Beneficis fiscals 2023

TRIBUTS CEDITS

MÍNIM PERSONAL i FAMILIAR  
Mínim personal i familiar (Art. 2 bis Llei 13/1997)
Mínim del contribuent General 6.105€
Més de 65 anys 6.105€ + 1.265€
Més de 75 anys 6.105€ + 1.540€
Mínim per descendents Primer fill 2.640€
Segon fill 2.970€
Tercer fill 4.400€
Quart fill i següents 4.950€
Descendents menors de 3 anys S'incrementarà l'anterior en 3.080€
Mínim per ascendents Més de 65 anys o discapacitat 1.265€
Més de 75 anys 1.265€ + 1.540€
Mínim per discapacitat

 

Mínim per discapacitat del contribuent Entre el 33% i 65% 3.300€
Igual o superior al 65% 9.900€
Entre el 33% i 65% i que acredite necessitar ajuda de tercers o mobilitat reduïda S'incrementarà l'anterior en 3.300€
Mínim per discapacitat d'ascendents i descendents Entre el 33% i 65% 3.300€
Igual o superior al 65% 9.900€
Entre el 33% i 65% i que acredite necessitar ajuda de tercers o mobilitat reduïda S'incrementarà l'anterior en 3.300€

 

DEDUCCIONS AUTONÒMIQUES

 

A) PER CIRCUMSTÀNCIES PERSONALS I FAMILIARS

 

Per naixement, adopció o acolliment de fills:

 • 300€.- Per cada fill nascut o adoptat o acolliment familiar, simple o permanent, administratiu o judicial durant el període impositiu. (Art.4.1.a Llei 13/1997). PREMA ACÍ 
 • 246€.- Per naixement o adopció múltiples, durant el període impositiu. (Art.4.1.b Llei 13/1997). PREMA ACÍ 
 • 246€ o 303€, segons els casos.- Per naixement o adopció d'un fill amb discapacitat física o sensorial, amb un grau de discapacitat igual o superior al 65% o psíquic, amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%. (Art.4.1.c Llei 13/1997). PREMA ACÍ 

 

Per a sufragar els costos de guarda de menors o ascendents:

 • 330€ o 660€.- Per ostentar el títol de família nombrosa o el de família monoparental, segons la seua categoria. (Art.4.1.d Llei 13/1997). PREMA ACÍ 
 • 15% De les quantitats destinades a la custòdia no ocasional en guarderies i centres de primer cicle d'educació infantil, de fills o acollits en la modalitat d'acolliment permanent, menors de 3 anys. Límit: 297€ per cada fill menor de 3 anys. (Art. 4.1.e Llei 13/1997). PREMA ACÍ 
 • 460€.- Per conciliació del treball amb la vida familiar: Per cada fill o menor acollit en la modalitat d'acolliment permanent, major de tres anys i menor de cinc anys.(Art. 4.1.f Llei 13/1997). PREMA ACÍ 
 • Per contractar de manera indefinida a persones afiliades en el Sistema Especial d'Empleats de Llar del Règim General de la Seguretat Social per a la cura de persones: 50% de les quotes satisfetes per les cotitzacions efectuades durant el període impositiu pels mesos en l'últim dia dels quals es complisquen els requisits exigits. (Art.4.1.i Llei 13/1997). PREMA ACÍ 

El límit serà:

660€ si el contribuent té al seu càrrec un menor de 5 anys nascuts, adoptats o acollits  que complisquen amb els requisits de convivència i renda exigits , 1.100€ en el cas que siguen dos o més menors. 

330€ si el contribuent té al seu càrrec un ascendent, 550€ en el cas que siguen dos o més (ascendents en línia directa, per consanguinitat o adopció, o lligats per vincles d'afinitat que complisquen amb els requisits de convivència i renda exigits).

 • 110€.- Per quantitats destinades a l'adquisició de material escolar, per fill o menor acollit en la modalitat d'acolliment permanent, en el cas de trobar-se escolaritzat en educació primària, educació secundària obligatòria o en unitats d'educació especial en un centre públic o privat concertat. (Art.4.1.v Llei 13/1997). PREMA ACÍ 
 • Per contribuents amb dos o més descendents el 10% de l'import de la quota íntegra autonòmica, en tributació individual o conjunta, una vegada deduïdes de la mateixa les minoracions per a determinar la quota líquida autonòmica, exclosa la present deducció, a les quals es refereix la normativa estatal reguladora de l'IRPF. Es requereix que la suma de les bases imposables no siga superior a 30.000 euros. (Art.4.1.t Llei 13/1997). PREMA ACÍ 

 

Per residir habitualment en un municipi en risc de despoblament:

 • 330€ per residir habitualment en un municipi en risc de despoblament, podent-se incrementar en 132€, 198€ 0 264€, depenent del nombre de descendents als quals el contribuent tinga dret a l'aplicació del mínim per descendents. (Art.4.1.aa Llei 13/1997). PREMA ACÍ 

 

Per discapacitat:

 • 197€.- Per a contribuents amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33%, d'edat igual o superior a 65 anys. (Art.4.1.g Llei 13/1997).  PREMA ACÍ 
 • 197€.-Per ascendents majors de 75 anys, i per ascendents majors de 65 anys que siguen discapacitats físics o sensorials, amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 65%, o discapacitats psíquics, amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33%, quan convisquen amb el contribuent i no tinguen rendes anuals, excloses les exemptes, superiors a 8.000€. (Art.4.1.h Llei 13/1997). PREMA ACÍ 

  També seran aplicables les anteriors deduccions quan s'haja declarat judicialment la incapacitat o la curatela representativa de les persones amb discapacitat.

 

B) DEDUCCIONS RELATIVES A l'HABITATGE

 

 • 5%.- Per quantitats destinades a la primera adquisició del seu habitatge habitual, excloent els interessos, per contribuents d'edat igual o inferior a 35 anys. (Art.4.1.k Llei 13/1997). PREMA ACÍ 
 • 5%.- Per quantitats destinades a l'adquisició d'habitatge habitual, excloent els interessos, per persones amb discapacitat física o sensorial, amb un grau de discapacitat igual o superior al 65%, o psíquics, amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%. (Art.4.1.l Llei 13/1997). També serà aplicable quan s'haja declarat judicialment la incapacitat o la curatela representativa de les persones amb discapacitat. PREMA ACÍ 
 • 112€ o la quantitat que resulte d'aplicar el tipus mitjà de gravamen general autonòmic sobre la quantia de l'ajuda pública.- Per quantitats destinades a l'adquisició o rehabilitació d'habitatge habitual, procedents d'ajudes públiques. (Art.4.1.m Llei 13/1997). PREMA ACÍ 
 • Per arrendament o pagament per la cessió fent ús de l l'habitatge habitual, sobre les quantitats satisfetes en el període impositiu: (Art.4.1.n Llei 13/1997). 

El 20%, amb el límit de 800€.

El 25%, amb el límit de 950€ o 30%, amb el límit de 1.100€, si reuneix dos o més de les següents condicions: Tindre una edat igual o inferior a 35 anys, tindre reconeguda un determinat grau de discapacitat física, sensorial o psíquica o tindre consideració de víctima de violència de gènere. PREMA ACÍ 

 • 5%.- Per obtenció de rendes derivades d'arrendaments d'habitatge, la renda del qual no supere el preu de referència dels lloguers privats de la Comunitat Valenciana sempre que es complisquen determinats requisits. 

 La base màxima anual d'aquesta deducció s'estableix en 3.300€. (Art.4.1.j Llei 13/1997). PREMA ACÍ 

 • 10%.- Quantitats satisfetes per l'arrendament d'un habitatge, a conseqüència de la realització d'una activitat, per compte propi o alié, en municipi diferent d'aquell en el qual el contribuent residia amb anterioritat, amb el límit de 224€ sempre que es complisquen determinats requisits. (Art.4.1.ny Llei 13/1997). PREMA ACÍ 
 • 40%.- Per quantitats invertides en instal·lacions realitzades en l'habitatge habitual o en instal·lacions col·lectives de l'edifici on aquesta figure, si es destinen a determinades finalitats (instal·lacions d'autoconsum energia elèctrica o per a aprofitament de fonts d'energia renovable en l'habitatge o edifici on se situe). Serà el 20% per als habitatges que constituïsquen segones residències, no relacionades amb l'exercici d'una activitat econòmica.

   La base màxima anual d'aquesta deducció és de 8.800€. (Art.4.1.o Llei 13/1997). PREMA ACÍ 

 • 20%.- Per obres de conservació o millora de la qualitat, sostenibilitat i accessibilitat en l'habitatge habitual si es compleixen amb els requisits establits. Serà el 50% si les obres estan dirigides a millorar l'accessibilitat de persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

La base màxima anual d'aquesta deducció serà de 5.500€. (Art.4.1.w Llei 13/1997).  PREMA ACÍ 

 • 50%.- Diferència entre les quantitats satisfetes en concepte d'interessos derivats d'un préstec per adquisició o rehabilitació de l'habitatge habitual o per a adequar-la per raó de discapacitat durant el període impositiu i les satisfetes durant l'any anterior. Límit: 100€. (Art.4.1.u Llei 13/1997). PREMA ACÍ 

 

C) DEDUCCIONS PER DONATIUS I DONACIONS

 

 • 20% per als primers 150€ i 25% per a la resta.- Per donacions amb finalitat ecològica en favor de determinades entitats. (Art.4.1.p Llei 13/1997). PREMA ACÍ 
 • 20% per als primers 150€ i 25% per a la resta.- Per donacions relatives al patrimoni cultural valencià. (Art.4.1.q Llei 13/1997). PREMA ACÍ 
 • 20% per als primers 150€ i 25% per a la resta.- Per donacions destinades al foment de la llengua valenciana a determinades entitats. (Art.4.1.r Llei 13/1997). PREMA ACÍ 
 • 25%.- Per donacions o cessions d'ús o comodats per a altres fins de caràcter cultural, científic o esportiu no professional destinades a projectes o activitats culturals, científiques o esportives no professionals declarats o considerats d'interés social, diferents a les descrites en les lletres q i r, realitzades a favor de les persones i entitats beneficiàries de l'article 3 de la Llei 20/2018, de 25 de juliol, del mecenatge cultural, científic i esportiu no professional en la Comunitat Valenciana.

  En el cas que el contribuent s'aplique la deducció prevista en la lletra a) de l'apartat 3 de l'article 68 de la Llei 35/2006 de l'Impost de la Renda de les Persones Físiques (Les deduccions previstes en la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge) els primers 150€ del valor de la donació la deducció serà del 20%. (Art.4.1.s Llei 13/1997).  PREMA ACÍ 

 

D) ALTRES DEDUCCIONS

 

 • 21%.- Per quantitats destinades a abonaments culturals. La base màxima de la deducció serà de 165€ (Art.4.1.x Llei 13/1997). PREMA ACÍ 
 • 10%.- Quantitats destinades pel contribuent durant el període impositiu a l'adquisició de vehicles elèctrics nous pertanyents a les categories incloses en l'Ordre 5/2020, de 8 de juny. (bicicletes urbanes i vehicles elèctrics de mobilitat personal). La base màxima d'aquesta deducció serà l'import màxim subvencionable, incrementat en un 10%, del qual s'exclourà la part de l'adquisició finançada amb subvencions o ajudes públiques. (Art.4.1.Llei 13/1997). PREMA ACÍ 

 

CATEGORIES DE VEHICULES INCLOSES EN L'ORDRE 5/2020:

TIPOLOGIA REQUISITS IMPORTE SUBVENCIÓ (IVA incl.) BASE MÀXIMA DEDUCCIÓ
Bicicletes convencionals Amb caràcter d'urbà

75€ o 150€ en el cas de bicicletes amb element de càrrega per a transport de menors (bicicleta familiar).

El preu no podrà ser superior a 500€ o 700€ en el cas de bicicletes familiars amb element de càrrega per a transport infantil.

550€ o 750€ en el cas de bicicletes familiars amb element de càrrega per a transport infantil.
Bicicletes elèctriques  

1. Bicicleta urbana, amb assistència al pedaleig, i equipament estàndard.

2. Potència del motor elèctric inferior o igual a 250 W.

3. Autonomia aproximada 50 km.

4. Bateria d'ió liti, de 36 V i capacitat mínima de 9 A.h.

5. L'alimentació ha de tallar-se quan la bicicleta aconseguisca 25 km/ hora, o bé quan la persona deixa de pedalar.

6. Compliment de la norma UNE-EN 15194:2018. Cicles amb Assistència Elèctrica. Bicicletes EPAC.  

250€. El preu no podrà ser superior a 1400€. 1.540€
Kits d'electrificació de bicicletes urbanes Cumplirán les limitacions assenyalades per a les bicicletes elèctriques.   200€. El preu no podrà ser superior a 600€. 660€
Vehicles de Mobilitat Personal (VMP)  

1. Velocitat màxima 25 km/hora

2. Autonomia mínima 30 km.

3. Bateria d'ió liti, de capacitat mínima de 7,8 A.h  

75€. El preu no podrà ser superior a 450€.   495€

 

 • 30%.- Per les quantitats invertides durant l'exercici en la subscripció i desemborsament d'accions o participacions socials a conseqüència d'acords de constitució o d'ampliació de capital de societats anònimes, de responsabilitat limitada i societats laborals o d'aportacions voluntàries o obligatòries efectuades pels socis a les societats cooperatives, sent el seu límit de 6.600€, sempre que es complisquen determinats requisits. (Art.4.1.z Llei 13/1997). PREMA ACÍ 
 • 100€.- Per quantitats satisfetes per dones amb una edat compresa entre 40 i 45 anys en tractaments de fertilitat realitzats en clíniques o centres autoritzats. (Art.4.1.ab Llei 13/1997). PREMA ACÍ 

 

 • Per quantitats satisfetes en el període impositiu en despeses de la següent naturalesa: (Art.4.1.ac Llei 13/1997). PREMA ACÍ 

Per al tractament i cura de les persones afectades per malalties cròniques d'alta complexitat i les denominades «rares».- 100€. En el cas que es tracte d'una família nombrosa o monoparental, la deducció serà de fins a 150 euros.

Destinats al tractament i cura de persones diagnosticades de dany cerebral adquirit o de la malaltia d'alzheimer.- 100€. En el cas que es tracte d'una família nombrosa o monoparental, la deducció serà de fins a 150 euros.

Derivats de l'adquisició de productes, servicis i tractaments vinculats a la salut bucodental de caràcter no estètic.- 30% de les despeses generades. (Màxim: 150€).

Relacionats amb l'atenció a persones afectades per qualsevol patologia relacionada amb la salut mental.- 30% de les despeses generades. (Màxim: 150€).

Destinats a l'adquisició de cristalls graduats, lents de contacte i solucions de neteja.- 30% de les despeses generades. (Màxim: 100€).

 

PREGUNTES FREQÜENTS SOBRE L'APLICACIÓ DE LA DEDUCCIÓ PER LES QUANTITATS SATISFETES EN EL PERÍODE IMPOSITIU EN DETERMINADES DESPESES EN SALUT (article 4. U. lletra  ac) de la Llei 13/1997)PREMA ACÍ 
 1. Quins són els tractaments i cures donen dret a la deducció?
 2. Com puc saber si el tractament rebut dona dret a la deducció?
 3. Existix algun llistat o registre de les malalties considerades “cròniques d'alta complexitat” o “rares”?
 4. Quins centres poden prestar els servicis que donen dret a l'aplicació de la deducció?
 5. Quins professionals sanitaris poden prestar els servicis que donen dret a l'aplicació de la deducció?
 6. Puc deduir-me les quotes per ser membre d'una associació de persones afectades o dels familiars d'estes?
 7. La deducció per la cura de les persones afectades per malalties cròniques d'alta complexitat i les denominades «rares», és compatible ambl'aplicació de la deducció autonòmica per contractar de manera indefinida a persones afiliades en el Sistema Especial d'Empleats de Llar del Règim General de la Seguretat Social per a la cura de persones regulada en la lletra i de l'article 4. Un de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits?
 8. Són deduïbles les muntures de les ulleres?
 9. Donen dret a la deducció les quantitats satisfetes a una assegurança privada de salut
 10. Quina documentació puc utilitzar per a justificar l'aplicació de la deducció?
 11. Per a justificar el pagament, seria suficient el pagament amb targeta, Bizum o rebut domiciliat?
 12. En tributació individual, són deduïbles les despeses satisfetes pels tractaments rebuts pel meu cònjuge?
 13. En tributació individual, són deduïbles les despeses satisfetes pels tractaments rebuts pels meus fills?
 14. Són deduïbles les despeses satisfetes per tractaments o cures rebudes pels meus ascendents?
 15. En el cas de tributació conjunta, quin és el límit de la deducció?
 16. En una declaració conjunta, si els ingressos de la unitat familiar superen els 48.000 euros, ja no es pot accedir a la deducció?

 

 • Quantitats satisfetes en el període impositiu en despeses associades a la pràctica de l'esport i activitats saludables.- 30% (Màxim: 150€).

 

Si el declarant és major de 65 anys o té una discapacitat igual o superior al 33%, el percentatge de deducció serà del 50%. (Màxim: 150€).

Si el declarant és major de 75 anys o té una discapacitat igual o superior al 65%, el percentatge de deducció serà del 100%. (Màxim: 150€). (Art.4.1.ad Llei 13/1997). PREMA ACÍ 

 

PREGUNTES FREQÜENTS SOBRE L'APLICACIÓ DE LA DEDUCCIÓ PER LES QUANTITATS SATISFETES EN EL PERÍODE IMPOSITIU EN DESPESES ASSOCIADES A LA PRÀCTICA DE L'ESPORT I ACTIVITATS SALUDABLES (article 4. U . lletra ad) de la Llei 13/1997) PREMA ACÍ 
 1. Quines entitats esportives donen dret a l'aplicació de la deducció pel fet de satisfer quotes de filiació o pertinença a estes.
 2. Si la quota satisfeta abasta des del període de setembre a juny de l'any següent, en quin període impositiu podré aplicar-me la deducció?
 3. Són deduïbles totes les quotes satisfetes a societats anònimes esportives?
 4. Puc deduir-me les quantitats satisfetes a un entrenador personal?
 5. Donen dret a l'aplicació de la deducció les quantitats satisfetes a “apps” d'entrenament personal?
 6. Hi ha algun benefici per a la gent que compre bicicletes elèctriques?
 7. Puc deduir-me les despeses de lloguer de l'amarrament d'una embarcació?
 8. Són deduïbles les quotes satisfetes per un curs de natació o per la utilització d'una piscina pública?
 9. Quina documentació puc utilitzar per a justificar l'aplicació de la deducció?
 10. Per a justificar el pagament, seria suficient el pagament amb targeta, *Bizum o rebut domiciliat? 
 11. En tributació individual, són deduïbles les despeses satisfetes per la pràctica esportiva del meu cònjuge?
 12. En tributació individual, Són deduïbles les despeses satisfetes per la pràctica esportiva dels meus fills?
 13. Són deduïbles les despeses satisfetes per la pràctica esportiva dels meus ascendents.
 14. En el cas de tributació conjunta, quin és el límit de la deducció?
 15. En una declaració conjunta, si els ingressos de la unitat familiar superen els 48.000 euros, ja no es pot accedir a la deducció?

 

Altres deduccions temporals de caràcter excepcional relacionades amb la crisi sanitària derivada de la pandèmia COVID-19, amb efectes des de l'1 de gener de 2020. (Disposició addicional 17).

Els contribuents podran deduir la quantitat que resulte d'aplicar el tipus mitjà de gravamen general autonòmic sobre la quantia de les quantitats procedents de les ajudes següents:

 • Ajudes públiques concedides per la Generalitat en virtut del Decret llei 3/2020, de 10 d'abril, a treballadores i treballadors afectats per un ERTO i als quals han reduït la jornada laboral per conciliació familiar amb motiu de la declaració de l'estat d'alarma per la crisi sanitària provocada per la COVID-19.

 • Deducció del 20 % per als primers 150 € i el 25 % del valor restant per a les donacions d'imports dineraris efectuades durant el període impositiu dirigides a finançar programes d'investigació, innovació i desenvolupament científic o tecnològic en el camp del tractament i la prevenció de les infeccions produïdes pela COVID-19 que siguen efectuades a favor de determinades entitats.

 • Deducció del 20 % per als primers 150 € i el 25 % del valor restant per a les donacions efectuades durant el període impositiu, siga en metàl·lic o en espècie, per a contribuir al finançament de les despeses ocasionades per la crisi sanitària produïda per la COVID-19.

Mínim exempt.

La base imposable per obligació personal de l'impost que residisquen habitualment en la Comunitat Valenciana es reduirà, en concepte de mínim exempt, en 500.000€.

Per a contribuents amb discapacitat psíquica, amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33%, i per a contribuents amb discapacitat física o sensorial, amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 65%, s'eleva a 1.000.000€. (Art.8 Llei 13/1997).

 

Aplicables a les herències i donacions produïdes el 2023, excepte indicació específica.

REDUCCIONS BASE IMPOSABLE. PER HERÈNCIA O LLEGAT:

Per parentiu:

156.000€.- Adquisicions per descendents i adoptats menors de 21 anys, 100.000 més 8.000 € per cada any menys de 21 que tinga el causahavent. (Art.10.1.a, Llei 13/1997).

100.000€.- Adquisicions per descendents i adoptats de 21 o més anys, cònjuges, ascendents i adoptants. (Art.10.1.a, Llei 13/1997).

Per discapacitat:

120.000€.- Adquisicions per persones amb discapacitat física o sensorial, amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33 %.

240.000€.- Adquisicions per persones amb discapacitat psíquica, amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33 %, i per persones amb discapacitat física o sensorial, amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 65 %. (Art.10.1.b, Llei 13/1997).

Per adquisició d'habitatge habitual del causant: 

95 %.- Adquisicions de l'habitatge habitual del causant, amb el límit de 150.000 , sempre que els causahavents siguen el cònjuge, ascendents o descendents o parent col·lateral major de 65 anys que haguera conviscut amb el causant durant els dos anys anteriors a la defunció, i que l'adquisició es mantinga durant els cinc anys. (Art.10.1.c, Llei 13/1997).

Per transmissió d'empresa o participacions en determinades entitats:

99 %.- Del valor d'empresa individual agrícola a favor del cònjuge, descendents, adoptats, ascendents, adoptants i parents col·laterals, fins al 3r grau, sempre que es complisquen els requisits exigits.

La reducció serà del 90 % si el causant, en el moment de la seua jubilació, tinguera entre 60 i 64 anys.(Art. 10.dos.1r, Llei 13/1997).

99%.- Del valor d'una empresa individual o negoci professional a favor del cònjuge, descendents, adoptats, ascendents, adoptants i parents col·laterals, fins al 3r grau, sempre que es complisquen els requisits exigits.

La reducció serà del 90 % si el causant, en el moment de la seua jubilació, tinguera entre 60 i 64 anys. (Art. 10.dos.3r, Llei 13/1997).

99 %.- Del valor de participacions en determinades entitats a favor del cònjuge, descendents, adoptats, ascendents, adoptants, o de parents col·laterals, fins al 3r grau, sempre que es complisquen els requisits exigits.

La reducció serà del 90 % si el causant, en el moment de la seua jubilació, tinguera entre 60 i 64 anys.(Art. 10.dos.4t, Llei 13/1997).

Per transmissió de béns del patrimoni historicoartístic, sempre que siguen cedits per a la seua exposició, amb les condicions que determina la llei:

95 %, 75 % o 50 % del valor del bé, en funció del període de cessió del bé. (Art. 10.dos.2n, Llei 13/1997).

Reduccions en la base imposable regulades en la Llei 5/2019, de 28 de febrer, d'estructures agràries de la Comunitat Valenciana(Art. 80, Llei 5/2019).

99 %.- Del valor d'una explotació agrària o elements afectats a aquesta, situada a la Comunitat Valenciana, o de drets d'usdefruit sobre aquesta pel cònjuge, descendents o adoptats, ascendents o adoptants i col·laterals, per consanguinitat fins al 3r grau inclusivament, amb la condició de persona agricultora professional, quan concórreguen determinades circumstàncies.

99 %.- Del valor de finques rústiques situades a la Comunitat Valenciana o de drets d'usdefruit sobre aquesta, quan aquestes parcel·les siguen transmeses en el termini d'un any a qui tinga la condició de persona agricultora professional i siguen titulars d'una explotació agrària o persones sòcies d'una societat agrària de transformació, cooperativa, societat civil o agrupació registrada com a IGC.

99%.- Sobre la quota de l'impost per donació autoritzada en els processos de reestructució parcel.lària pública i privada de l'impost, sempre que no es produïsca una bonificació o exempció més favorable per la legislació sectoria. (Art. 75.2 Llei 5/2019).

 

REDUCCIONS BASE IMPOSABLE. ADQUISICIONS PER DONACIÓ:

Per parentiu: 

FETS IMPOSABLES GENERATS FINS AL 27 DE MAIG 2023:

Art.10 bis Llei 13/1997

FETS IMPOSABLES GENERATS A PARTIR DEL 28 DE MAIG 2023:

Art.10 bis Llei 13/1997

156.000€. - Adquisicions per fills o adoptats menors de 21 any o nets si el seu progenitor (fill del donant) haguera mort, que tinguen un patrimoni preexistent de fins a 600.000€: 100.000€, més 8.000€ per cada any menys de 21 que tinga el donatari.

156.000€. - Adquisicions per fills o adoptats menors de 21 anys: 100.000 euros, més 8.000 euros per cada any menys de 21 que tinga el donatari.

100.000€. - Adquisicions per fills o adoptats de 21 o més anys i per pares o adoptants o nets si el seu progenitor (fill del donant) haguera mort, amb un patrimoni preexistent de fins a 600.000€.

100.000€. - Adquisiciones por hijos o adoptados de 21 o más años, por el cónyuge, padres o adoptantes.

100.000€. - Adquisicions per avis, que tinguen un patrimoni preexistent de fins a 600.000 d'euros, sempre que el seu fill, que era progenitor del donant, haguera mort.

156.000€. - Adquisicions per nets: 100.000 euros, més 8.000 euros per cada any menys de 21 que tinga el donatari.

100.000€. – Adquisicions per nets de 21 o més anys.

100.000€. - Adquisicions per avis.

 

Per a l'aplicació de les reduccions anteriors, s'exigirà que l'adquisició s'efectue en document públic, o que es formalitze d'aquesta manera dins del termini de declaració de l'impost. A més, quan els béns donats consistisquen en metàl·lic o en qualsevol dels previstos en l'article 12 de la Llei 19/1991, de 6 de juny, de l'Impost sobre el Patrimoni, haurà de justificar-se en el document públic la procedència dels béns que el donant transmet i els mitjans efectius en virtut dels quals es produïsca el lliurament d'allò que es dona.

Per discapacitat: 

240.000 €.- Adquisicions per persones amb discapacitat física o sensorial, amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 65 %, i amb discapacitat psíquica, amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33 %.

FETS IMPOSABLES GENERATS FINS AL 27 DE MAIG 2023:

Art. 10 bis.2n, Llei 13/1997

FETS IMPOSABLES GENERATS A PARTIR DEL 28 DE MAIG 2023:

Art.10 bis.2º Llei 13/1997

120.000€. - Adquisició per persones amb discapacitat física o sensorial, amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33%, que siguen pares, adoptants, fills o adoptats del donant o nets, sempre que el seu progenitor (fill del donant, haguera mort) i als avis, sempre que el seu fill (progenitor del donant) haguera mort.

120.000€. - Adquisició per persones amb discapacitat física o sensorial, amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33%, que siguen el cònjuge, pares, adoptants, fills o adoptats del donant, nets i avis.

 

Per transmissió d'empresa o participacions en determinades entitats o import dinerari per a desenvolupament d'activitat empresarial o professional:

99 %.- Del valor net d'una empresa individual agrícola a favor dels fills o adoptats o, quan no hi haja fills o adoptats, dels pares o adoptants del donant, sempre que es complisquen determinats requisits.

Aquesta mateixa reducció s'aplicarà als nets, amb els mateixos requisits, sempre que el seu progenitor, que era fill del donant, haguera mort.

La reducció serà del 90 % si el causant, en el moment de la seua jubilació, tinguera entre 60 i 64 anys. (Art. 10 bis.3r, Llei 13/1997).

99 %.- Del valor net d'una empresa individual o d'un negoci professional a favor del cònjuge, descendents o adoptats, o, quan no hi haja descendents o adoptats, a favor del cònjuge, dels pares o adoptants, sempre que concórreguen determinats requisits.

La reducció serà del 90 % si el causant, en el moment de la seua jubilació, tinguera entre 60 i 64 anys. (Art. 10 bis.4t, Llei 13/1997).

99 %.- Del valor de les participacions en entitats a favor del cònjuge, descendents o adoptats, o, quan no hi haja descendents o adoptats, a favor del cònjuge, dels pares o adoptants, sempre que concórreguen determinats requisits.

La reducció serà del 90% si el causant, en el moment de la seua jubilació, tinguera entre 60 i 64 anys. (Art. 10 bis.5é, Llei 13/1997).

Fins a 1.000 €.- Per transmissions d'imports dineraris destinades al desenvolupament d'una activitat empresarial o professional, amb fons propis, en l'àmbit de la cinematografia, les arts escèniques, la música, la pintura i altres arts visuals o audiovisuals, l'edició, la investigació o en l'àmbit social. (Art. 10 bis.6é, Llei 13/1997).

95 %.- Sobre l'import donat, sempre que es complisquen determinats requisits, a favor de dones víctimes de violència de gènere amb la finalitat d'adquirir un habitatge habitual situat a la Comunitat Valenciana. (Art.10 bis.7é, Llei 13/1997).

Reduccions en la base imposable regulades en la Llei 5/2019, de 28 de febrer, d'estructures agràries de la Comunitat Valenciana:

99 %.- Per transmissions de participacions inter vivos d'una explotació agrària o finques rústiques situades a la Comunitat Valenciana o de drets d'usdefruit pel cònjuge, persones descendents o adoptades i col·laterals, per consanguinitat fins al 3r grau inclusivament i que tinguen la condició de persones agricultores professionals i siguen titulars d'una explotació agrària o persones sòcies d'una societat agrària de transformació, cooperativa, societat civil o agrupació registrada com a IGC, sempre que concórreguen determinades condicions. (Art. 81, Llei 5/2019).

99%.- Sobre la quota de l'impost per donació autoritzada en els processos de reestructuració parcel.lària pública i privada sempre que no es produïsca una bonificació o exempció més favorable per la legislació sectorial. (Art.75.2 Llei 5/2019).

 

BONIFICACIONS MORTIS CAUSA I INTER VIVOS:

FETS IMPOSABLES GENERATS FINS AL 27 DE MAIG 2023:

Art.12 bis 1. a, b i c Llei 13/1997.

FETS IMPOSABLES GENERATS A PARTIR DEL 28 DE MAIG 2023:

Art.12 bis 1. a, b i c Llei 13/1997.

75%.- Adquisicions mortis causa per descendents i adoptats menors de 21 anys.

99%.- Adquisicions mortis causa efectuades per parents del causant pertanyents als grups I i II (descendents i adoptats, cònjuges, ascendents i adoptants).

50%.- Adquisicions mortis causa per descendents i adoptats de 21 o més anys, cònjuges, ascendents i adoptants.

99%.- Adquisicions inter vivos efectuades pel cònjuge, pares, adoptants, fills o adoptats del donant. Igual bonificació resultarà aplicable als nets i als avis.

75%.- Adquisicions mortis causa per discapacitats físics o sensorials amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 65% o per discapacitats psíquics amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33%.

99%.- Adquisicions mortis causa i inter vivos realitzades per persones amb discapacitat física o sensorial amb un grau de discapacitat igual o superior al 65% per persones amb discapacitat psíquica amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

TRANSMISSIONS PATRIMONIALS ONEROSES

Tipus impositiu reduït del 8 % per a béns immobles (inclosos garatges i annexos que s'adquirisquen conjuntament) en els casos següents: (Art. 13.dos, Llei 13/1997)

1. En l'adquisició d'habitatges de protecció pública de règim general, així com la constitució o cessió de drets reals que recaiguen sobre aquests, excepte els drets reals de garantia, sempre que hagen de constituir el primer habitatge habitual.

2. En l'adquisició d'habitatges que hagen de constituir el primer habitatge habitual de joves menors de 35 anys.

3. En l'adquisició de béns immobles inclosos en la transmissió de la totalitat d'un patrimoni empresarial o professional o d'un conjunt d'elements corporals i, si escau, incorporals que formen part del patrimoni empresarial o professional del transmitent i constitueixen una unitat econòmica autònoma capaç de desenvolupar una activitat empresarial o professional pels seus propis mitjans, sempre que concórreguen determinades circumstàncies.

4. En l'adquisició de béns immobles per joves menors de 35 anys que siguen empresaris o professionals o per societats mercantils participades directament en la seua integritat per joves menors de 35 anys, sempre que concórreguen les circumstàncies següents.

Tipus impositiu reduït del 4 % per a béns immobles (inclosos garatges i annexos que s'adquirisquen conjuntament) en els casos següents: (Art. 13.quatre, Llei 13/1997).

1. En les adquisicions d'habitatges protegits de règim especial, així com en la constitució o cessió de drets reals que recaiguen sobre aquests, excepte els drets reals de garantia, sempre que hagen de constituir l'habitatge habitual.

2. En les adquisicions d'habitatges que hagen de constituir l'habitatge habitual d'una família nombrosa o monoparental, i caldrà complir els requisits establits.

3. En les adquisicions d'habitatges que hagen de constituir l'habitatge habitual d'una persona amb discapacitat física o sensorial, amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 65 %, o psíquica, amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33 %, per la part del bé que aquell adquirisca.

4. En les adquisicions de béns immobles situats en una zona declarada com a àrea industrial avançada, sempre que concórreguen determinades circumstàncies.

5. En l'adquisició d'habitatge habitual per dones víctimes de violència de gènere, sempre que complisquen els requisits exigits.

6. En les transmissions d’immobles que hagen de constituir la seu social o centre de treball d’empreses o negocis professionals que tinguen el seu domicili fiscal i social en algun dels municipis en risc de despoblament.

Tipus impositiu reduït del 2 % per l'adquisició de vehicles i embarcacions de qualsevol tipus adquirits al final de la seua vida útil per a la seua valorització i eliminació, en aplicació de la normativa en matèria de residus. (Art. 13.tres.4, Llei 13/1997)

 

BONIFICACIONS:

Per la transmissió de la totalitat o part l'habitatge i els seus annexos a una persona física o jurídica a l'activitat de la qual siguen aplicables les normes d'adaptació del Pla general de comptabilitat del sector immobiliari, gaudirà d'una bonificació de la quota de l'impost del 50 % o 70 % en funció de si en l'habitatge adquirit es realitzen obres tendents a conservar o millorar el rendiment energètic, la salubritat o l'accessibilitat en l'habitatge, així com a suprimir barreres arquitectòniques, o es destina a l'arrendament. (Art. 14 bis.tres, Llei 13/1997).

50% en la quota de la modalitat transmissions patrimonials oneroses en les adquisicions d’immobles situats en el terme municipal d’un municipi en risc de despoblament que hagen de ser objecte d’immediata rehabilitació i destinats al seu ús com a habitatges. S’entendrà complit aquest requisit si, en el termini de tres anys des de l’adquisició, s’acredita la finalització de les obres de rehabilitació. (Art. 14 bis.Cinc, Llei 13/1997).

99% en la quota  sobre els següents fets imposables: (Art. 14 bis. Seté, Llei 13/1997).

a) L’adquisició, la construcció, l’adequació o la rehabilitació del sòl, l’edifici o les instal·lacions que constituïsquen un habitatge col·laboratiu d’interès social.

b) La declaració d’obra nova de l’edifici o el conjunt residencial d’habitatges col·laboratius d’interès social.

c) Els préstecs amb garantia hipotecària destinats al finançament de l’adquisició o la construcció o la rehabilitació de l’edifici per habitatge col·laboratiu d’interès social.

d) Els arrendaments exempts de l’impost sobre el valor afegit derivats de la cessió d’ús als socis d’habitatges col·laboratius d’interès social. 

 

ACTES JURÍDICS DOCUMENTATS

Tipus reduït del 0,1 % en els casos següents:

Les primeres còpies de les escriptures públiques que documenten adquisicions d'habitatge habitual.

Els documents que formalitzen la constitució i la modificació de drets reals de garantia a favor d'una societat de garantia recíproca amb domicili social en el territori de la Comunitat Valenciana, de l'Institut Valencià de Finances i dels fons sense personalitat jurídica de dotació majoritària des dels pressupostos de la Generalitat (previstos en la Llei d'hisenda blica valenciana, article 2.4). (Art. 14.u.1.b, Llei 13/1997)

 

BONIFICACIONS:

 (Art. 14 bis, Llei 13/1997)

100 %.- Sobre la quota tributària de la modalitat gradual d'actes jurídics documentats de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats en les escriptures públiques de novació modificativa de préstecs i crèdits amb garantia hipotecària pactats de comú acord entre creditor i deutor, sempre que el creditor siga una de les entitats a què fa referència l'article 1 de la Llei 2/1994, de 30 de març, sobre subrogació i modificació de préstecs hipotecaris, i la modificació es referisca a les condicions del tipus d'interés inicialment pactat o vigent, a l'alteració del termini o a ambdues.

100 %.- Sobre la quota tributària de la modalitat gradual d'actes jurídics documentats respecte a aquelles escriptures públiques de novació modificativa, pactades de comú acord entre creditor i deutor, que canvien el mètode d'amortització i qualssevol altres condicions financeres d'aquells préstecs i crèdits amb garantia hipotecària que complisquen determinats requisits.

30 %.- Sobre la quota gradual de documents notarials de la modalitat d'actes jurídics documentats de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, en les escriptures públiques per les quals es formalitzen les adquisicions de béns immobles situats en una zona declarada com a àrea industrial avançada.

50% en la quota de la modalitat transmissions patrimonials oneroses en les adquisicions d’immobles situats en el terme municipal d’un municipi en risc de despoblament que hagen de ser objecte d’immediata rehabilitació i destinats al seu ús com a habitatges. S’entendrà complit aquest requisit si, en el termini de tres anys des de l’adquisició, s’acredita la finalització de les obres de rehabilitació.

99% en la quota sobre els següents fets imposables: (Art. 14 bis. Seté, Llei 13/1997).

a) L’adquisició, la construcció, l’adequació o la rehabilitació del sòl, l’edifici o les instal·lacions que constituïsquen un habitatge col·laboratiu d’interès social.

b) La declaració d’obra nova de l’edifici o el conjunt residencial d’habitatges col·laboratius d’interès social.

c) Els préstecs amb garantia hipotecària destinats al finançament de l’adquisició o la construcció o la rehabilitació de l’edifici per habitatge col·laboratiu d’interès social.

d) Els arrendaments exempts de l’impost sobre el valor afegit derivats de la cessió d’ús als socis d’habitatges col·laboratius d’interès social. 

 

Bonificacions regulades en la Llei 5/2019, de 28 de febrer, d'estructures agràries de la Comunitat Valenciana:

99 %.- de la quota tributària en l'Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats: per les transmissions de parcel·les amb vocació agrícola, els contractes pels quals se cedisca temporalment l'explotació o l'ús d'una o diverses parcel·les amb vocació agrària, o part d'aquestes, per al seu aprofitament agrícola, ramader o forestal a canvi d'un preu, renda o percentatge dels resultats, sempre que es complisquen els requisits establits per a això. (Art. 32, Llei 5/2019).

99 %.- Sobre la quota tributària en la modalitat de transmissions patrimonials oneroses per les permutes autoritzades pels procediments especials de reestructuració parcel·lària a través de permutes voluntàries, quan no es troben exemptes per l'aplicació de la legislació sectorial d'Estat. (Art. 71.5, Llei 5/2019).

99 %.- Sobre la quota tributària en la modalitat de transmissions patrimonials oneroses i actes jurídics documentats per les transmissions i arrendaments de parcel·les amb vocació agrària, situades a la Comunitat Valenciana, quan els adquirents o arrendataris siguen persones agricultores professionals, i caldrà complir els requisits exigits per a això. (Art. 82, Llei 5/2019).

99 %.- Sobre la quota gradual d'actes jurídics documentats a les agrupacions de parcel·les amb vocació agrària. (Art. 83, Llei 5/2019).

Addicionalment als beneficis fiscals previstos en la Llei 5/2019, quan en la transmissió a títol onerós d'una parcel·la amb vocació agrària li siga aplicable alguna de les reduccions previstes en la Llei 19/1995, de 4 de juliol, de modernització de les explotacions agràries, serà aplicable una deducció en la quota per l'import necessari perquè el conjunt de beneficis fiscals aplicables aconseguisca el 99% de la quota derivada del valor del bé objecte de reducció. (Art. 30 de la Llei 7/2021, de 30 de desembre de mesures fiscals [...] que modifica la D.A.2ª Llei 5/2019).

Bonificació del 60 % sobre la part proporcional de la quota íntegra que corresponga a partides de pòquer organitzades en els casinos de joc o les seues sales apèndix, sempre que es complisquen els requisits exigits. (Art. 96, Llei 1/2010, de la Generalitat, de regulació del joc)

TRIBUTS PROPIS

Exempcions.(Art.20 bis Llei 2/1992, de 26 de març, de Sanejament de les Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana)

Bonificacions. (Art. 25 bis  Llei 2/1992, de 26 de març, de Sanejament de les Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana): Els establiments industrials l'activitat dels quals estiga englobada en els epígrafs B, C, D o E del CNAE'93 es podran aplicar una bonificació del 45% de la quota de consum del Cànon de Sanejament en la part que greu consums procedents d'aigües tractades en instal·lacions públiques de sanejament i depuració, subministrades directament per l'Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana, sempre que es complisquen amb els requisits.

Regulats en l'art. 154 de la Llei 10/2012, de 21 de desembre, de Mesures fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat per a 2013, modificat per la Llei 3/2020, de 30 de desembre de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat:

 

EXEMPCIONS. (Art. 154.3)

1) Les activitats següents:

a) La producció d'energia elèctrica en instal·lacions que utilitzen com a energia primària l'energia solar o eòlica, o en centrals que utilitzen com a combustible principal la biomassa o el biogàs, llevat que alteren de manera greu i evident el medi ambient quan així s'establisca en la declaració d'impacte ambiental corresponent.

b) La producció d'energia elèctrica inclosa en el règim especial regulat en la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del sector elèctric, inscrites en el Registre Administratiu d'Instal·lacions de Producció de Règim Especial, llevat que alteren de manera greu i evident el medi ambient quan així s'establisca en la declaració d'impacte ambiental corresponent.

c) La producció d'energia elèctrica per a l'autoconsum, llevat que alteren de manera greu i evident el medi ambient quan així s'establisca en la declaració d'impacte ambiental corresponent.

2) Les activitats a les quals es refereix l'apartat dos.1, quan les realitzen l'Estat, la Generalitat i les corporacions locals, com també els seus organismes autònoms.

3) Les activitats que es duguen a terme mitjançant instal·lacions destinades exclusivament a la potabilització d'aigües.

4) Les activitats que es duguen a terme mitjançant instal·lacions i estructures que es destinen a la circulació de ferrocarrils.

 

ACTIVITATS QUE EMETEN GASOS A L'ATMOSFERA

 

REDUCCIONS. (Art. 154.7)

Reducció en la base imponible en el cas d'activitats que emiten a l'atmosfera òxids de nitrogen (NO) o diòxid de sofre(SO2). 

a) 150  Tn3 de base imposable derivades d'emissions d'òxids de nitrogen.

b) 150 Tn3 de base imposable derivades d'emissions de diòxid de sofre.

 

BONIFICACIONS. (Art. 154.9)

7%.- En el cas de focus emissors de compostos oxigenats del sofre o del nitrogen subjectes al mètode d'estimació directa, sobre de la part de la quota íntegra corresponent a aquests focus, sempre que el rendiment dels sistemes automàtics de mesura, excloent els seus períodes de calibratge o manteniment, siga ≥90%..

5%.- Quan el rendiment dels analitzadors automàtics → ≥80% <90%.

 

ACTIVITATS DE TRANSPORT D'ENERGIA ELÈCTRICA

Article 34 de la Llei 3/2020 de 30 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat:

El contribuent pot aplicar en la quota corresponent a les activitats de transport d'energia elèctrica la següent bonificació per cada quilòmetre de longitud de cable que haja enterrat durant els dotze mesos anteriors a la data de meritació de l'impost:

a) 50€/km de longitud en tensió igual o superior a 30 kV i inferior a 110 kV.

b) 87,50€/km per cada quilòmetre de longitud en tensió igual o superior a 110 kV i inferior o igual a 220 kV.

c) 150€/km per cada quilòmetre de longitud en tensió superior a 220 kV.

BONIFICACIONS (Art.15 Llei  7/2021, de 30 de desembre, de mesures fiscals)

1. Es faran efectives a través d'una sol·licitud de devolució d'ingressos indeguts les bonificacions següents:

a) En el supòsit d'habitatges que hagen sigut objecte d'una resolució declarativa d'habitatge deshabitat amb aprovació de mesures de foment o acord d'intermediació, els subjectes passius tindran dret a una bonificació de les quotes de l'Impost reportades a partir del dia en què s'inicie el seu ús residencial, sempre que aquest haja motivat una resolució de pèrdua de vigència de la declaració d'habitatge deshabitat.

b) En la resta de casos, una vegada produït l'ús residencial continuat durant un any, els subjectes passius tindran dret a una bonificació de les quotes de l'Impost reportades des de la data en què formulen una sol· licitud perquè es dicte una resolució que acorde la pèrdua de vigència de la declaració d'habitatge deshabitat, sempre que aquesta siga resolta favorablement per l'Administració.

2. L'import bonificat equivaldrà a la part de la quota ingressada resultant d'aplicar el tipus mitjà de gravamen aplicat en l'autoliquidació pel nombre de metres quadrats construïts dels habitatges per als quals es complisquen aquests requisits.

Decret Llei 19/2022, de 30 de desembre, del Consell, pel qual es redueix temporalment l’import de les taxes pròpies i preus públics de la Generalitat, s’adopten mesures extraordinàries per al suport econòmic als contribuents del cànon de sanejament per a fer front a l’impacte de la inflació i es modifica la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, amb la finalitat de col·laborar en la lluita contra el despoblament dels municipis de la Comunitat Valenciana. (DOGV 9502 de 31/12/22).

S'estableix una bonificació temporal del 10% en l'import de les taxes i preus públics des del 01/01/2023 fins a el  31/08/2023.

Decret Llei 10/2023, de 10 d’agost, del Consell, pel qual es redueix temporalment l’import de les taxes pròpias i preus públics de la Generalitat.

Bonificació temporal del 10% en l'import de les taxes i preus públics des del 01/09/2023 fins a el  31/12/2023.