Consultes tributàries i criteris administratius

Consultes tributàries i criteris administratius

Descarregar Model 746. Consulta Tributària

 

Contingut de l'escrit de la consulta tributària

Les consultes han de formular-se per escrit, i hauran de contindre com a mínim:

  • Nom i cognoms o raó social o denominació completa, número d'identificació fiscal de l'obligat tributari i, si escau, del representant.
  • Manifestació expressa de si en el moment de presentar l'escrit s'està tramitant o no un procediment, recurs o reclamació economicoadministrativa relacionat amb el règim, classificació o qualificació tributària que li corresponga plantejat en la consulta.
  • Objecte de la consulta.
  • En relació amb la qüestió plantejada en la consulta, s'expressaran amb claredat i amb l'extensió necessària els antecedents i circumstàncies del cas.
  • Lloc, data i signatura o acreditació de l'autenticitat de la seua voluntat expressada per qualsevol mig vàlid en dret.

En la sol·licitud es podrà incloure un domicili a l'efecte de notificacions i aquella es podrà acompanyar de les altres dades, elements i documents que puguen contribuir a la formació de judici per part de l'Administració tributària.

En el cas que s'actue per mitjà de representant haurà d'aportar-se documentació acreditativa de la representació.

Termini i presentació

Les consultes han de presentar-se abans de la finalització del termini establit per a l'exercici dels drets, la presentació de declaracions o autoliquidacions o el compliment d'altres obligacions tributàries.

La presentació i contestació de les consultes no interromprà els terminis establits en les normes tributàries per al compliment de les obligacions tributàries.

El termini per a la contestació de les consultes per escrit és de 6 mesos des de la seua presentació. La falta de contestació en aquest termini no implicarà l'acceptació dels criteris expressats en l'escrit de la consulta.


Efectes de les contestacions a les consultes

La contestació a les consultes tributàries escriptures tindrà efectes vinculants, en els termes previstos en l'article 89 de LGT, per als òrgans i entitats de l'Administració tributària encarregats de l'aplicació dels tributs en la seua relació amb el consultant. També s'aplicarà els criteris continguts en les consultes la qualsevol obligat tributari, sempre que existisca identitat entre els fets i circumstàncies de dita obligada i els inclosos en la contestació a consulta.