exigits. (Art.4.1.i Llei 13/1997

 Deduccions relatives a l'habitatge

 • 5 %.- Per quantitats destinades a la primera adquisició del seu habitatge habitual, excloent-ne els interessos, per contribuents d'edat igual o inferior a 35 anys. (Art. 4.1.k, Llei 13/1997)

 • 5 %.- Per quantitats destinades a l'adquisició d'habitatge habitual, excloent-ne els interessos, per persones amb discapacitat física o sensorial, amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 65 %, o psíquica, amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33 %. (Art. 4.1.l, Llei 13/1997)

 • 102 € o la quantitat que resulte d'aplicar el tipus mitjà de gravamen general autonòmic sobre la quantia de l'ajuda pública.- Per quantitats destinades a l'adquisició o rehabilitació d'habitatge habitual, procedents d'ajudes públiques. (Art.4.1.m, Llei 13/1997)

 • Per arrendament de l'habitatge habitual, sobre les quantitats satisfetes en el període impositiu: (Art. 4.1.n, Llei 13/1997)

  • El 20 %, amb el límit de 700 €.

  • El 25 %, amb el límit de 850 €, o el 30 %, amb el límit de 1.000 €, si reuneix dues o més de les condicions següents: ser menor de 36 anys, tindre reconegut un  determinat grau de discapacitat física, sensorial o psíquica o tindre consideració de víctima de violència de gènere.

 • 5 %.- Per obtenció de rendes derivades d'arrendaments d'habitatge, la renda dels quals no supere el preu de referència dels lloguers privats de la Comunitat Valenciana, sempre que es complisquen determinats requisits.

  La base màxima anual d'aquesta deducció s'estableix en 3.000 €. (Art.4.1.j, Llei 13/1997)

 • 10 %.- De les quantitats satisfetes per l'arrendament d'un habitatge, com a conseqüència de la realització d'una activitat, per compte propi o d'altri, en municipi diferent d'aquell en el qual el contribuent residia amb anterioritat, amb el límit de 204 €, sempre que es complisquen determinats requisits. (Art.4.1.ny, Llei 13/1997)

 • 40 %.- Per quantitats invertides en instal·lacions realitzades en l'habitatge habitual o en instal·lacions col·lectives de l'edifici on aquesta figure, si es destinen a determinades finalitats (instal·lacions d'autoconsum d'energia elèctrica o per a aprofitament de fonts d'energia renovable en l'habitatge o edifici on se situe). Serà el 20 % per als habitatges que constituïsquen segones residències, no relacionades amb l'exercici d'una activitat econòmica.

  La base màxima anual d'aquesta deducció és de 8.000 €. (Art.4.1.o, Llei 13/1997)

 • 20 %.- Per obres de conservació o millora de la qualitat, sostenibilitat i accessibilitat en l'habitatge habitual, si es compleixen els requisits establits. Serà el 50% si les obres estan dirigidas a millorar l'accessibilitat de persones amb grau de discapacitat igual o superior al 33%.

  La base màxima anual d'aquesta deducció serà de 5.000 €. (Art.4.1.w, Llei 13/1997)

 Deduccions per donatius i donacions.

 • 20 % per als primers 150  i 25 % per a la resta.- Per donacions amb finalitat ecològica a favor de determinades entitats. (Art.4.1.p, Llei 13/1997)

 • 20 % per als primers 150  i 25 % per a la resta.- Per donacions relatives al patrimoni cultural valencià. (Art.4.1.q, Llei 13/1997)

 • 20 % per als primers 150  i 25 % per a la resta.- Per donacions destinades al foment de la llengua valenciana a favor de determinades entitats. (Art.4.1.r, Llei 13/1997)

 • 25 %.- Per donacions o cessions d'ús o comodats per a altres finalitats de caràcter cultural, científic o esportiu no professional destinades a projectes o activitats culturals, científiques o esportives no professionals declarats o considerats d'interés social, diferents a les descrites en les lletres q i r, realitzades a favor de les persones i entitats beneficiàries de l'article 3 de la Llei 20/2018, de 25 de juliol, del mecenatge cultural, científic i esportiu no professional a la Comunitat Valenciana.

  En el cas que el contribuent s'aplique la deducció prevista en la lletra a) de l'apartat 3 de l'article 68 de la Llei 35/2006, de l'Impost de la Renda de les Persones Físiques (Les deduccions previstes en la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge), per als primers 150 € del valor de la donació la deducció serà del 20 %. (Art.4.1.s Llei 13/1997)

 • 21 %.- Per quantitats destinades a abonaments culturals. La base màxima de la deducció serà de 150 € (Art.4.1.x, Llei 13/1997)

 Altres deduccions.

 • 10 %.- Per les quantitats destinades pel contribuent durant el període impositiu a l'adquisició de vehicles elèctrics nous pertanyents a les categories incloses en l'Ordre 5/2020, de 8 de juny (bicicletes urbanes i vehicles elèctrics de mobilitat personal). La base màxima d'aquesta deducció serà l'import màxim subvencionable del qual s'exclourà la part de l'adquisició finançada amb subvencions o ajudes públiques. (Art.4.1.y, Llei 13/1997)

 • 30 %.- Per les quantitats invertides durant l'exercici en la subscripció i el desemborsament d'accions o participacions socials com a conseqüència d'acords de constitució o d'ampliació de capital de societats anònimes, de responsabilitat limitada i societats laborals, o d'aportacions voluntàries o obligatòries efectuades pels socis a les societats cooperatives, amb un límit de 6.000 €, sempre que es complisquen determinats requisits. (Art.4.1.z, Llei 13/1997)

 

 Altres deduccions temporals de caràcter excepcional relacionades amb la crisi sanitària derivada de la pandèmia COVID-19, amb efectes des de l'1 de gener de 2020. (Disposició addicional 17)

Els contribuents podran deduir la quantitat que resulte d'aplicar el tipus mitjà de gravamen general autonòmic sobre la quantia de les quantitats procedents de les ajudes següents:

 • Deducció del 20 % per als primers 150 € i el 25 % del valor restant per a les donacions d'imports dineraris efectuades durant el període impositiu dirigides a finançar programes d'investigació, innovació i desenvolupament científic o tecnològic en el camp del tractament i la prevenció de les infeccions produïdes pela COVID-19 que siguen efectuades a favor de determinades entitats.

 • Deducció del 20 % per als primers 150 € i el 25 % del valor restant per a les donacions efectuades durant el període impositiu, siga en metàl·lic o en espècie, per a contribuir al finançament de les despeses ocasionades per la crisi sanitària produïda per la COVID-19.

DEDUCCIONS AUTONÒMIQUES

A) PER CIRCUMSTÀNCIES PERSONALS I FAMILIARS

Per fills. Aquestes deduccions són compatibles entre si:

 • 300€.- Per cada fill nascut o adoptat o acolliment familiar, simple o permanent, administratiu o judicial durant el període impositiu. (Art.4.1.a Llei 13/1997)
 • 246€.- Per naixement o adopció múltiples, durant el període impositiu. (Art.4.1.b Llei 13/1997).
 • 246€ o 303€, segons els casos.- Per naixement o adopció d'un fill amb discapacitat física o sensorial, amb un grau de discapacitat igual o superior al 65% o psíquic, amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%.(Art.4.1.c Llei 13/1997).
 • 330€ o 660€.- Per ostentar el títol de família nombrosa o el de família monoparental, segons la seua categoria. (Art.4.1.d Llei 13/1997).
 • 15% De les quantitats destinades a la custòdia no ocasional en guarderies i centres de primer cicle d'educació infantil, de fills o acollits en la modalitat d'acolliment permanent, menors de 3 anys. Límit: 297€ per cada fill menor de 3 anys. (Art. 4.1.e Llei 13/1997)
 • 460€.- Per conciliació del treball amb la vida familiar: Per cada fill o menor acollit en la modalitat d'acolliment permanent, major de tres anys i menor de cinc anys.(Art. 4.1.f Llei 13/1997)
 • Per contribuents amb dos o més descendents el 10% de l'import de la quota íntegra autonòmica, en tributació individual o conjunta, una vegada deduïdes de la mateixa les minoracions per a determinar la quota líquida autonòmica, exclosa la present deducció, a les quals es refereix la normativa estatal reguladora de l'IRPF. Es requereix que la suma de les bases imposables no siga superior a 30.000 euros. (Art.4.1.t Llei 13/1997)
 • 110€ per fill o menor acollit en la modalitat d'acolliment permanent.- Per quantitats destinades a l'adquisició de material, en el cas de trobar-se escolaritzat en educació primària, educació secundària obligatòria o en unitats d'educació especial en un centre públic o privat concertat. (Art.4.1.v Llei 13/1997)
 • 330€ per residir habitualment en un municipi en risc de despoblament, podent-se incrementar en 132€, 198€ 0 264€, depenent del nombre de descendents als quals el contribuent tinga dret a l'aplicació del mínim per descendents. (Art.4.1.aa Llei 13/1997).

Per discapacitat:

 • 197€.- Per a contribuents amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33%, d'edat igual o superior a 65 anys. (Art.4.1.g Llei 13/1997)
 • 197€.-Per ascendents majors de 75 anys, i per ascendents majors de 65 anys que siguen discapacitats físics o sensorials, amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 65%, o discapacitats psíquics, amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33%, quan convisquen amb el contribuent i no tinguen rendes anuals, excloses les exemptes, superiors a 8.000€. (Art.4.1.h Llei 13/1997)

Per cures de persones:

 • Per contractar de manera indefinida a persones afiliades en el Sistema Especial d'Empleats de Llar del Règim General de la Seguretat Social per a la cura de persones: 50% de les quotes satisfetes per les cotitzacions efectuades durant el període impositiu pels mesos en l'últim dia dels quals es complisquen els requisits exigits. (Art.4.1.i Llei 13/1997).

El límit serà:

660€ si el contribuent té al seu càrrec un menor, 1.100€ en el cas que siguen dos o més menors.

330€ si el contribuent té al seu càrrec un ascendent, 550€ en el cas que siguen dos o més ascendents.

B) DEDUCCIONS RELATIVES A l'HABITATGE

 • 5%.- Per quantitats destinades a la primera adquisició del seu habitatge habitual, excloent els interessos, per contribuents d'edat igual o inferior a 35 anys. (Art.4.1.k Llei 13/1997). 
 • 5%.- Per quantitats destinades a l'adquisició d'habitatge habitual, excloent els interessos, per persones amb discapacitat física o sensorial, amb un grau de discapacitat igual o superior al 65%, o psíquics, amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%. (Art.4.1.l Llei 13/1997). 
 • 112€ o la quantitat que resulte d'aplicar el tipus mitjà de gravamen general autonòmic sobre la quantia de l'ajuda pública.- Per quantitats destinades a l'adquisició o rehabilitació d'habitatge habitual, procedents d'ajudes públiques. (Art.4.1.m Llei 13/1997)
 • Per arrendament de l'habitatge habitual, sobre les quantitats satisfetes en el període impositiu: (Art.4.1.n Llei 13/1997)

El 20%, amb el límit de 800€.

El 25%, amb el límit de 950€ o 30%, amb el límit de 1.100€, si reuneix dos o més de les següents condicions: Tindre una edat igual o inferior a 35 anys, tindre reconeguda un determinat grau de discapacitat física, sensorial o psíquica o tindre consideració de víctima de violència de gènere.

 • 5%.- Per obtenció de rendes derivades d'arrendaments d'habitatge, la renda del qual no supere el preu de referència dels lloguers privats de la Comunitat Valenciana sempre que es complisquen determinats requisits.

La base màxima anual d'aquesta deducció s'estableix en 3.300€. (Art.4.1.j Llei 13/1997).

 • 10%.- De les quantitats satisfetes per l'arrendament d'un habitatge, a conseqüència de la realització d'una activitat, per compte propi o alié, en municipi diferent d'aquell en el qual el contribuent residia amb anterioritat, amb el límit de 224€ sempre que es complisquen determinats requisits. (Art.4.1.ny Llei 13/1997).
 • 40%.- Per quantitats invertides en instal·lacions realitzades en l'habitatge habitual o en instal·lacions col·lectives de l'edifici on aquesta figure, si es destinen a determinades finalitats (instal·lacions d'autoconsum energia elèctrica o per a aprofitament de fonts d'energia renovable en l'habitatge o edifici on se situe). Serà el 20% per als habitatges que constituïsquen segones residències, no relacionades amb l'exercici d'una activitat econòmica.

  La base màxima anual d'aquesta deducció és de 8.800€. (Art.4.1.o Llei 13/1997).

 • 20%.- Per obres de conservació o millora de la qualitat, sostenibilitat i accessibilitat en l'habitatge habitual si es compleixen amb els requisits establits. Serà el 50% si les obres estan dirigides a millorar l'accessibilitat de persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

La base màxima anual d'aquesta deducció serà de 5.500€. (Art.4.1.w Llei 13/1997).

 • 50%.- Diferència entre les quantitats satisfetes en concepte d'interessos derivats d'un préstec per adquisició o rehabilitació de l'habitatge habitual o per a adequar-la per raó de discapacitat durant el període impositiu i les satisfetes durant l'any anterior. Límit: 100€. (Art.4.1.u Llei 13/1997).

 

C) DEDUCCIONS PER DONATIUS I DONACIONS

 • 20% per als primers 150€ i 25% per a la resta.- Per donacions amb finalitat ecològica en favor de determinades entitats. (Art.4.1.p Llei 13/1997).
 • 20% per als primers 150€ i 25% per a la resta.- Per donacions relatives al patrimoni cultural valencià. (Art.4.1.q Llei 13/1997).
 • 20% per als primers 150€ i 25% per a la resta.- Per donacions destinades al foment de la llengua valenciana en favor determinades entitats. (Art.4.1.r Llei 13/1997).
 • 25%.- Per donacions o cessions d'ús o comodats per a altres fins de caràcter cultural, científic o esportiu no professional destinades a projectes o activitats culturals, científiques o esportives no professionals declarats o considerats d'interés social, diferents a les descrites en les lletres q i r, realitzades a favor de les persones i entitats beneficiàries de l'article 3 de la Llei 20/2018, de 25 de juliol, del mecenatge cultural, científic i esportiu no professional en la Comunitat Valenciana.

En el cas que el contribuent s'aplique la deducció prevista en la lletra a) de l'apartat 3 de l'article 68 de la Llei 35/2006 de l'Impost de la Renda de les Persones Físiques (Les deduccions previstes en la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge) els primers 150€ del valor de la donació la deducció serà del 20%. (Art.4.1.s Llei 13/1997).

E) ALTRES DEDUCCIONS

 • 21%.- Per quantitats destinades a abonaments culturals. La base màxima de la deducció serà de 165€ (Art.4.1.x Llei 13/1997).
 • 10%.- Per les quantitats destinades pel contribuent durant el període impositiu a l'adquisició de vehicles elèctrics nous pertanyents a les categories incloses en l'Ordre 5/2020, de 8 de juny. (bicicletes urbanes i vehicles elèctrics de mobilitat personal). La base màxima d'aquesta deducció serà l'import màxim subvencionable, incrementat en un 10%, del qual s'exclourà la part de l'adquisició finançada amb subvencions o ajudes públiques. (Art.4.1.Llei 13/1997).
 • 30%.- Per les quantitats invertides durant l'exercici en la subscripció i desemborsament d'accions o participacions socials a conseqüència d'acords de constitució o d'ampliació de capital de societats anònimes, de responsabilitat limitada i societats laborals o d'aportacions voluntàries o obligatòries efectuades pels socis a les societats cooperatives, sent el seu límit de 6.600€, sempre que es complisquen determinats requisits. (Art.4.1.z Llei 13/1997).
 • 100€.- Per quantitats satisfetes per dones amb una edat compresa entre 40 i 45 anys en tractaments de fertilitat realitzats en clíniques o centres autoritzats. (Art.4.1.ab Llei 13/1997).

 

Altres deduccions temporals de caràcter excepcional relacionades amb la crisi sanitària derivada de la pandèmia COVID-19, amb efectes des de l'1 de gener de 2020. (Disposició addicional 17)

 • Els contribuents podran deduir la quantitat que resulte d'aplicar el tipus mitjà de gravamen general autonòmic sobre la quantia de les quantitats procedents de les ajudes següents:

 • Ajudes públiques concedides per la Generalitat en virtut del Decret llei 3/2020, de 10 d'abril, a treballadores i treballadors afectats per un ERTO i als quals han reduït la jornada laboral per conciliació familiar amb motiu de la declaració de l'estat d'alarma per la crisi sanitària provocada per la COVID-19.

 • Deducció del 20 % per als primers 150 € i el 25 % del valor restant per a les donacions d'imports dineraris efectuades durant el període impositiu dirigides a finançar programes d'investigació, innovació i desenvolupament científic o tecnològic en el camp del tractament i la prevenció de les infeccions produïdes pela COVID-19 que siguen efectuades a favor de determinades entitats.

 • Deducció del 20 % per als primers 150 € i el 25 % del valor restant per a les donacions efectuades durant el període impositiu, siga en metàl·lic o en espècie, per a contribuir al finançament de les despeses ocasionades per la crisi sanitària produïda per la COVID-19.

Mínim exempt. 

La base imposable per obligació personal de l'impost que residisquen habitualment en la Comunitat Valenciana es reduirà, en concepte de mínim exempt, en 500.000€.
 
Per a contribuents amb discapacitat psíquica, amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33%, i per a contribuents amb discapacitat física o sensorial, amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 65%, s'eleva a 1.000.000€. (Art.8 Llei 13/1997)
 

Aplicables a les herències i donacions produïdes el 2022, excepte indicació específica

ADQUISICIONS PER HERÈNCIA O LLEGAT:

REDUCCIONS EN LA BASE IMPOSABLE

Per parentiu:

 • 156.000 €.- Adquisicions per descendents i adoptats menors de 21 anys, 100.000 més 8.000 € per cada any menys de 21 que tinga el causahavent. (Art.10.1.a, Llei 13/1997)

 • 100.000€.- Adquisicions per descendents i adoptats de 21 o més anys, cònjuges, ascendents i adoptants. (Art.10.1.b, Llei 13/1997)

Per discapacitat:

 • 120.000 €.- Adquisicions per persones amb discapacitat física o sensorial, amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33 %.

 • 240.000€.- Adquisicions per persones amb discapacitat psíquica, amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33 %, i per persones amb discapacitat física o sensorial, amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 65 %. (Art.10.1.b, Llei 13/1997)

Per adquisició d'habitatge habitual del causant: 

 • 95 %.- Adquisicions de l'habitatge habitual del causant, amb el límit de 150.000 , sempre que els causahavents siguen el cònjuge, ascendents o descendents o parent col·lateral major de 65 anys que haguera conviscut amb el causant durant els dos anys anteriors a la defunció, i que l'adquisició es mantinga durant els cinc anys. (Art.10.1.c, Llei 13/1997)

Per transmissió d'empresa o participacions en determinades entitats:

 • 99 %.- Del valor d'empresa individual agrícola a favor del cònjuge, descendents, adoptats, ascendents, adoptants i parents col·laterals, fins al 3r grau, sempre que es complisquen els requisits exigits.

  La reducció serà del 90 % si el causant, en el moment de la seua jubilació, tinguera entre 60 i 64 anys.(Art. 10.dos.1r, Llei 13/1997)

 • 99%.- Del valor d'una empresa individual o negoci professional a favor del cònjuge, descendents, adoptats, ascendents, adoptants i parents col·laterals, fins al 3r grau, sempre que es complisquen els requisits exigits.

  La reducció serà del 90 % si el causant, en el moment de la seua jubilació, tinguera entre 60 i 64 anys. (Art. 10.dos.3r, Llei 13/1997)

 • 99 %.- Del valor de participacions en determinades entitats a favor del cònjuge, descendents, adoptats, ascendents, adoptants, o de parents col·laterals, fins al 3r grau, sempre que es complisquen els requisits exigits.

  La reducció serà del 90 % si el causant, en el moment de la seua jubilació, tinguera entre 60 i 64 anys.(Art. 10.dos.4t, Llei 13/1997)

Per transmissió de béns del patrimoni historicoartístic, sempre que siguen cedits per a la seua exposició, amb les condicions que determina la llei:

 

Reduccions en la base imposable regulades en la Llei 5/2019, de 28 de febrer, d'estructures agràries de la Comunitat Valenciana (Art. 80, Llei 5/2019)

 • 99 %.- Del valor d'una explotació agrària o elements afectats a aquesta, situada a la Comunitat Valenciana, o de drets d'usdefruit sobre aquesta pel cònjuge, descendents o adoptats, ascendents o adoptants i col·laterals, per consanguinitat fins al 3r grau inclusivament, amb la condició de persona agricultora professional, quan concórreguen determinades circumstàncies.

 • 99 %.- Del valor de finques rústiques situades a la Comunitat Valenciana o de drets d'usdefruit sobre aquesta, quan aquestes parcel·les siguen transmeses en el termini d'un any a qui tinga la condició de persona agricultora professional i siguen titulars d'una explotació agrària o persones sòcies d'una societat agrària de transformació, cooperativa, societat civil o agrupació registrada com a IGC.

 • 99%.- Sobre la quota de l'impost per donació autoritzada en els processos de reestructució parcel.lària pública i privada de l'impost, sempre que no es produïsca una bonificació o exempció més favorable per la legislació sectoria. (Art. 75.2 Llei 5/2019)

 

BONIFICACIONS SOBRE LA QUOTA:

(Art. 12 bis 1.a, b i c, Llei 13/1997)

 • 75 %.- Adquisicions mortis causa per descendents i adoptats menors de 21 anys.

 • 50 %.- Adquisicions mortis causa per descendents i adoptats de 21 o més anys, cònjuges, ascendents i adoptants.

 • 75 %.- Adquisicions mortis causa per persones amb discapacitat física o sensorial amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 65 % o amb discapacitat psíquica, amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33 %.

 

ADQUISICIONS PER DONACIÓ

REDUCCIONS EN LA BASE IMPOSABLE

Per parentiu: 

 • 156.000 €.- Adquisicions per fills o adoptats menors de 21 anys, o nets si el seu progenitor (fill del donant) haguera mort, que tinguen un patrimoni preexistent de fins a 600.000 €: 100.000 €, més 8.000 € per cada any menys de 21 que tinga el donatari.

 • 100.000 €.- Adquisicions per fills o adoptats de 21 o més anys i per pares o adoptants, o nets si el seu progenitor (fill del donant) haguera mort, amb un patrimoni preexistent de fins a 600.000 €.

 • 100.000 €.- Adquisicions per avis, que tinguen un patrimoni preexistent de fins a 600.000 €, sempre que el seu fill, que era progenitor del donant, haguera mort. (Art. 10 bis.1r, Llei 13/1997)

Per a l'aplicació de les reduccions anteriors, s'exigirà que l'adquisició s'efectue en document públic, o que es formalitze d'aquesta manera dins del termini de declaració de l'impost. A més, quan els béns donats consistisquen en metàl·lic o en qualsevol dels previstos en l'article 12 de la Llei 19/1991, de 6 de juny, de l'Impost sobre el Patrimoni, haurà de justificar-se en el document públic la procedència dels béns que el donant transmet i els mitjans efectius en virtut dels quals es produïsca el lliurament d'allò que es dona.

Per discapacitat: 

 • 240.000 €.- Adquisicions per persones amb discapacitat física o sensorial, amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 65 %, i amb discapacitat psíquica, amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33 %.

 • 120.000 €.- Adquisició per persones amb discapacitat física o sensorial, amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33 %, que siguen pares, adoptants, fills o adoptats del donant, o nets, sempre que el seu progenitor (fill del donant), haguera mort i avis, sempre que el seu fill (progenitor del donant) haguera mort. (Art. 10 bis.2n, Llei 13/1997)

 

Per transmissió d'empresa o participacions en determinades entitats o import dinerari per a desenvolupament d'activitat empresarial o professional:

 • 99 %.- Del valor net d'una empresa individual agrícola a favor dels fills o adoptats o, quan no hi haja fills o adoptats, dels pares o adoptants del donant, sempre que es complisquen determinats requisits.

  Aquesta mateixa reducció s'aplicarà als nets, amb els mateixos requisits, sempre que el seu progenitor, que era fill del donant, haguera mort.

  La reducció serà del 90 % si el causant, en el moment de la seua jubilació, tinguera entre 60 i 64 anys. (Art. 10 bis.3r, Llei 13/1997).

 • 99 %.- Del valor net d'una empresa individual o d'un negoci professional a favor del cònjuge, descendents o adoptats, o, quan no hi haja descendents o adoptats, a favor del cònjuge, dels pares o adoptants, sempre que concórreguen determinats requisits.

  La reducció serà del 90 % si el causant, en el moment de la seua jubilació, tinguera entre 60 i 64 anys. (Art. 10 bis.4t, Llei 13/1997)

 • 99 %.- Del valor de les participacions en entitats a favor del cònjuge, descendents o adoptats, o, quan no hi haja descendents o adoptats, a favor del cònjuge, dels pares o adoptants, sempre que concórreguen determinats requisits.

  La reducció serà del 90% si el causant, en el moment de la seua jubilació, tinguera entre 60 i 64 anys. (Art. 10 bis.5é, Llei 13/1997).

 • Fins a 1.000 €.- Per transmissions d'imports dineraris destinades al desenvolupament d'una activitat empresarial o professional, amb fons propis, en l'àmbit de la cinematografia, les arts escèniques, la música, la pintura i altres arts visuals o audiovisuals, l'edició, la investigació o en l'àmbit social. (Art. 10 bis.6éLlei 13/1997)

 • 95 %.- Sobre l'import donat, sempre que es complisquen determinats requisits, a favor de dones víctimes de violència de gènere amb la finalitat d'adquirir un habitatge habitual situat a la Comunitat Valenciana. (Art.10 bis.7é, Llei 13/1997)

 

Reduccions en la base imposable regulades en la Llei 5/2019, de 28 de febrer, d'estructures agràries de la Comunitat Valenciana:

 • 99 %.- Per transmissions de participacions inter vivos d'una explotació agrària o finques rústiques situades a la Comunitat Valenciana o de drets d'usdefruit pel cònjuge, persones descendents o adoptades i col·laterals, per consanguinitat fins al 3r grau inclusivament i que tinguen la condició de persones agricultores professionals i siguen titulars d'una explotació agrària o persones sòcies d'una societat agrària de transformació, cooperativa, societat civil o agrupació registrada com a IGC, sempre que concórreguen determinades condicions. (Art. 81, Llei 5/2019)

 • 99%.- Sobre la quota de l'impost per donació autoritzada en els processos de reestructuració parcel.lària pública i privada sempre que no es produïsca una bonificació o exempció més favorable per la legislació sectorial. (Art.75.2 Llei 5/2019)

TRANSMISSIONS PATRIMONIALS ONEROSES

Tipus impositiu reduït del 8 % per a béns immobles (inclosos garatges i annexos que s'adquirisquen conjuntament) en els casos següents: (Art. 13.dos, Llei 13/1997)

 • En l'adquisició d'habitatges de protecció pública de règim general, així com la constitució o cessió de drets reals que recaiguen sobre aquests, excepte els drets reals de garantia, sempre que hagen de constituir el primer habitatge habitual.

 • En l'adquisició d'habitatges que hagen de constituir el primer habitatge habitual de joves menors de 35 anys.

 • En l'adquisició de béns immobles inclosos en la transmissió de la totalitat d'un patrimoni empresarial o professional o d'un conjunt d'elements corporals i, si escau, incorporals que formen part del patrimoni empresarial o professional del transmitent i constitueixen una unitat econòmica autònoma capaç de desenvolupar una activitat empresarial o professional pels seus propis mitjans, sempre que concórreguen determinades circumstàncies.

 • En l'adquisició de béns immobles per joves menors de 35 anys que siguen empresaris o professionals o per societats mercantils participades directament en la seua integritat per joves menors de 35 anys, sempre que concórreguen les circumstàncies següents.

 

Tipus impositiu reduït del 4 % per a béns immobles (inclosos garatges i annexos que s'adquirisquen conjuntament) en els casos següents: (Art. 13.quatre, Llei 13/1997)

 • En les adquisicions d'habitatges protegits de règim especial, així com en la constitució o cessió de drets reals que recaiguen sobre aquests, excepte els drets reals de garantia, sempre que hagen de constituir l'habitatge habitual.

 • En les adquisicions d'habitatges que hagen de constituir l'habitatge habitual d'una família nombrosa o monoparental, i caldrà complir els requisits establits.

 • En les adquisicions d'habitatges que hagen de constituir l'habitatge habitual d'una persona amb discapacitat física o sensorial, amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 65 %, o psíquica, amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33 %, per la part del bé que aquell adquirisca.

 • En les adquisicions de béns immobles situats en una zona declarada com a àrea industrial avançada, sempre que concórreguen determinades circumstàncies.

 • En l'adquisició d'habitatge habitual per dones víctimes de violència de gènere, sempre que complisquen els requisits exigits.

 

Tipus impositiu reduït del 2 % per l'adquisició de vehicles i embarcacions de qualsevol tipus adquirits al final de la seua vida útil per a la seua valorització i eliminació, en aplicació de la normativa en matèria de residus. (Art. 13.tres.4, Llei 13/1997)

 

BONIFICACIONS

 • Per la transmissió de la totalitat o part l'habitatge i els seus annexos a una persona física o jurídica a l'activitat de la qual siguen aplicables les normes d'adaptació del Pla general de comptabilitat del sector immobiliari, gaudirà d'una bonificació de la quota de l'impost del 50 % o 70 % en funció de si en l'habitatge adquirit es realitzen obres tendents a conservar o millorar el rendiment energètic, la salubritat o l'accessibilitat en l'habitatge, així com a suprimir barreres arquitectòniques, o es destina a l'arrendament. (Art. 14 bis.tres, Llei 13/1997)

 

ACTES JURÍDICS DOCUMENTATS

 • Tipus reduït del 0,1 % en els casos següents:

 1. Les primeres còpies de les escriptures públiques que documenten adquisicions d'habitatge habitual.

 2. Els documents que formalitzen la constitució i la modificació de drets reals de garantia a favor d'una societat de garantia recíproca amb domicili social en el territori de la Comunitat Valenciana, de l'Institut Valencià de Finances i dels fons sense personalitat jurídica de dotació majoritària des dels pressupostos de la Generalitat (previstos en la Llei d'hisenda blica valenciana, article 2.4). (Art. 14.u.1.b, Llei 13/1997)

 

BONIFICACIONS:

 (Art. 14 bis, Llei 13/1997)

 • 100 %.- Sobre la quota tributària de la modalitat gradual d'actes jurídics documentats de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats en les escriptures públiques de novació modificativa de préstecs i crèdits amb garantia hipotecària pactats de comú acord entre creditor i deutor, sempre que el creditor siga una de les entitats a què fa referència l'article 1 de la Llei 2/1994, de 30 de març, sobre subrogació i modificació de préstecs hipotecaris, i la modificació es referisca a les condicions del tipus d'interés inicialment pactat o vigent, a l'alteració del termini o a ambdues.

 • 100 %.- Sobre la quota tributària de la modalitat gradual d'actes jurídics documentats respecte a aquelles escriptures públiques de novació modificativa, pactades de comú acord entre creditor i deutor, que canvien el mètode d'amortització i qualssevol altres condicions financeres d'aquells préstecs i crèdits amb garantia hipotecària que complisquen determinats requisits.

 • 30 %.- Sobre la quota gradual de documents notarials de la modalitat d'actes jurídics documentats de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, en les escriptures públiques per les quals es formalitzen les adquisicions de béns immobles situats en una zona declarada com a àrea industrial avançada.

Bonificacions regulades en la Llei 5/2019, de 28 de febrer, d'estructures agràries de la Comunitat Valenciana:

 • 99 %.- de la quota tributària en l'Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats: per les transmissions de parcel·les amb vocació agrícola, els contractes pels quals se cedisca temporalment l'explotació o l'ús d'una o diverses parcel·les amb vocació agrària, o part d'aquestes, per al seu aprofitament agrícola, ramader o forestal a canvi d'un preu, renda o percentatge dels resultats, sempre que es complisquen els requisits establits per a això. (Art. 32, Llei 5/2019)

 • 99 %.- Sobre la quota tributària en la modalitat de transmissions patrimonials oneroses per les permutes autoritzades pels procediments especials de reestructuració parcel·lària a través de permutes voluntàries, quan no es troben exemptes per l'aplicació de la legislació sectorial d'Estat. (Art. 71.5, Llei 5/2019)

 • 99 %.- Sobre la quota tributària en la modalitat de transmissions patrimonials oneroses i actes jurídics documentats per les transmissions i arrendaments de parcel·les amb vocació agrària, situades a la Comunitat Valenciana, quan els adquirents o arrendataris siguen persones agricultores professionals, i caldrà complir els requisits exigits per a això. (Art. 82, Llei 5/2019)

 • 99 %.- Sobre la quota gradual d'actes jurídics documentats a les agrupacions de parcel·les amb vocació agrària. (Art. 83, Llei 5/2019)

 • Addicionalment als beneficis fiscals previstos en la Llei 5/2019, quan en la transmissió a títol onerós d'una parcel·la amb vocació agrària li siga aplicable alguna de les reduccions previstes en la Llei 19/1995, de 4 de juliol, de modernització de les explotacions agràries, serà aplicable una deducció en la quota per l'import necessari perquè el conjunt de beneficis fiscals aplicables aconseguisca el 99% de la quota derivada del valor del bé objecte de reducció. (Art. 30 de la Llei 7/2021, de 30 de desembre de mesures fiscals [...] que modifica la D.A.2ª Llei 5/2019).

 

 • Bonificació del 60 % sobre la part proporcional de la quota íntegra que corresponga a partides de pòquer organitzades en els casinos de joc o les seues sales apèndix, sempre que es complisquen els requisits exigits. (Art. 96, Llei 1/2010, de la Generalitat, de regulació del joc)

TRIBUTS PROPIS

Regulats en l'art. 9 de la Llei 21/2017, de 28 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat modificat per la Llei 17/2018,  d'11 de juliol, de la Generalitat, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat, així com per la Llei 3/2020 de 30 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat.

 

NO SUBJECCIÓ: (Art. 9, Apartat 3  Llei 21/2017)

 1.  El depòsit de residus inerts adequats, efectuat de conformitat amb el Decret 200/2004, d'1 d'octubre, del Consell de la Generalitat, pel qual es regula la utilització de residus inerts adequats en obres de restauració, condicionament i farciment o amb finalitats de construcció.
 2. El depòsit de les matèries a les quals es refereix l'apartat 1 de l'article 2 de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats, com excloses del seu àmbit d'aplicació i aquelles a les quals es refereixen els apartats 2, 3 i 4 de l'article 2 de la citada llei.
 3. La incineració, coincineració sense valorització d'energia o valorització energètica de biomassa i de farines càrnies, inclosos aquells percentatges d'aquests residus que, estant dins d'altres mixtos, l'empresa aconseguisca acreditar davant l'administració.
 4.  El depòsit en abocador dels residus d'amiant.
 5. 5Les tecnologies de valorització material.
 6. Les tecnologies degudament reglades de reutilització, reciclatge, o autosuficiència energètica en les mateixes instal·lacions de producció, seguint els principis de proximitat i autosuficiència en la gestió

EXEMPCIONS: (Art. 9, apartat 4 Llei 21/2017)

 1. El depòsit en abocadors de residus domèstics, així com la valorització energètica amb tractament previ de rebutjos de residus domèstics no perillosos la gestió integral dels quals siga competència de l'Estat o de la comunitat autònoma. S'entendran inclosos en aquest supòsit els residus similars als domèstics generats en les indústries. No estaran exempts els residus i rebutjos de residus domèstics competència de les entitats locals per als serveis d'eliminació que siguen sotmesos a les operacions d'eliminació en depòsit controlat, bé generats a la Comunitat Valenciana, bé eliminats a la Comunitat Valenciana, segons siga el cas.
 2. El depòsit en abocadors de residus generats en el procés de valorització energètica de residus urbans (cendres i escòries) o de combustibles substitutius a partir de residus.
 3. El depòsit en abocadors de residus ordenat per autoritats públiques en situacions de força major o catàstrofe.
 4. El depòsit de qualsevol residu no municipal que no siga valoritzable amb una opció de gestió jeràrquicament prevalent, segons l'Ordre 3/2013, de 25 de febrer, de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per la qual es publica la relació de residus susceptibles de valorització a l'efecte de l'impost de valorització en abocadors o norma que la modifique o substituïsca. Igualment, quedarà exempt el depòsit de qualsevol residu inert no municipal, després d'haver format part d'un procés complet de gestió en unes instal·lacions de valorització de residus legalment autoritzades i que haja superat el seu període d'emmagatzematge de residus i possibles ampliacions segons la legislació vigent.
 5. La valorització energètica de residus no perillosos amb tractament previ.
 6. La valorització energètica de qualsevol residu no municipal que no siga valoritzable amb una opció de gestió jeràrquicament prevalent, segons un informe de la conselleria competent en matèria de residus, o una declaració responsable del productor o gestor intermedi que tinga la conformitat de la conselleria competent en matèria de medi ambient, o informes estadístics de la Comissió Europea, o norma específica que es cree sobre aquest tema.

Exempcions.(Art.20 bis Llei 2/1992, de 26 de març, de Sanejament de les Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana)

Bonificacions. (Art. 25 bis  Llei 2/1992, de 26 de març, de Sanejament de les Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana): Els establiments industrials l'activitat dels quals estiga englobada en els epígrafs B, C, D o E del CNAE'93 es podran aplicar una bonificació del 45% de la quota de consum del Cànon de Sanejament en la part que greu consums procedents d'aigües tractades en instal·lacions públiques de sanejament i depuració, subministrades directament per l'Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana, sempre que es complisquen amb els requisits.

Regulats en l'art. 154 de la Llei 10/2012, de 21 de desembre, de Mesures fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat per a 2013, modificat per la Llei 3/2020, de 30 de desembre de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat:

 

EXEMPCIONS. (Art. 154.3)

1) Les activitats següents:

a) La producció d'energia elèctrica en instal·lacions que utilitzen com a energia primària l'energia solar o eòlica, o en centrals que utilitzen com a combustible principal la biomassa o el biogàs, llevat que alteren de manera greu i evident el medi ambient quan així s'establisca en la declaració d'impacte ambiental corresponent.

b) La producció d'energia elèctrica inclosa en el règim especial regulat en la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del sector elèctric, inscrites en el Registre Administratiu d'Instal·lacions de Producció de Règim Especial, llevat que alteren de manera greu i evident el medi ambient quan així s'establisca en la declaració d'impacte ambiental corresponent.

c) La producció d'energia elèctrica per a l'autoconsum, llevat que alteren de manera greu i evident el medi ambient quan així s'establisca en la declaració d'impacte ambiental corresponent.

2) Les activitats a les quals es refereix l'apartat dos.1, quan les realitzen l'Estat, la Generalitat i les corporacions locals, com també els seus organismes autònoms.

3) Les activitats que es duguen a terme mitjançant instal·lacions destinades exclusivament a la potabilització d'aigües.

4) Les activitats que es duguen a terme mitjançant instal·lacions i estructures que es destinen a la circulació de ferrocarrils.

 

ACTIVITATS QUE EMETEN GASOS A L'ATMOSFERA

 

REDUCCIONS. (Art154.7)

Reducció en la base imponible en el cas d'activitats que emiten a l'atmosfera òxids de nitrogen (NO) o diòxid de sofre(SO2). 

a) 150  Tn3 de base imposable derivades d'emissions d'òxids de nitrogen.

b) 150 Tn3 de base imposable derivades d'emissions de diòxid de sofre.

 

BONIFICACIONS. (Art. 154.9)

7%.- En el cas de focus emissors de compostos oxigenats del sofre o del nitrogen subjectes al mètode d'estimació directa, sobre de la part de la quota íntegra corresponent a aquests focus, sempre que el rendiment dels sistemes automàtics de mesura, excloent els seus períodes de calibratge o manteniment, siga ≥90%..

5%.- Quan el rendiment dels analitzadors automàtics → ≥80% <90%.

 

ACTIVITATS DE TRANSPORT D'ENERGIA ELÈCTRICA

Article 34 de la Llei 3/2020 de 30 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat:

El contribuent pot aplicar en la quota corresponent a les activitats de transport d'energia elèctrica la següent bonificació per cada quilòmetre de longitud de cable que haja enterrat durant els dotze mesos anteriors a la data de meritació de l'impost:

a) 50€/km de longitud en tensió igual o superior a 30 kV i inferior a 110 kV.

b) 87,50€/km per cada quilòmetre de longitud en tensió igual o superior a 110 kV i inferior o igual a 220 kV.

c) 150€/km per cada quilòmetre de longitud en tensió superior a 220 kV.

 

BONIFICACIONS (Art.15 Llei  7/2021, de 30 de desembre, de mesures fiscals)

1. Es faran efectives a través d'una sol·licitud de devolució d'ingressos indeguts les bonificacions següents:

a) En el supòsit d'habitatges que hagen sigut objecte d'una resolució declarativa d'habitatge deshabitat amb aprovació de mesures de foment o acord d'intermediació, els subjectes passius tindran dret a una bonificació de les quotes de l'Impost reportades a partir del dia en què s'inicie el seu ús residencial, sempre que aquest haja motivat una resolució de pèrdua de vigència de la declaració d'habitatge deshabitat.

b) En la resta de casos, una vegada produït l'ús residencial continuat durant un any, els subjectes passius tindran dret a una bonificació de les quotes de l'Impost reportades des de la data en què formulen una sol· licitud perquè es dicte una resolució que acorde la pèrdua de vigència de la declaració d'habitatge deshabitat, sempre que aquesta siga resolta favorablement per l'Administració.

2. L'import bonificat equivaldrà a la part de la quota ingressada resultant d'aplicar el tipus mitjà de gravamen aplicat en l'autoliquidació pel nombre de metres quadrats construïts dels habitatges per als quals es complisquen aquests requisits.